Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Termíny

19/09/05

Termíny pro žádosti

1.      Termíny pro podávání žádostí o dotace – podzim 2005


 


Je v zájmu zemědělců, kteří žádali o dotace, aby si hlídali termíny  k podávání žádostí. Mze nemá povinnost toto připomínat a v případě většího počtu žadatelů to ani dělat nemůže.


Zapište si !!!


do 30.9.2005 – Všichni , kdo v květnu požádali o platbu na chov přežvýkavců v rámci TOP-UP musí doložit doklad z Ústřední evidence, prokazující stav chovaných přežvýkavců ke dni 31.7.2005. Jedná se o dva dokumenty – „Nápočet VDJ“ a „Souhrnný stav zvířat“. Nápočet VDJ musí být žadatelem podepsán a právnické osoby musí doložit i platný výpis z obch.rejstříku ne starší 3 měsíců.


1.9.- 1.11.2005 – Příjem žádostí o podporu zemědělského pojištění z PGRLF, a.s.


Zásady a formuláře žádostí jsou k dispozici na ZA .


do 14.10.2005 – Příjem žádostí na DT 8.B.a. – Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů 


do 31.10.2005 – Příjem žádostí na DT 3.f. – podpora na nakoupené uznané osivo pšenice a hrachu odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR a uznané osivo  sóji pro osev produkčních ploch v roce 2005. Podpora není určena pro nákup rozmnožovacího materiálu předstupňů (S E1 – S E3).


1.10.-31.10.2005 – Příjem žádostí o zařazení do agro-environmentálních opatření pro období  2006-2010.


J.V.