Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

„Jakou budoucnost mají naše lesy? A co na to veřejnost?“……tak zní název besedy, na kterou Vás zve Pardubický kraj a Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, konající se 5.12.2019 od 16:00 hod v Sále zastupitelstva Pardubického kraje.

21/11/19

„Jakou budoucnost mají naše lesy? A co na to veřejnost?“… …tak zní název besedy, na kterou Vás zve Pardubický kraj a Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, konající se 5.12.2019 od 16:00 hod v Sále zastupitelstva Pardubického kraje. Více jak třetina lesů v České republice podlehla suchu či kůrovcům. Lesy v okrajových částech kraje, které […]

„Jakou budoucnost mají naše lesy? A co na to veřejnost?“…

„Jakou budoucnost mají naše lesy? A co na to veřejnost?

…tak zní název besedy, na kterou Vás zve Pardubický kraj a Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, konající se 5.12.2019 od 16:00 hod v Sále zastupitelstva Pardubického kraje.

Více jak třetina lesů v České republice podlehla suchu či kůrovcům. Lesy v okrajových částech kraje, které navazují na nejpostiženější území Vysočiny, začínají výrazně odumírat kvůli negativním vlivům dynamicky se měnící přírody. Pardubický kraj chce v maximální míře přispět k vytváření lepších podmínek pro všechny vlastníky lesů, správce a samostatné odborné lesní hospodáře tak, aby mohli efektivněji a účinněji řešit ohrožené lesy, stromy napadané škůdci nebo podléhající pouze suchu.

Již v květnu byl založen Kůrovcový kalamitní štáb Pardubického kraje, jehož založení inicioval hejtman Martin Netolický. Ten se v průběhu léta sešel již třikrát. Z intenzivní spolupráce u kulatého stolu s celou řadou odborníků, vzešla řada opatření včetně plánované finanční pomoci z rozpočtu kraje. Lze proto předpokládat, že výsledky z jednání se promítnou do praxe od 1. ledna 2020.

Dynamický vývoj rozpadu lesů nabádá k tomu, aby i náš kraj k problematice přistupoval efektivněji a s větší vážností. To nejen proto, že lesy jsou národní bohatství naší země, potažmo kraje, a plní řadu společensky důležitých mimoprodukčních funkcí, ale i pro zachování kontinuální správy lesů jejich vlastníky.

Aby všichni vlastníci různých výměr lesů měli relevantní a adekvátní informace o stavu lesů, o jeho predikovaném vývoji, o plánovaných opatřeních a finanční podpoře pro vlastníky lesů státem i krajem, spoluorganizujeme besedu s Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze. Pozvali jsme špičkové odborníky v oboru, aby s Vámi diskutovali o všem, co Vás zajímá. Proto srdečně zveme všechny zájemce na debatu, která se uskuteční 5.12.2019 od 16 hod v Sále zastupitelstva Pardubického kraje.

Protože se klimatické změny spojené s lesy stávají jedním z nejdůležitějších témat dnešní doby, tak v diskuzi vystoupí političtí představitelé i zástupci ministerstev a kraje.

Beseda je určena pro laickou a odbornou veřejnost, vlastníky lesů, pracovníky státní správy a další.

 

PROGRAM:

– 15:30 Registrace

– 16:00 Úvodní slovo
Mgr. Richard Brabec, Ministr životního prostředí ČR
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
Ing. Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství ČR
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., děkan Fakulty lesnické a dřevařské
České zemědělské univerzity v Praze
Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje, životního prostředí,
venkova a zemědělství
Ing. Aleš Erber, lesnický expert, iniciátor besedy, člen Výboru pro ŽP, zemědělství a venkov zastupitelstva Pardubického kraje

– 16:30 Vnímání lesů a lesního hospodaření v české společnosti
PhDr. Jana Stachová, Ph.D., Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

– 16:45 Lesy a lesní hospodářství v ČR pod vlivem klimatické změny, adaptační opatření
Doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta,
Mendelova univerzita v Brně

– 17:05 Zkušenosti a příklady dobré praxe s adaptací lesních porostů v Pardubickém kraji – pěstování lesů budoucnosti
Ing. Milan Hron, předseda Pro Silva Bohemica, správce majetků
na Svitavsku

– 17:25 Dřevo – strategická surovina pro Českou republiku – potenciální a možnosti jeho využití v českém průmyslu v době klimatických změn
Prof. Dr. Ing. Petr Horáček, Fakulta lesnická a dřevařská,
Česká zemědělská univerzita v Praze

– 17:45 Současný stav lesů v Pardubickém kraji, jejich struktura
a plánovaná opatření

Ing. Martin Vlasák, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje

– 18:05 Změny v lesnické legislativě. Co dál?
Prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., Fakulta lesnická a dřevařská,
Česká zemědělská univerzita v Praze

– 18:25 – 19:30 Diskuze

Workshop „Jakou budoucnost mají naše lesy? A co na to veřejnost?“ je jedním z výstupů výzkumného projektu MZe ČR NAZV QK1920435 „Zefektivnění komunikace, monitoringu a managementu při řešení kalamitních situací v lesích jako podklad pro optimalizaci rozhodování státní správy“.

obrázky

JAKOU BUDOUCNOST MAJÍ NAŠE LESY? A CO NA TO VEŘEJNOST?
JAKOU BUDOUCNOST MAJÍ NAŠE LESY? A CO NA TO VEŘEJNOST?