Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Další výzva pro vodohospodářské projekty je vyhlášena

12/12/08
smf

Státní fond životního prostředí ČR začne od pondělí 15. 12. přijímat žádosti do Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Operačního programu Životní prostředí. Zdroj: www.sfzp.cz
 

Další výzva pro vodohospodářské projekty je vyhlášena
 
 Již potřetí se v Operačním programu Životní prostředí otevírá pro obce a města možnost získat finanční prostředky na splnění závazku ČR z přístupové dohody – zajistit čištění odpadních vod v souladu se Směrnicí 91/271/EHS do konce roku 2010.

Státní fond životního prostředí ČR začne od pondělí 15. 12. přijímat žádosti do Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Operačního programu Životní prostředí. Žádosti bude možné podávat do 23. února 2009.
Výzva je vyhlášena pro podoblast podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody. Z prostředků Evropské unie budou dotovány například projekty na výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních čistíren odpadních vod, kanalizačních systémů v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních obyvatel a projekty na  související výstavbu vodovodů.
"Do této výzvy se mohou přihlásit znovu i ti žadatelé ze 3. výzvy, u nichž změna metodiky FEA znamená nutné změny v předkládaném projektu, a nebo žadatelé, jejichž projekt nebyl schválen. Nabízíme naprosto plnou podporu a asistenci všem žadatelům, pomůžeme jim se změnami v projektech," říká ředitel SFŽP ČR Petr Štěpánek
Žádosti o dotace z 1. Prioritní osy OPŽP budou přijímat krajská pracoviště SFŽP ČR dle místa realizace projektu.
V rámci Prioritní osy 1 bylo zatím schváleno 222 projektů. „Oblast snížení znečištění z komunálních zdrojů je pro nás prioritní. Přestože již byly schváleny projekty z této oblasti v historickém objemu přes 16 miliard korun, ministerstvo opětovně vyhlašuje výzvu pro tuto oblast, aby tak znovu povzbudilo obce ke splnění závazku vyplývajícího ze Směrnice 91/271/EHS, který musíme splnit do konce r. 2010," dodává ředitel odboru fondů EU Ministerstva životního prostředí Jan Kříž
V současné době lze rovněž podávat žádosti o podporu tzv. velkých projektů* v rámci Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Příjem žádostí končí 19. prosince 2008. Zároveň jsou přijímány žádosti o podporu velkých projektů* v rámci Prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a Prioritní osy 3  – Udržitelné využívání zdrojů energie a to kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009. Žádosti budou přijímány na pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR v Praze.
* Velký projekt = projekt v oblasti životního prostředí, jehož celkové náklady přesahují částku 25 mil. € vč. DPH (čl. 39 Nařízení 1083/2006/ES, který definuje možnost financovat Velký projekt jako výdaje určené k dosažení nedělitelného úkolu).

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Obce a venkov