Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Návrh EK na reformu  společné zemědělské politiky (SZP) pro období po roce 2013

14/10/11
smf

Evropská komise dnes předložila návrh reformy společné zemědělské politiky (SZP) pro období po roce 2013. Zdroj: Europa.eu

Evropská komise – Tisková zpráva
Evropská komise navrhuje nové partnerství mezi Evropou a zemědělci
Brusel 12. října 2011 – Evropská komise dnes předložila návrh reformy společné zemědělské politiky (SZP) pro období po roce 2013. Účelem tohoto návrhu je posílit konkurenceschopnost, udržitelnost a zakotvenost zemědělství na všech územích, aby se evropským občanům zajistila zdravá a kvalitní výživa, zachovalo se životní prostředí a rozvinuly se venkovské oblasti.
„Evropská komise navrhuje nové partnerství mezi Evropou a zemědělci, aby se náležitě reagovalo na problematiku zajišťování potravin, udržitelného využívání přírodních zdrojů a růstu.Příští desetiletí budou klíčová pro vytyčení základů silného zemědělství, jež bude s to čelit změně klimatu a mezinárodní konkurenci, a zároveň naplňovat očekávání občanů.Evropa potřebuje své zemědělce.Zemědělci potřebují podporu Evropy.Společná zemědělská politika, to je naše výživa, to je budoucnost více než poloviny našich území,“ uvedl Dacian Cioloş, člen komise pro zemědělství a rozvoj venkova.
Reformovaná SZP umožní podpořit inovace, posílit konkurenceschopnost zemědělského odvětví z hlediska ekonomického i ekologického, bojovat proti změně klimatu, podporovat zaměstnanost a růst. Přispěje tak rozhodujícím způsobem ke strategii Evropa 2020.


Deset klíčových bodů reformy
1) Lépe zacílená podpora příjmů v zájmu oživení růstu a zaměstnanosti
Pro lepší zhodnocení zemědělského potenciálu EU navrhuje Komise podporovat příjem zemědělců spravedlivějším, jednodušším a lépe zacíleným způsobem. Základní podpora příjmu se bude týkat pouze aktivních zemědělců. Bude se od 150 000 EUR snižovat (degresivní sazba) a bude omezena maximální částkou 300 000 EUR na hospodářství a rok, přičemž bude zohledňovat množství pracovních míst vytvořených hospodářstvími. Bude rovněž spravedlivěji rozdělována mezi zemědělci, mezi regiony a mezi členskými státy.
2) Nástroje řízení krizí budou lépe schopné reagovat a budou lépe přizpůsobeny novým hospodářským výzvám
Volatilita cen je hrozbou pro dlouhodobou konkurenceschopnost zemědělského odvětví. Komise navrhuje účinnější záchranné sítě, jež dokážou pohotověji reagovat u článků zemědělských dodavatelských řetězců nejvíce vystavených krizím (soukromé skladování a veřejná intervence), a zvýhodnit vytváření pojištění a vzájemných fondů.
3) „Zelená“ platba podporující dlouhodobou produktivitu a ochranu ekosystémů
Pro posílení ekologické udržitelnosti zemědělského odvětví a zhodnocení úsilí zemědělců navrhuje Komise věnovat 30 % přímých plateb na postupy, které umožňují optimální využití přírodních zdrojů. Těmito jednoduše proveditelnými a ekologicky účinnými postupy jsou: diverzifikace plodin, uchování trvalých pastvin, ochrana ekologických rezerv a krajiny.
4) Doplňkové investice pro výzkum a inovace
V zájmu zavedení znalostního a konkurenceschopného zemědělství navrhuje Komise zdvojnásobit rozpočet agronomického výzkumu a inovací a zajistit to, aby se výsledky výzkumu realizovaly v praxi pomocí nového partnerství pro inovace. Tyto prostředky pomohou povzbudit transfery vědomostí, poradenství zemědělcům a podpořit výzkumné projekty relevantní pro zemědělce, a zároveň zajistit těsnější spolupráci mezi zemědělským odvětvím a vědeckou obcí.
5) Konkurenceschopnější a vyváženější potravinový řetězec
Zemědělství zaujímá pozici v samotném základě potravinového řetězce, je však velmi roztříštěné a málo strukturované. K posílení postavení zemědělců Komise navrhuje podporovat organizace producentů, podporovat meziodvětvové organizace a rozvíjet přes ně krátké zásobovací řetězce mezi producenty a spotřebiteli (bez nadmíry prostředníků). Kvóty pro cukr, které pozbyly relevance, se ostatně po roce 2015 už nebudou prodlužovat.
6) Podnícení agroenvironmentálních iniciativ
Je třeba vzít v úvahu specifika každého území a povzbuzovat celostátní, regionální i místní agroenvironmentální iniciativy. Komise za tímto účelem navrhuje, aby dvěma ze šesti politických priorit rozvoje venkova byly ochrana a obnova ekosystémů a boj proti změně klimatu a za účinné využívání zdrojů.


7) Snadnější zahájení činnosti mladých zemědělců
Dvě třetiny zemědělců jsou starší než 55 let. V zájmu vytváření pracovních míst a podnícení mladých generací k zapojení se do zemědělského odvětví navrhuje Komise vytvořit novou podporu na zahájení činnosti přístupnou pro zemědělce mladší čtyřiceti let během prvních pěti let jejich projektu.
8) Stimulace zaměstnanosti na venkově a podnikatelského ducha
V zájmu podpory zaměstnanosti a podnikatelského ducha navrhuje Komise sérii opatření zaměřených na podnícení hospodářské činnosti ve venkovských oblastech a na povzbuzení iniciativ místního rozvoje. Bude například vytvořen „startovní balíček“ na podporu projektů mikropodniků s financováním až 70 000 EUR na období pěti let. Dále budou posíleny místní akční skupiny pro program LEADER.
9) Lépe zohlednit znevýhodněné oblasti
K zamezení desertifikace a k zachování bohatství našich oblastí nabízí Komise členským státům možnost ještě více podporovat zemědělce v oblastech přirozeně znevýhodněných, a to dalším vyrovnáním. Tato podpora se připojuje k podporám již dostupným v rámci politiky rozvoje venkova.
10) Jednodušší a účinnější SZP
Aby se zabránilo zbytečné administrativní zátěži, navrhuje Komise zjednodušit několik mechanismů SZP, zejména pravidel podmíněnosti a kontrolních systémů, a to bez ztráty co do efektivnosti. Kromě toho bude zjednodušena rovněž podpora drobným zemědělcům. Pro drobné zemědělce bude vytvořena paušální platba pohybující se od 500 do 1 000 EUR na hospodářství a rok. Bude se stimulovat postoupení pozemků drobnými zemědělci, kteří ukončují zemědělskou činnost, jiným hospodářstvím, která hodlají restrukturovat svá zařízení.
Další informace
Další informace a doklady týkající se reformy SZP lze najít na adrese:
 
 
Kontaktní osoby:
     Roger Waite (+32 22961404)
     Johan Reyniers (+32 22956728)