Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K vývoji podpor pro oblasti LFA

24/06/09
smf

Předsednictví se podařilo položit základy novému vymezení oblastí s přírodním znevýhodněním .Zdroj: www.mze.cz
 

Předsednictví se podařilo položit základy novému vymezení oblastí s přírodním znevýhodněním

 
Předsednictví dalo základ novému systému určování přírodně znevýhodněných oblastí.
Schválením Závěrů Rady se členské státy zavázaly na základě objektivních biofyzikálních kritérií simulovat vytyčování oblastí s přírodním znevýhodněním (LFA) a tyto simulace do konce roku poskytnout Komisi k nalezení optimální metodiky pro určování LFA. Komise chce tak dojít k cílenějšímu zaměření podpory pro zemědělce, kteří na takových územích hospodaří. Problematiku oblastí s přírodním znevýhodněním si Předsednictví zvolilo jako jednu ze svých priorit.  
 
České předsednictví položilo základy novému určování přírodně znevýhodněných území. Jasná, objektivní a exaktně měřitelná kritéria mají zaručit lepší zaměření podpor pro zemědělce hospodařící na přírodně znevýhodněných územích. „Objektivní přírodní kritéria zlepší transparentnost vytyčování znevýhodněných území a pomohou dostat peníze tam, kde je jich nejvíce zapotřebí, a zachovat tak obhospodařování některých mimořádně důležitých oblastí,“ komentuje ministr Šebesta. Členské státy totiž v diskuzi zmiňovaly, že území, která nazýváme „přírodně znevýhodněná“, jsou zároveň oblastmi mimořádného významu, „velmi hodnotnými oblastmi“.
Komise navrhla osm biofyzikálních kritérií – teplota, teplotní stres, svažitost, propustnost půd, textura a skeletovitost půdy, hloubka půdy, její chemické složení a bilance vody v půdě – za pomocí kterých má dojít k novému vymezení ostatních znevýhodněných oblastí, LFA. Členské státy mají teď „otestovat“ navržená kritéria a do konce roku na jejich základě zpracovat mapy znevýhodněných oblastí. Simulované mapy nemají předjímat budoucí podobu a rozlohu LFA, ale ověřit, zda navržená kritéria postihnou všechna znevýhodněná území a lépe nasměrují finanční podporu hospodaření v takových oblastech. Komisařka Mariann Fischer Boel zdůraznila, že Komise nemá apriorní zájem na redukování rozlohy LFA, ale na jejich objektivnějším a transparentnějším vymezení. Vyzvala zároveň členské státy k předložení návrhů případných alternativních kritérií, která podle vědeckých poznatků tuto objektivitu vymezení LFA zaručí. Mariann Fischer Boel vyzvala k další spolupráci nad tvorbou nového systému LFA s tím, že legislativní návrh by měl přijít na pořad jednání až na podzim roku 2011 a měl by být rozhodně zasazen do širšího kontextu budoucí podoby Společné zemědělské politiky a rozvoje venkova po roce 2013.
Zdroj: www.mze.cz,  22. 6. 2009