Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Lesy ČR zahajují proces výběrových řízení na pronájmy vlastních honiteb

10/03/13
smf

Lesy ČR zahajují proces výběrových řízení na pronájmy vlastních honiteb . Zdroj: Lesy ČR

Lesy ČR zahajují proces výběrových řízení na pronájmy vlastních honiteb
V souvislosti s postupným koncem doby platnosti desetiletých nájemních smluv na pronájmy vlastních honiteb, jejichž držitelem je státní podnik Lesy ČR, zorganizuje podnik v souladu s požadavkem zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti výběrová řízení na nové nájemní smlouvy na dalších 10 let. Výběrová řízení se budou postupně týkat více než 600 honiteb. Se základními parametry výběrových řízení na pronájem vlastních honiteb Lesů ČR na další období byl s předstihem seznámen zakladatel podniku – Ministerstvo zemědělství ČR i Dozorčí rada Lesů ČR.
Dnes byla zahájena první část výběrových řízení na pronájem 126 honiteb, a to zveřejněním tohoto záměru na internetových stránkách Lesů ČR, na vývěskách organizačních jednotek Lesů ČR a též publikací záměru inzercí v denním tisku. Další části výběrových řízení budou postupně navazovat v po sobě jdoucích, přibližně čtrnáctidenních cyklech dle termínů konců platnosti jednotlivých dosavadních nájemních smluv. Lhůta pro podání nabídek bude činit 15 kalendářních dnů od vyhlášení výběrového řízení.
„Uvědomujeme si důležitost daného tématu i velký zájem, především z řad zájemců o honitby, ale i odborné veřejnosti, s jakým bude celý průběh výběrových řízení sledován. Přípravě podmínek i přípravě průběhu výběrových řízení jsme proto věnovali maximální pozornost s cílem, aby byl celý proces otevřený a transparentní.  Při přípravě výběrových řízení se Lesy ČR musely povinně řídit předmětnými platnými právními předpisy České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona o myslivosti. Výběrová řízení budou přístupná pro všechny subjekty splňující zákonné požadavky na nájemce honiteb. Budou tak splněny všechny náležitosti transparentnosti a otevřenosti výběrového řízení,“ podotýká Pavel Indra, pověřený řízením úseku výrobně technického ředitele Lesů ČR.
Podklady pro výběrová řízení
Výběrová řízení budou organizovat příslušná krajská ředitelství Lesů ČR, zájemci si budou moci vyzvednout detailní informace o jednotlivých honitbách na příslušných lesních správách a lesních závodech Lesů ČR, včetně podmínek výběrového řízení a vzoru nájemní smlouvy.
Hodnocení má jasná kritéria
Hodnocení podaných nabídek budou provádět na příslušných krajských ředitelstvích jmenované odborné hodnotící komise, přičemž otevírání obálek se budou moci účastnit všichni zájemci, kteří podají nabídku, jakož i dosavadní nájemce – držitel opčního práva. 
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle následujících kritérií:
■ záměr mysliveckého hospodaření s celkovou vahou tohoto kritéria 10 %
■ nabízená výše nájmu s celkovou vahou tohoto kritéria 90 %
Při stanovení vah hodnotících kritérií Lesy ČR zohlednily kontrolní závěr šetření Nejvyššího kontrolního úřadu, kdy Lesům ČR bylo doporučeno stanovit hodnotící kritéria tak, aby byl kladen větší důraz na nabídkovou cenu nájmu honitby.
Zákon o myslivosti upravuje tak zvané opční právo
V souladu se zněním § 33 odst. 3 platného zákona o myslivosti Lesy ČR v současné době hodnotí stávající nájemce honiteb za účelem ověření, zda mají či nemají nárok na přednostní, tzv. opční právo. Pokud dosavadní nájemce uplatní zájem o přednostní právo, bude s ním jednáno jako s prvním v pořadí podle podmínek stanovených pro výběrové řízení včetně povinnosti akceptace ve výběrovém řízení podané nejlepší nabídky. Přednostní právo dosavadnímu nájemci dle zákona o myslivosti nevznikne, pokud nájemce v průběhu uplynulé doby nájmu porušil nájemní smlouvu, nebo mu byla orgánem státní správy myslivosti uložena pokuta podle zákona o myslivosti.
Dosavadní nájemci proto budou při vypsání výběrového řízení na příslušnou honitbu informováni, zda jim opční právo vzniklo, a současně jakým způsobem mají své právo uplatnit.
Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR

Zařazeno v Myslivost, Obce a venkov, Venkov