Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Závěry z Bruselu

22/11/08
smf

Kontrola stavu SZP pomůže zemědělcům čelit novým výzvám. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/08/1749
V Bruselu dne 20. listopadu 2008
Zemědělství: kontrola stavu SZP pomůže zemědělcům čelit novým výzvám
Evropská komise vítá politickou dohodu ministrů zemědělství EU ohledně kontroly stavu společné zemědělské politiky. Kontrola stavu společnou zemědělskou politiku zmodernizuje, zjednoduší a zefektivní a odstraní omezení kladená na zemědělce, čímž jim pomůže lépe reagovat na signály trhu a čelit novým výzvám. Tato dohoda mimo jiné ruší vynětí orné půdy z produkce, postupně navyšuje mléčné kvóty s cílem tyto kvóty v roce 2015 zrušit a mění tržní intervenci v opravdovou záchrannou síť. Ministři se také dohodli na zvýšení modulace, které umožní snížit přímé platby zemědělcům a převést finanční prostředky do fondu pro rozvoj venkova. Bude tak možné lépe reagovat na nové výzvy a příležitosti, před nimiž evropské zemědělství stojí a jež zahrnují změnu klimatu, nutnost lépe hospodařit s vodními zdroji, ochranu biologické rozmanitosti a výrobu ekologicky čisté energie. Členské státy budou rovněž moci pomáhat zemědělcům zaměřeným na produkci mléka v citlivých regionech s přizpůsobením nové situaci na trhu.
„Mám radost z toho, že se nám podařilo nalézt kompromis, který zachovává všechny zásady našeho původního návrhu,“ uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Kontrola stavu má naše zemědělce připravit na výzvy, kterým budou v nadcházejících letech čelit, například na změnu klimatu, a umožnit jim svobodně se řídit tržními signály. Tím, že do fondu pro rozvoj venkova převedeme více peněz, získáváme možnost nacházet vhodná řešení specifických regionálních problémů. Dohodnuté změny představují pro SZP zásadní krok vpřed.“
Postupné rušení mléčných kvót: Vzhledem k tomu, že platnost mléčných kvót skončí v roce 2015, je zemědělcům zajištěno „hladké přistání“ každoročním navyšováním kvót o jedno procento v letech 2009/2010 až 2013/2014. Pro Itálii bude hned v roce 2009/2010 zavedeno pětiprocentní navýšení. Zemědělci, kteří v letech 2009/2010 a 2010/2011 mléčné kvóty překročí o více než 6 %, budou muset uhradit dávku o 50 % vyšší, než činí běžná sankce.
Oddělení podpory od produkce:Reforma SZP oddělila přímou podporu zemědělcům od produkce, což znamená, že platby již nebyly spojené s výrobou konkrétního produktu. Některé členské státy se však rozhodly ponechat některé platby vázané, tj. spojené s produkcí. Tyto zbývající vázané platby budou nyní od produkce odděleny a přesunuty do režimu jednotné platby, s výjimkou prémie na krávy bez tržní produkce mléka a prémie na kozí a skopové maso, u kterých členské státy mohou zachovat stávající míru vázané podpory.
Pomoc odvětvím se zvláštními problémy (tzv. opatření podle článku 68):Členské státy si v současnosti mohou ponechat podle odvětví 10 % vnitrostátních rozpočtových stropů na přímé platby používané na environmentální opatření nebo na zlepšování jakosti a uvádění produktů v daném odvětví na trh. Tato možnost bude nyní pružnější.


Finanční prostředky už nebude nutno využívat ve stejném odvětví; bude je možno využít na pomoc zemědělcům produkujícím mléko, hovězí, kozí a skopové maso a rýži, kteří působí ve znevýhodněných oblastech nebo provozují zemědělskou činnost vystavovanou rizikům; bude je možno využít také na podporu opatření v oblasti řízení rizik, např. na programy pojištění proti přírodním katastrofám a vzájemné fondy pro choroby zvířat; a způsobilými pro tento režim se stanou i země provozující režim jednotné platby na plochu.
Rozšíření režimu jednotné platby na plochu: Členské státy EU uplatňující zjednodušený režim jednotné platby na plochu jej budou moci využívat i nadále až do roku 2013, takže nebudou nuceni přejít na režim jednotné platby do roku 2010.
Další finanční prostředky pro zemědělce zemí EU-12: Zemím EU-12 bude přiděleno 90 milionů EUR, aby mohly snadněji využívat ustanovení článku 68 do doby, než budou jejich zemědělcům postupně zavedeny přímé platby.
Využívání momentálně nečerpaných finančních prostředků: Členské státy používající režim jednotné platby budou moci momentálně nečerpané prostředky z národního finančního rámce buď využít na opatření podle článku 68, nebo převést do fondu pro rozvoj venkova.
Přesun finančních prostředků z přímé podpory na rozvoj venkova:V současnosti se všem zemědělcům získávajícím přímou podporu převyšující 5 000 EUR snižují platby o 5 % s tím, že se tyto finanční prostředky přesouvají do rozpočtu na rozvoj venkova. Do roku 2012 se tato částka zvýší na 10 %. U plateb převyšujících 300 000 EUR ročně se uplatní další snížení o 4 %. Takto získané finanční prostředky mohou členské státy využít k posílení programů v oblasti změny klimatu, obnovitelné energie, hospodaření s vodními zdroji, biologické rozmanitosti a inovací, která je s těmito oblastmi spojena, a na doplňková opatření v odvětví mléka a mléčných výrobků. Takto převedené finanční prostředky bude EU spolufinancovat ze 75 % a v konvergenčních regionech s nižším průměrem HDP, z 90 %.
Investiční podpora pro mladé zemědělce:Investiční podpora pro mladé zemědělce v rámci rozvoje venkova bude zvýšena z 55 000 EUR na 70 000 EUR.
Zrušení vynětí půdy z produkce: Požadavek, aby zemědělci nechávali 10 % orné půdy ladem, se ruší. To jim umožní maximalizovat svůj výrobní potenciál.
Podmíněnost: Podpora zemědělcům je spojena s požadavkem na dodržování norem v oblasti životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a jakosti potravin. Zemědělcům, kteří tato pravidla nedodržují, se podpora snižuje. Tato tzv. podmíněnost bude zjednodušena odstraněním norem, které nejsou pro odpovědnost zemědělců relevantní a ani s ní nejsou spojeny. Budou doplněny nové požadavky na zachování environmentálních výhod vynětí půdy z produkce a na lepší hospodaření s vodními zdroji.
Intervenční mechanismy: Opatření pro zajištění nabídky na trhu by neměla snižovat schopnost zemědělců rychle reagovat na tržní signály. Intervenční cena bude u vepřového masa zrušena a u ječmene a čiroku bude nulová. U pšenice budou intervenční nákupy možné během intervenčního období za cenu 101,31 EUR za tunu až do výše 3 milionů tun. Nad rámec tohoto množství budou nákupy realizovány prostřednictvím nabídkového řízení. U másla tento limit činí 30 000 tun a u odstředěného mléka 109 000 tun s tím, že nad rámec těchto množství budou intervenční nákupy uskutečňovány formou nabídkového řízení.
Ostatní opatření: Počínaje rokem 2012 bude několik menších režimů podpory odděleno od produkce a převedeno do režimu jednotné platby. Bude zrušena prémie na energetické plodiny.