Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evropský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) – pozvánka na semináře

29/08/05

Semináře k nejvýznamnějšímu fondu na roky 2007–1013.

30. 8. Výstaviště České Budějovice


  6. 9. Olomouc, Aula Právnické fakulty


  8. 9. Pardubice, Dům kultury Dukla


12. 9. Most, Reprezentační dům


14. 9. Čejkovice, Kulturní dům


 


Program:


Úvodní slova  


Národní strategické dokumenty pro nový evropský fond


Harmonogram příprav Evropského fondu pro rozvoj venkova


Legislativa s fondem související


Osa I, II, III a IV.


 


                                                                      ***


 


 


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)


Jedním z kroků reformy společné zemědělské politiky EU je rozdělení finančních prostředků poskytovaných zemědělcům a dalším žadatelům z rozpočtu EU na dvě priority, kterými jsou:


  1. podpory poskytované v rámci tzv. programování a posílení druhého pilíře rozvoje venkova

Podpory poskytované do oblasti zemědělství a venkova jsou v současnosti rozděleny do několika zdrojů, což v některých případech způsobuje nepřehlednost a plynou z toho nedorozumění. Proto byl v EU přijat návrh vytvořit za účelem jednotného poskytování těchto podpor nový fond, nazvaný Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD). Tento fond by měl nejen nahradit opatření podporovaná v současnosti operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP) a Horizontálním plánem rozvoje venkova (HRDP), ale rozšířit tuto podporu i na nové oblasti jako je např. lesnictví, NATURA 2000 nebo rozvoj malých obcí. Věříme, že Česká republika bude při čerpání finančních prostředků z tohoto fondu úspěšná zejména díky zkušenostem státní správy i žadatelů získaným v programech SAPARD, OP a HRDP. Preferovanou metodou při podpoře projektů financovaných z EAFRD bude metoda LEADER, která podporuje ustavení místních akčních skupin (tzv. MAS) ve venkovských mikroregionech, založených na spolupráci místní samosprávy s podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi. I zde mohou státní správa, samospráva a další subjekty zúročit zkušenosti nabyté v programech LEADER ČR a LEADER+.


V současnosti je schvalován návrh nařízení o EAFRD, který se skládá ze čtyř os. První tři osy jsou zaměřeny věcně a týkají se:
  1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví


  2. Zlepšování životního prostředí a krajiny


  3. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Čtvrtá osa, nazvaná LEADER, je metodická a po věcné stránce bude zahrnovat projekty zaměřené průřezově na cíle všech předchozích os.


ČR s tímto návrhem nařízení v zásadě souhlasí, nicméně stále uplatňujeme některé výhrady týkající se zejména rozšíření okruhu příjemců některých typů podpor, redefinice ostatních méně příznivých oblastí (LFA) a zvýšení maximální podpory pro jeden podnik. Jsme přesvědčeni, že EAFRD bude pro ČR  ve srovnání se současnou podporou rozvoje venkova obsahově i objemem finančních prostředků znamenat výrazný přínos a že nejen nahradí současný systém podpory rozvoje venkova platný do roku 2006, ale bude znamenat výrazné navýšení finančních prostředků určených na tento účel.


Více také na www.mze.cz