Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace o zpřesnění Pravidel pro Opatření IV.2.1

02/11/09
smf

Informace o zpřesnění Pravidel pro Opatření IV.2.1. Zdroj: www.mze.cz  

Informace o zpřesnění Pravidel pro Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013
Ministr zemědělství schválil v souladu s bodem 16., odstavec 1 obecné části zpřesnění Pravidel pro žadatele pro Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

V Pravidlech IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pro 8. kolo příjmu žádostí došlo ke dvěma nedopatřením, které je nutné kvůli zachování rovného přístupu ke všem příjemcům dotace vyjasnit. Navrhované zpřesnění bylo konzultováno se Státním zemědělským fondem (SZIF) a neovlivní negativně projekty již registrované v 8. kole příjmu žádostí o dotaci.
Zpřesnění Pravidel pro Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce  v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 dle bodu 16. odstavce 1. těchto Pravidel
 
 
Ministr zemědělství v souladu s bodem 16., odstavec 1 obecné části Pravidel pro žadatele pro Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce schválil následující zpřesnění Pravidel:
 
Obecná část Pravidel, kapitola 11, písmeno d):
 
Původní znění:
V rámci jednoho projektu spolupráce nemusí žadatel předkládat smlouvu nebo objednávku na způsobilé výdaje pro platby v souhrnné výši do 10 000 Kč vč. (bez DPH) – součet způsobilých výdajů bez smlouvy či objednávky na jednoho žadatele tedy nepřekročí      10 000 Kč.
 
Nové znění:
V rámci jednoho projektu spolupráce nemusí být dokládána smlouva či objednávka na jednorázovou platbu do výše 10 000,- Kč vč. (bez DPH). Souhrn částek vynaložených na nákup zboží či služeb nesmí v rámci jedné Žádosti o proplacení překročit 100 000,- Kč, tato podmínka platí i pro bezhotovostní platby.
 
Specifická část Pravidel, kapitola 9, bod 13:
 
Původní znění: 
Žadatel nečerpá finanční prostředky na způsobilé výdaje, pro které je požadována dotace z PRV z jiných finančních nástrojů EU ani z jiných národních veřejných zdrojů; C.
 
Nové znění:
Žadatel nečerpá finanční prostředky na výdaje, pro které je požadována dotace z PRV z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské Unie; C.
Zdroj: www.mze.cz

21.10.2009

Zařazeno v Informace pro MAS