Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příspěvky na hospodaření v lesích – přehled a změny od 1. 1. 2022

05/01/22
smf

 Podmínky pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích byly upraveny novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. účinnou od 1. 1. 2022. Pro příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž předmět byl splněn před uvedeným datem, platí tehdejší právní úprava. Z rozpočtu Ministerstva zemědělství jsou poskytovány: příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 […]

 Podmínky pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích byly upraveny novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. účinnou od 1. 1. 2022. Pro příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž předmět byl splněn před uvedeným datem, platí tehdejší právní úprava.

Z rozpočtu Ministerstva zemědělství jsou poskytovány:

 • příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (tzv. program B),
 • příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese (tzv. program D),
 • příspěvek na vyhotovení lesní hospodářského plánu (tzv. program H) a
 • příspěvek na ochranu lesa (tzv. program I).

Z rozpočtu Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí jsou poskytovány i další příspěvky. Ministerstvo obrany je poskytovatelem v případě lesů na pozemcích, které jsou objekty důležitými pro obranu státu; Ministerstvo životního prostředí pak v případě lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem. V případě ostatních lesů jsou příspěvky poskytovány z rozpočtu Ministerstva zemědělství a určeným podacím místem je příslušný krajský úřad.

Žadatel je povinen před zahájením prací v rámci plnění předmětu příspěvku podat příslušnému krajskému úřadu tzv. ohlášení žadatele (ohlášení je následně platné pro všechny práce prováděné do konce kalendářního roku). Po splnění předmětu příspěvku (po ukončení prací) je pak žadatel povinen do 3 měsíců podat stejnému krajskému úřadu i vlastní žádost. Ohlášení i žádosti se vyhotovují v aplikaci „modul pro žadatele“ (odkaz uveden pod článkem). K 1. 1. 2022 je v aplikaci k dispozici formulář ohlášení pro rok 2022 a formuláře žádostí BDI a H pro práce provedené ještě v roce 2021. Nové formuláře žádostí BDI a H pro práce provedené počínaje rokem 2022 budou zveřejněny v průběhu 1. čtvrtletí roku 2022.

Pro příspěvky, jejichž předmět byl splněn počínaje 1. 1. 2022, platí především tyto změny:

 • došlo k navýšení sazeb finančních příspěvků,
 • byly zavedeny tři nové předměty příspěvku: ukládání klestu na hromady/valy, mechanická příprava půdy před obnovou lesa a instalace feromonového odparníku do lapače,
 • byl zrušen příspěvek na vylepšování výsadeb, o průměrné náklady na vylepšování výsadeb byl navýšen příspěvek na následnou péči o výsadbu,
 • po dobu financování příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů z Národního plánu obnovy se příspěvky neposkytují na douglasku tisolistou v případě území Natura 2000 a zvláště chráněných území
 • ve věci minimálních počtů sadebního materiálu je odkazováno na novou vyhláškou č. 456/2021 Sb., která nahradila vyhlášku č. 139/2004 Sb. (při výsadbě je požadováno dosažení min. 60 % z počtu uvedeného v příloze č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.),
 • příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku je nově poskytován 2x za dobu platnosti LHPO bez přihlížení k imisnímu pásmu,
 • v podporovaných oplocenkách je navýšen požadavek na zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin z 30 na 40 %, a
 • upraveny podmínky poskytování příspěvku na následnou péči:
  • mezi podmínky doplněn požadavek na vylepšení výsadby tak, aby počet životaschopných jedinců činil alespoň 60 % z počtu uvedeného v příloze č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.,
  • pro výsadby z roku 2019 upravena 5letá doba poskytování (příspěvek se poskytuje 5 let počínaje rokem 2020), a
  • v žádostech upraven způsob uvádění příspěvku (pro jednu výsadbu bude uváděna celková plocha stanovištně vhodných dřevin a výčet stanovištně vhodných dřevin, vše do 1 řádku).

Právnické osoby, které podle zákona č. 37/2021 Sb. mají povinnost evidovat skutečné majitele, jsou nově povinny k žádosti přikládat VÝPIS ÚDAJŮ Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ platných k okamžiku podání žádosti (výpis nesmí být starší 3 měsíců). Právnické osoby s datovou schránkou tento výpis získají zdarma na webu Evidence skutečných majitelů (esm.justice.cz) po přihlášení pomocí údajů používaných k přihlášení do datové schránky. Právnické osoby bez datové schránky získají výpis u příslušného rejstříkového soudu; tato možnost je zpoplatněna.

Přehled všech platných podmínek, přehled podporovaných dřevin a vzory formulářů ohlášení i žádostí budou v průběhu ledna 2022 zveřejněny samostatně na webu MZe.

Související odkazy

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Modul pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Lesnictví