Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

22/01/20

Novela zákona cílí zejména na legislativně-technickou úpravu zákona v oblasti odpovědnosti za přestupky, kdy upřesňuje odpovědnost fyzických osob i  právnických osob a podnikajících fyzických osob, rozšiřuje odpovědnost i na nesplnění zvláštních opatření vydaných podle § 25 odst. 3. Dále byla rozšířena odpovědnost pověřené osoby, kdy podle nové úpravy se pověřená osoba dopustí přestupku i v případě neshromažďování […]

Novela zákona cílí zejména na legislativně-technickou úpravu zákona v oblasti odpovědnosti za přestupky, kdy upřesňuje odpovědnost fyzických osob i  právnických osob a podnikajících fyzických osob, rozšiřuje odpovědnost i na nesplnění zvláštních opatření vydaných podle § 25 odst. 3. Dále byla rozšířena odpovědnost pověřené osoby, kdy podle nové úpravy se pověřená osoba dopustí přestupku i v případě neshromažďování daných údajů týkajících se evidovaných zvířat, hospodářství a osob podle požadavků ministerstva a pokud nevyhodnocuje a nezpracovává tyto údaje a neprovádí s nimi spojené odborné činnosti.

Novela se taktéž dotkla ustanovení § 27 odst. 26 plemenářského zákona, které upravuje výčet přestupků, za něž lze uložit pokuty. V § 27 odst. 26 písm. c) se tak objevila možnost sankcionovat nakládání s průkazy koní a průvodními listy skotu, které neodpovídají zákonu, tedy například situaci, kdy si chovatel koní a oslů a jejich kříženců a chovatel turů nevyžádá od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu.

Za pozornost rovněž stojí, že podle § 29a jsou nyní za veřejné listiny považovány nejenom průkazy koní, ale též zootechnická osvědčení a potvrzení o původu.

 

Novela nabyla účinnosti ke dni 15. 1. 2020.

Úplné znění zákona je dostupné v následujícím odkazu.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-368#cast3

Zařazeno v Aktuality