Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výše sazeb dotace AEO v roce 2010

03/04/10
smf

Pro rok 2010 je platný směnný kurz 26,285 Kč/EUR. Zdroj: Metodika AEO

Výše sazeb dotace (§ 13 odst. 1 až 10 NV 79)
Dotace se poskytuje v Kč podle směnného kurzu uveřejněného v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, ze který se dotace poskytuje. Pro rok 2010 je platný směnný kurz 26,285 Kč/EUR.
 
Podopatření                                                                           Výše sazby
Postupy šetrné k životnímu prostředí                                 (EUR/ha)
Ekologické zemědělství – orná půda                                                   155
Ekologické zemědělství – zelenina a speciální byliny                            564
Ekologické zemědělství – travní porosty                                          71/89
Ekologické zemědělství – trvalé kultury (vinice/chmelnice)                  849
Ekologické zemědělství – trvalé kultury (ovocný sad)                  510/849
Integrovaná produkce – ovoce                                                           435
Integrovaná produkce – réva vinná                                                     507
Integrovaná produkce – zelenina                                                         440
Podopatření ošetřování travních porostů
Louky                                                                                                 75
Mezofilní a vlhkomilné louky – hnojené                                               100
Mezofilní a vlhkomilné louky – nehnojené                                           116
Mezofilní a vlhkomilné louky – s neposečenými pásy                           135
Horské a suchomilné louky – hnojené                                                 120
Horské a suchomilné louky – nehnojené                                              130
Horské a suchomilné louky – s neposečenými pásy                             150
Trvale podmáčené a rašelinné louky                                                   417
Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků                       202
Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního          183
Pastviny                                                                                             112
Druhově bohaté pastviny                                                                    169
Suché stepní trávníky a vřesoviště                                                       308
Podopatření Péče o krajinu
Zatravňování orné půdy                                                                     270
Zatravňování orné půdy u vodního útvaru                                           295
Zatravňování orné půdy regionální směsí                                             350
Zatravňování orné půdy regionální směsí u vodního útvaru                   374
Pěstování meziplodin                                                                          104
Biopásy                                                                                             401
 
U podopatření ošetřování travních porostů se dotace sníží o 112 EUR/ha (je-li sazba nižší než 112 EUR/ha dotace se neposkytne), pokud se půdní blok/díl nachází na území 1. zóny ZCHÚ nebo ve zranitelné oblasti na území s hlavní půdní jednotkou 65 až 76, kde nebylo  eliorováno. Pokud se půdní blok/díl nachází na území 1. zóny ZCHÚ jen z části, dotace se sníží nebo neposkytne jen na tuto část půdního bloku/dílu. V případě zranitelných oblastí se dotace snižuje na výměře celého půdního bloku/dílu, jestliže se ve výše specifikované oblasti nachází více jak 50 % výměry půdního bloku/dílu. Pokud se ve zranitelné oblasti nachází nižší podíl výměry, snížení dotace se neuplatní. Ke snížení dotace nedochází u titulu trvale podmáčené a rašelinné louky.U titulu zatravňování orné půdy se dotace sníží o 89 EUR/ha, pokud se půdní blok/díl nachází na území 1. zóny ZCHÚ. Pokud se půdní blok/díl nachází na takovém území jen zčásti, dotace se sníží nebo neposkytne jen na tuto část půdního bloku/dílu.  Zdroj:METODIKA k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb. – rok 2010

Zařazeno v Aktuality, Dotace