Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Upozornění na termíny pro příjemce dotací

06/09/10
smf

Upozornění na termíny pro příjemce dotací.  Autor: Ing. Kateřina Mráčková, MZe, AZV  Olomouc, zdroj: KIS Olomouckého kraje

Upozornění na termíny pro příjemce dotací

 
1)  TOP Up – doplňkové platby
2)  Dotace AEO – ošetřování travních porostů, LFA
3)  Dotace AEO – integrovaná produkce
4)  Dotace AEO – meziplodiny
5)  DPZ – dálkový průzkum země + kontroly SZIF
6)  Evidence krajinných prvků
7)  PGRLF – Podpora pojištění
8)  PGRLF – Podpora ZEMĚDĚLEC, PROVOZ, PODPORA NÁKUPU PŮDY
9)  Národní dotace 2010
10) Povodně 2010
1)     TOP Up – doplňkové platby
Pokud jste požádali v roce 2010 o doplňkovou  „Platbu na chov krav bez tržní produkce mléka“ či „Platbu na chov ovcí popř. chov koz“  nezapomeňte, že musíte  nejpozději v termínu do 30.září 2010 odevzdat k nám na AZV doklady z Ústřední evidence (podepsaný Nápočet VDJ+ seznamy zvířat).
 
2)     Dotace AEO – ošetřování travních porostů, LFA
Pokud jste v roce 2010 požádali o dotaci AEO- ošetřování travních porostů, či LFA a jste chovatelem koní, nezapomeňte nejpozději do 15.září odevzdat k nám na AZV kopii stájového registru společně s vyplněným formulářem  Deklarace chovu koní  – o toto jsem Vás žádala před půl měsícem a máme pouze od dvou žadatelů, nenechávejte to na poslední chvíli
 
3)     Dotace AEO – integrovaná produkce
Pokud jste v roce 2010 požádali o dotaci AEO – integrované produkce – nezapomeňte až do 30. září vést každodenní záznamy o vývoji teploty a vlhkosti vzduchu a do konce roku nezapomeňte provést rozbor vzorku ovoce či zeleniny a jednou za 3 roky provést rozbor vzorku půdy.
 
4)     Dotace AEO – meziplodiny
Pokud jste v roce 2010 požádali o dotaci AEO – na pěstování meziplodin – nezapomeňte nejpozději v termínu do 20. září 2010 pozemky uvedené v žádosti oset uznaným osivem jedním z vybraných druhů meziplodin. (Upozornění – musíte dodržet to k čemu jste se zavázali v žádosti – jak vybrané pozemky, tak druh meziplodiny. Pozemky měnit nelze! V případě, že neseženete osivo dané meziplodiny a budete vysévat jinou meziplodinu, je potřeba okamžitě podat změnovou žádost, pouze ale na meziplodiny, nikoliv na pozemky!)
 
5)     DPZ – dálkový průzkum země + kontroly SZIF
Pokud u Vás v letošním roce proběhla kontrola DPZ či kontrola SZIF, plyne z toho pro Vás, že pokud došlo ke změnám ve výměře půdních bloků či k jejich posunu (či jinému problému) a máte již uzavřený kontrolní protokol, nezapomeňte si tyto změny neprodleně provést v LPIS.
 
6)     Evidence krajinných prvků
Jak jsme Vás již informovali, od počátku letošního roku začala probíhat evidence vnitřních krajinných prvků, od září 2010 bude probíhat i evidence vnějších krajinných prvků.
Pozn. platí pro kraj Olomoucký – tímto vás tedy žádáme, aby jste si opět prošli v portálu farmáře Vámi užívané půdní bloky (popřípadě provedli návrhy) a poté si domluvili opět telefonicky schůzku s referentem a provedli evidenci vnitřních i vnějších krajinných prvků.
 
7)     PGRLF – Podpora pojištění
Dnem 19.8.2010 je zahájen příjem žádostí o podporu pojištění z PGRLF, a.s. prostřednictvím AZV.
I v letošním roce se jedná o podpory na pojištění plodin (do výše 50%) a podporu pojištění zvířat (do výše 50%), pojištění produkce školek (do výše 30%)
Termín podání žádostí je nejpozději do 1.11.2010. Formuláře  jsou ke stažení na www.pgrlf.cz. nebo k vyzvednutí na naší agentuře.
 
8)     PGRLF – Podpora ZEMĚDĚLEC, PROVOZ, PODPORA NÁKUPU PŮDY
Chtěla bych Vás upozornit na možnosti podpory  – dotace úroků z úvěru – na tyto 3 uvedené programy z PGRLF – náběr žádostí je nepřetržitě po celý rok. Žádost se podává  vždy ve  2 vyhotoveních (1 originál a 1 kopie)  u nás na AZV v Olomouci. Důležité upozornění – nesmí dojít k čerpání úvěru před podáním žádosti!
 
9)     Národní dotace 2010
Do 30.9.2010 se podávají žádosti na tyto dotační tituly:
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů (1.R.a., 1.R.b.) – výsadba  ovocných sadů
3.a Podpora na biologickou ochranu jako náhradu chemické ochrany rostlin
3.b. Podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele
3.h. Podpora na použitou uznanou certifikovanou sadbu chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“
Do 15.10.2010 se podávají žádosti na tyto dotační tituly:
8.B.a) Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů (Nákazový fond)
8.E. Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s odběrem krve a jejím následným laboratorním vyšetřením (IBR)
8.F. Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů na úkony provedené formou služeb spojených s prováděním opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat (Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat) – NOVINKA
 
10) Povodně 2010
Chtěla bych Vás upozornit, že dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010 byly Parlamentem ČR schváleny, teď čekají na notifikaci v Bruselu. Běží dvouměsíční notifikační lhůta. Pokud k notifikaci dojde, budou schváleny Zásady pro poskytování dotací a poté dojde k náběru žádostí a následnému proplacení dotací. Tyto dotace by měly být vyplaceny do konce roku 2010.

Autor: Ing. Kateřina Mračková , MZe, Agentura pro zemědělství a venkov, Olomouc

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Poradenství