Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpřesnění dotačního programu 9.F

04/05/05

Zpřesnění „Zásad , kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2005 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“ – dotační program 9.F Podpora poradenství v zemědělství

9.F.d.: zpracování optimalizace hospodaření zemědělského podniku. 
Podprogram je v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh.   Tato podpora bude poskytována s účinností od 1.5.2005.
.Zpřesnění zásad