Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Venkovské oblasti a internet

09/03/09
smf

Komise chce oživit evropské venkovské oblasti lepším přístupem k vysokorychlostnímu internetu. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/09/343
V Bruselu dne 3. března 2009
Komise chce oživit evropské venkovské oblasti lepším přístupem k vysokorychlostnímu internetu
Jak dnes Komise uvedla, mělo by být připojení 30 % obyvatel venkova EU, kteří doposud nemají přístup k vysokorychlostnímu internetu, prioritou pro splnění cíle „širokopásmového připojení pro všechny“ do roku 2010. Lepší připojení k internetu je důležitým nástrojem na podporu rychlého oživení hospodářství. Komise dnes předkládá návrh, jak využít vlastních podpůrných programů k povzbuzení internetových sítí ve venkovských oblastech, a vyzývá členské státy, aby její příklad následovaly. Dobrý přístup k internetu pomůže zemědělcům a podnikům ve venkovských oblastech, a zejména malým a středním podnikům, překonat izolaci a zvýšit svou konkurenceschopnost díky přístupu na mezinárodní trhy a rychlejším a účinnějším způsobům podnikání. Evropský parlament a Rada zároveň zkoumají návrh Komise poskytnout prostřednictvím plánu evropské hospodářské obnovy další prostředky ve výši 1 miliardy EUR na rozšíření vysokorychlostního internetu do všech oblastí Evropy.
„V 21. století považuje většina z nás informační a komunikační technologie za nepostradatelné – nejen v kanceláři, ale dokonce už i doma. Proč by se tedy měly venkovské oblasti spokojit s nedostatečným přístupem k tomuto nástroji?“ uvedla Mariann Fischer Boelová, evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Pokud skutečně usilujeme ve venkovských oblastech o prosperitu a dynamický rozvoj, je třeba všem občanům umožnit co nejlepší využívání moderních technologií.“
„Musíme vynaložit veškeré úsilí, abychom zajistili přístup k internetovým technologiím všem občanům Evropy.Na internetové technologie připadá polovina hospodářského růstu EU, a právě za současné hospodářské krize si členské státy EU nemohou dovolit, aby jejich venkovské oblasti tento potenciál promeškaly,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média.„Širokopásmové připojení je pro podniky ve venkovských oblastech nepostradatelným nástrojem, zejména pro malé a střední podniky, které na vysokorychlostním připojení k ostatnímu hospodářství závisejí.Žádám Radu, aby společně s Komisí dala jasný signál, že tyto podniky nezklameme, a aby jednoznačně podpořila širokopásmové připojení pro všechny Evropany.“
V průměru má přístup k vysokorychlostnímu internetu 93 % Evropanů, ve venkovských oblastech je to však pouze 70 %, a v některých zemích (jako je Řecko, Polsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko) je širokopásmové připojení k internetu dostupné jen pro 50 nebo méně procent obyvatel venkova.
Komise ve svém dnešním sdělení předkládá výčet přínosů, které může lepší přístup venkovských oblastí k moderním informačním a komunikačním technologiím, např. internetu, znamenat pro podniky i jednotlivce, zemědělské podniky i výrobce potravin ve venkovských oblastech.


Například ve Švédsku už má přístup k internetu 80 % zemědělských podniků a třetina z nich jej používá denně (a třetina rovněž podává prostřednictvím internetu žádosti o podporu EU). V jiných oblastech, jako je Toskánsko (Itálie) nebo Maďarsko, však používá internet pouze čtvrtina zemědělců, a je tak pro ně těžší plánovat výrobu, uvádět výrobky na trh, zjišťovat ceny na mezinárodních trzích, sledovat předpověď počasí nebo uzavírat dohody o spolupráci s jinými subjekty na trhu. A příležitosti neutíkají jen zemědělcům: v celé Evropě využívá služeb elektronické správy, jako je podání daňového přiznání, pouze 22,5 % obyvatel venkova oproti 32,9 % obyvatel městských oblastí.
Komise proto vyzývá členské státy a jejich regiony a místní orgány, aby zvážily úpravu svých plánů na rozvoj venkova a patřičně podtrhly závažnost informačních a komunikačních technologií a připojení k internetu, zejména v rámci chystaného střednědobého přezkumu plánů na rozvoj venkova v roce 2010.
Souvislosti
EU řeší „propast v širokopásmovém připojení k internetu“ mezi městskými a venkovskými oblastmi v Evropě prostřednictvím politiky pro rozvoj venkova, která je součástí společné zemědělské politiky. Členské státy a regiony mohou pomocí nových technologií využívat prostředky EU na modernizaci zemědělských podniků, na školení, péči o životní prostředí, zakládání nových podniků a základní služby ve venkovských oblastech.
V souladu se závěry Evropské rady z prosince 2008 navrhla Komise dne 28. ledna 2009, aby se vyčlenila 1 miliarda EUR na mimořádné investice do širokopásmového připojení jako součást navrhovaného plánu evropské hospodářské obnovy s cílem dosáhnout v Evropě 100% pokrytí vysokorychlostním širokopásmovým připojením k internetu (MEMO/09/35). Jako doplnění dnešního sdělení o lepším přístupu k moderním informačním a komunikačním technologiím pro venkovské oblasti organizuje Komise ve dnech 2.–3. dubna 2009 v Turíně (Itálie) konferenci EU o širokopásmovém připojení. Tato akce svede dohromady Komisi, vnitrostátní a regionální orgány a další zúčastněné strany k diskusi o zvýšených investicích EU do širokopásmového připojení v rámci plánu obnovy EU a politik, které pomohou zajistit 100% pokrytí venkovských oblastí.


Zařazeno v Aktuality, Informace z EU