Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K vymezení ostatních LFA

22/05/09
smf

Ostatní LFA budou muset splnit jedno z osmi jasně daných standardů.Zdroje: AgraFocus, www.asz.cz
 

Ostatní LFA budou muset splnit jedno z osmi jasně daných standardů

Existující pravidla klasifikace tzv. ostatních LFA by měla být podle Evropské Komise zjednodušena redukcí původních 100 indikátorů na pouze osm jasně definovaných kritérií, týkajících se především půdních a klimatických podmínek. Protože v současnosti nejsou k dispozici potřebná bio-fyzikální data, apeluje Komise na členské státy, aby v průběhu šesti měsíců dodaly mapu regionů, které kritéria splní.
Jak již bylo odsouhlaseno v roce 2005, upustí se při definici LFA od socio-ekonomických kritérií, které pokrývají jiné platby.  Po četných konzultacích s odborníky bylo nakonec stanoveno osm kritérií a jejich prahových hodnot, které již znamenají vážné ohrožení zemědělské produkce. Komise rozhodla, že region by měl být uznán za „zasažený významným přírodním handicapem“ v případě, že alespoň 66% jeho plochy splní alespoň jedno kritérium:
·KLIMA – nízké teploty: Vegetační doba (tj. období s teplotami nad 5° C) kratší než 180 dnů nebo kumulovaná suma teplot pod 1500.
·KLIMA – teplotní stres: Jedna nebo více period minimálně deseti po sobě následujících dnů v průběhu vegetačního období s teplotami nad 35° C.
·PŮDA – odvodění: Špatně odvodňovaná půda, kde jsou plochy na významnou dobu zaplaveny.
·PŮDA – struktura a kamenitost: Více než 15% objemu ornice je hrubá půda, písek, těžký jíl, humusová půda, bahno, vertisol nebo v 15-ti cm povrchové vrstvě obsahuje velké kameny.
·PŮDA – hloubka zakořenění: Méně než 30 cm ornice nad pevným podkladem.
·PŮDA – chemické vlastnosti: Přítomnost vysokého podílu solí (více než 4 dS/m),volného sodíku (více než 6 ESP) nebo sádry (nad 15%).
·PŮDA a KLIMA – půdní vlhkost: Méně než 90 dní vegetačního období kdy obsah vody v půdě překročí 50% potenciální evapotranspirace.
·TERÉN – svažitost: Více než 15%-ní změna v nadmořské výšce na planimetrické vzdálenosti.
Protože platby na LFA jsou v kompetenci jednotlivých členských států v rámci jejich PRV, úředníci Komise se snaží snížit potenciální dopad jakýchkoliv změn v pravidlech, a navrhli, že zamýšlené zrušení socio-ekonomických standardů pro ostatní LFA by mohlo být kompenzováno zavedením těchto socio-ekonomických kritérií do třetí osy PRV. Nicméně příští rok mohou být udělány pouze formální změny, změna klasifikace se může plně projevit až v roce 2014, tedy v dalším plánovacím období Rozvoje venkova.
% zemědělské plochy klasifikované jako LFA (Zdroj: DG AGRI, 2005)
Belgie
Bulh.
ČR
Dánsko
Němec.
Eston.
Irsko
Řecko
Špan.
Horské
0
16,4
28,2
0
2,1
0
0
53,9
33,7
Ostatní
17
8,4
17,1
0
48,9
35,6
77,1
21,4
44,8
Specifické
1
0
4
1,1
1
5,3
0,4
2,8
3,3
Mimo LFA
82
75,2
50,8
98,9
48
59,1
22,5
21,9
18,3
Francie
Itálie
Kypr
Lotyš.
Litva
Lucem.
Maďar.
Holand.
Rakous.
Horské
14,6
35,2
12,6
0
0
0
0
0
50,4
Ostatní
28
13,7
34,4
73,5
56,1
95,3
9,3
0
7
Specifické
1,9
1,8
13,2
0
1
0
11,5
11,9
6,7
Mimo LFA
55,5
49,2
39,8
26,5
42,9
4,7
79,3
88,1
35,9
Polsko
Port.
Rumun.
Slovin.
Sloven.
FInsko
Švéd.
VB
EU-27
Horské
1,3
30,2
8,7
69,5
24
50,4
10,8
0
16,4
Ostatní
57,9
57,9
15,1
4,7
19,8
20,2
27,6
52,8
31,2
Specifické
3,4
4,4
0
18,2
17,5
24,5
10,1
0
9,1
Mimo LFA
37,5
7,6
76,2
7,6
38,7
4,9
51,5
47,2
43,3
Z materiálů vyplývá, že v EU je v současnosti 31% zemědělské půdy zařazeno v kategorii ostatní LFA. Odpovídá tomu ale pouze 7% evropských farem, platby na hektar se v jednotlivých státech zásadně liší – od 16 EUR/ha ve Španělsku po 215 EUR/ ha v Belgii. LFA platby v období 2000 – 2006 odpovídaly zhruba 18% celkového rozpočtu Rozvoje venkova (8 mld. EUR), v současném období 2007 – 2013 se částka zvýšila na 12,6 miliard.
Zdroje: AgraFocus, www.asz.cz

Zařazeno v Aktuality, Dotace