Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Strategický plán EU na sjednocení programů rozvoje venkova

23/06/05

Návrh strategického plánu EU na sjednocení programů rozvoje venkova má projít během června 2005 schvalovacím procesem. Ve druhém pololetí 2005 má být dokument schválen ve všech členských státech EU a v prvním pololetí 2006 mají být vypracovány národní plány kompletního programu rozvoje venkova. Cílem současných návrhů je sjednocení rozptýlených programů rozvoje venkova v rámci Unie. Strategie rozvoje venkova se opírá o tzv. čtyři základní osy.

Evropská komise předložila návrh dlouho slibovaného souboru strategických směrnic pro rozvoj venkova, které mají doprovázet její návrhy na reformu regulace rozvoje venkova (rural development regulation – RDR).
Strategický dokument stanoví v obecných termínech, jakých cílů má RDR dosáhnout, a má být způsobem záruky proti nejednotnému a rozptýlenému přístupu, který byl typický pro venkovskou a strukturální politiku Evropské komise v minulosti. Strategická linie, kterou podporuje současný předseda Komise Jose Manuel Barroso, sleduje mimo jiné oblíbenou strategii Lisabonu podporující růst ekonomiky a pracovní příležitosti jako klíčový výchozí bod.
Navržený dokument je aplikován na tři hlavní oblasti zapojené do nového RDR – zemědělskopotravinářskou ekonomiku, životní prostředí a širší venkovskou ekonomiku a venkovské obyvatelstvo.
Přínos pro ekonomiku venkova
Komise ve strategických směrnicích zdůrazňuje, že rozvoj venkova není jen ideologií, ale konkrétním plánem učinit zemědělství konkurenčně schopnějším (promítá se do osy 1), zacházet s půdou způsobem šetrným k životnímu prostředí (osa 2) a zlepšit kvalitu života pro lidi, kteří žijí ve venkovských oblastech (osa 3). Osa 4 je určena ke stimulování iniciativ místních obyvatel spíše než úřadů, a to formou zdola nahoru ve stylu projektů LEADER.
Komise popisuje cíle obsažené ve strategickém dokumentu takto:
– identifikace a schválení oblastí, kde využití podpory EU pro rozvoj venkova vytvoří největší přidanou hodnotu na úrovni EU; 
– spojení s hlavními prioritami EU (Lisabon, Göteborg) a jejich převedení do politiky rozvoje venkova;
– zajištění komplementarity s ostatními politikami EU, zejména ve sféře vzájemné provázanosti a životního prostředí;
– připojení realizace nové tržně orientované společné zemědělské politiky a nutné restrukturalizace bude zahrnovat staré a nové členské státy.


Generální direktoriát pro zemědělství, který strategický dokument připravil a navrhl, požaduje, aby priority rozvoje venkova byly uskutečňovány cestou celého společenství EU a národních strategií spíše než nezávislým samostatným způsobem.
Komise v dokumentu zdůrazňuje, že zatímco 92 % území EU má venkovský charakter, 56 % obyvatel žijících na venkově zaostává v mnoha ekonomických aspektech za obyvateli měst. 


Strategie se člení na čtyři základní osy
U tzv. osy 1 Direktoriát zemědělství doufá, že se usnadní inovace a výzkum a také rozvoj v sektorech agropotravinářství a zemědělství, jenž jim umožní účinněji soutěžit s těmito odvětvími v zahraničí (mimo EU).
Pod osou 2 je obsažen cíl Komise dohlížet na biodiverzitu a ochranu pro přírodu vysoce cenných  zemědělských a lesních systémů, na čistotu vodních zdrojů a zaznamenávání klimatických změn. EU prosazuje tyto aktivity jako celek prostřednictvím sítě Natura 2000.
V rámci této osy se Komise snaží vytvořit široký rámec iniciativ a povzbudit farmáře, aby napomáhali redukovat emise skleníkových plynů a aby přecházeli od konvenčního k ekologickému zemědělství. Chce je finančně odměnit, když přijmou způsoby ekologicky ohleduplného farmaření a chovu zvířat a budou překračovat požadované minimum.
Vytváření pracovních příležitostí na venkově je prioritou osy 3, v níž je prvořadé soustředění na stimulaci farem, aby se odklonily od tradičního zemědělství směrem k rozvoji agroturistiky, umění a řemesel a zajišťování kultury na venkově. Tato osa je také zaměřena na posilování programů na pomoc venkovským ženám a mladým lidem při hledání zaměstnání, zřizování např. zařízení pro opatrování dětí a usnadnění přístupu k odbornému školení pro různé aktivity.
Osa 4 vychází z koncepce program LEADER spočívá na třech prvořadých principech – konkurenční schopnost, životní prostředí a diverzifikace kvality života. Je oblastí, v níž přicházejí v úvahu místní aspekty rozvoje s místními obyvateli uskutečňujícími místní programy.


Navržený dokument má Evropská komise schvalovat 29. června 2005, ale neoficiálně se uvažuje, že se schvalovací proces může o týden nebo dva odložit, aby se zajistilo, že v rámci legislativy a rozpočtu na roky 2007-2013 bude RDR tvořit jeden uzavřený celek. Přijatá strategie RDR by potom musela být ve všech členských státech přijata během druhého pololetí 2005, aby národní vlády mohly v prvním pololetí 2006 finalizovat svoje komplementární národní plány RDR.


Agra Europe, 2005, č. 2160, s. EP/7