Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K měsíci bioptravin

02/09/11
smf

MĚSÍC BIOPOTRAVIN prezentuje kvalitní potraviny. Zdroj: MZe 

MĚSÍC BIOPOTRAVIN prezentuje kvalitní potraviny
      Jaká jsou pravidla pro ekologické zemědělce a produkci biopotravin? Jak se rozvíjí ekologické hospodaření a nabídka jeho produktů? Co znamená motto letošního Měsíce biopotravin „Značíme kvalitu“ a co všechno letošní 7. ročník nabízí? Odpovědi přináší tradiční akce vyhlašovaná vždy v září Ministerstvem zemědělství.
V rámci motta letošního ročníku, které zní „Značíme kvalitu“, ukážeme, že systém kontrol ekologických zemědělců a biovýrobků představuje garanci kvality, způsobu pěstování rostlin a chovu zvířat.
„Biopotravinám dává prostor ve svém jídelníčku stále více lidí. Rozvoji ekologického zemědělství napomáhá Ministerstvo zemědělství především prostřednictvím finanční podpory ekologickým zemědělcům a výrobcům biopotravin, včetně konkrétních projektů zaměřených na podporu odbytu biopotravin,“ říká ministr zemědělství Ivan Fuksa. „Jde o podporu zavádění biopotravin do škol, nebo podporu regionálního odbytu biopotravin se zaměřením na biomléko. Tyto projekty jsou úspěšné a přispívají k tomu, aby zemědělci i spotřebitelé měli dostatek informací o přednostech biopotravin, o vysokých standardech kvality, které takové potraviny musí splňovat, i o tom, kde se dají koupit,“ dodává ministr.
Počet ekologických zemědělců k 25. 8. 2011 přesáhl hranici 4000, nyní registrujeme 4022 ekologických farmářů. Celková výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství se blíží 500 000 ha, což představuje 11.40% z celkové výměry zemědělské půdy. Stabilně se zvyšuje výměra orné půdy, která dosáhla 61 645 ha, Zvýšila se také výměra vinic v ekologickém zemědělství na současných 987 ha. Počet výrobců biopotravin dosáhl již 650 provozoven.
Za rok 2010 bylo vyplaceno na dotačním titulu pro ekozemědělce celkem 1,15 miliardy Kč, 80% z této částky hradí EU. V roce 2010 se začal prosazovat trend farmářských trhů a nákup přímo do farmářů. To dokládá také jejich raketový nástup a také rozvoj bedýnkových družstev, distribuujících sezónní zeleninu a ovoce a další výrobky z faremní produkce.
„Zlepšování kvality výrobků je předpokladem k zajištění konkurenceschopnosti agrární produkce na trhu Evropské unie. Zároveň je však třeba výchovou i propagací přesvědčit spotřebitele o výhodách kvalitních potravin produkovaných metodami šetrnějšími k životnímu prostředí i k pohodě zvířat a o přednostech potravin s vyšší nutriční hodnotou,“ doplňuje ministr Fuksa.
Ekologické zemědělství se řídí Nařízením Rady ES č. 834/2007, které platí pro všechny země Evropské unie a také pro ty, kteří chtějí do Evropy biopotraviny dovážet. Biopotraviny jsou produktem ekologického zemědělství a také podléhají Nařízení Rady, zejména jeho částem o pravidlech označování biopotravin.
Měsíc biopotravin je informativní a osvětová akce Ministerstva zemědělství ČR, která probíhá letos již posedmé. V měsíci sklizně a oslavy úrody chce ukázat, že ekologické zemědělství má co nabídnout. Během září se konají biojarmarky, dny otevřených vrat na biofarmách, exkurze do výroby nebo bioparty na farmě. Kompletní seznam všech akcí a další aktuální informace najdete na webových stránkách www.mesicbiopotravin.cz.
Příloha: ekologické zemědělství ČR v číslech
Srovnání základních statistických ukazatelů
  1.1.2011 25.8.2011 Nárůst za leden 2011-srpen 2011
Počet výrobců biopotravin 626 650 24
Počet ekofarem 3 517 4022 505
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha) 448 202 483 176 34 974
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%) 10,55 11,40 0,85
Výměra orné půdy (ha) 54 937 61 645 6 708
Výměra trvalých travních porostů (ha) 369 272 396 055 26 783
Výměra trvalých kultur (sady) (ha) 5 128 6 368 1 240
Výměra trvalých kultur (vinice) (ha) 803 987 184
Výměra trvalých kultur (chmelnice) (ha) 8 10 2
Ostatní plochy (ha) 18 054 18 111 57
autor: Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe
zdroj: www.eagri.cz , 1.9.2011

Zařazeno v Aktuality, Odkazy