Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EU zvyšuje podporu pro včelařské odvětví

22/09/10
smf

Evropská komise dnes schválila národní programy 27 členských států na období let 2011–2013, jejichž cílem je zlepšit produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Zdroj:  Týden v Evropě

EU zvyšuje podporu pro včelařské odvětví

Evropská komise dnes schválila národní programy 27 členských států na období let 2011–2013, jejichž cílem je zlepšit produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Ve srovnání s předchozím obdobím (2008–2010) se příspěvek EU na financování těchto programů zvýšil téměř o 25 %, a to z 26 milionů EUR na 32 milionů EUR ročně. Spolufinancování národního programu České republiky ze strany EU má v roce 2011 činit 1 250 000 EUR, v roce 2012 přibližně 1 288 000 EUR a v roce 2013 zhruba 1 316 000 EUR. ČR se svými 498 000 včelstvy se podílí na celkovém počtu včelstev v EU 3,6 %.

Vzhledem k nezastupitelné úloze včel při opylování rostlin je dobrý stav včelařského odvětví citlivou otázkou. V posledních letech se odvětví potýkalo s nezvyklou úmrtností včel. Ta představuje pro včelaře ekonomické potíže, ale zároveň ohrožuje biologickou rozmanitost. Národní programy jsou dnes jediným nástrojem, kterým lze ztráty včel částečně kompenzovat. Členské státy jsou s výsledky těchto programů spokojeny a také samotní včelaři oceňují pozitivní vliv opatření financovaných z národních programů.
Proto se Komise rozhodla pro roky 2011, 2012 a 2013 zvýšit celkový roční rozpočet na spolufinancování národních programů na 32 milionů EUR ročně. V předcházejícím období (2008–2010) bylo na spolufinancování vyhrazeno ročně 26 milionů EUR. Díky tomuto navýšení prostředků, které je ukázkou proaktivního přístupu Komise k řešení problémů vysoce citlivého odvětví, se zvýší efektivnost programů.
Své včelařské programy oznámily Komisi všechny členské státy. Zaměřují se na různá opatření:tlumení varroázy, racionalizaci sezónních přesunů (tzv. kočování) včelstev, podporu laboratoří, obnovu včelstev, programy aplikovaného výzkumu a technickou pomoc. Všech 27 programů splňuje podmínky pro spolufinancování.
Souvislosti
Jednotné nařízení o společné organizaci trhů [1] umožňuje finanční podporu pro včelařské odvětví. Členské státy mohou každé tři roky předkládat své včelařské programy, které mají zlepšit podmínky produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Součástí programu je i studie o struktuře odvětví. Pro nadcházející období (2011–2013) vyjádřily o tyto programy zájem všechny členské státy.

[1] Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 16. listopadu 2007 – články 107 až 109.

Zdroj: Týden v Evropě, Zastoupení EK v ČR, 14/09/2010