Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Závěry jednání z Bruselu

28/11/08
smf

Prověrka společné zemědělské politiky připraví zemědělce na nové výzvy.

Prověrka společné zemědělské politiky připraví zemědělce na nové výzvy

Evropská komise přivítala politickou dohodu ministrů zemědělství, která umožní modernizaci, zjednodušení a zefektivnění společné zemědělské politiky. Odstraní se některá omezení, což zemědělcům umožní, aby lépe reagovali na situaci na trhu a řešili případné problémy. Tato dohoda mimo jiné ruší vynětí orné půdy z produkce, zvyšuje mléčné kvóty, až k jejich úplnému zrušení v roce 2015, a mění tržní intervenci ve skutečně účinnou pomoc. Ministři se zároveň dohodli na zvýšení modulace vedoucí ke snížení přímé platby zemědělcům. Uvolněné finanční prostředky budou převedeny do fondu pro rozvoj venkova.
Evropské zemědělství bude efektivněji reagovat na nové výzvy a příležitosti, jakými jsou změny klimatu, hospodaření s vodními zdroji, ochrana biologické rozmanitosti a výroba ekologicky čisté energie. Členské státy pomůžou výrobcům mléka v citlivých regionech, aby se přizpůsobili nové situaci na trhu.
„Velmi mě těší, že se nám podařilo nalézt kompromis, který zachovává všechny zásady našeho původního návrhu,“ uvedla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová. „Prověrka SZP chce připravit naše zemědělce na situace, kterým budou v nadcházejících letech čelit, například změny klimatu. Umožní jim také svobodně reagovat na signály přicházející z trhu. Převedením více peněz do fondu pro rozvoj venkova nám umožní připravovat řešení šitá na míru jednotlivým regionům. Dohodnutými změnami se SZP posunuje zásadním krokem kupředu.“
Postupné rušení mléčných kvót: Každoroční navyšování kvót o jedno procento v letech 2009/2010 až 2013/2014 umožní zemědělcům, aby se plynule připravili na zrušení mléčných kvót v roce 2015. K pětiprocentnímu navýšení dojde u Itálie již v roce 2009/10. Zemědělci, kteří v letech 2009/2010 a 2010/2011 mléčné kvóty překročí o více než 6 %, budou muset uhradit částku o 50 % vyšší, než činí běžná sankce.
Oddělení podpory od produkce: Reforma SZP oddělila přímou podporu zemědělcům od produkce, což znamená, že platby již nebyly spojené s výrobou konkrétního produktu. Některé členské státy se však rozhodly určité platby vázané na produkci ponechat. Tyto zbývající vázané platby budou nyní odděleny od produkce a přesunuty do režimu jednotné platby, s výjimkou prémie na krávy bez tržní produkce mléka a prémie na kozí a skopové maso, u kterých členské státy mohou zachovat stávající míru vázané podpory.
Pomoc odvětvím se zvláštními problémy (tzv. opatření podle článku 68): V závislosti na odvětví si členské státy mohou v současné době ponechat až 10 % vnitrostátních rozpočtových stropů na přímé platby používané na environmentální opatření nebo na zlepšování jakosti a uvádění produktů v daném odvětví na trh. Tato možnost bude nyní pružnější. Finanční prostředky se již nebudou muset využívat ve stejném odvětví, ale také například na pomoc zemědělcům produkujícím mléko, hovězí, kozí a skopové maso a rýži působících ve znevýhodněných oblastech nebo provádějících zemědělství vystavované rizikům. Dále je bude možno využít na podporu opatření v oblasti řízení rizik, např. na programy pojištění proti přírodním katastrofám a vzájemné fondy pro choroby zvířat; a země provozující režim jednotné platby na plochu již budou pro tento režim způsobilé.
Rozšíření režimu jednotné platby na plochu: Členské státy EU používající zjednodušený režim jednotné platby na plochu jej budou moci využívat i nadále až do roku 2013, takže nebudou nuceni přejít na režim jednotné platby do roku 2010.
Další finanční prostředky pro zemědělce zemí EU-12: Zemím EU-12 bude přiděleno 90 milionů EUR, aby mohly snadněji využívat článku 68 do doby, než budou jejich zemědělcům postupně zavedeny přímé platby.
Využívání momentálně nečerpaných finančních prostředků: Členské státy používající režim jednotné platby budou moci momentálně nečerpané prostředky z národního finančního rámce využít buď na opatření podle článku 68, nebo je budou moci převést do fondu pro rozvoj venkova. 
Přesun finančních prostředků z přímé podpory do rozvoje venkova: V současnosti se všem zemědělcům získávajícím přímou podporu ve výši 5 000 EUR platby snižují o 5 % s tím, že se tyto finanční prostředky přesouvají do rozpočtu na rozvoj venkova. Do roku 2012 se tato částka zvýší na 10 %. Další snížení ve výši 4 % postihne platby převyšující 300 000 EUR ročně. Takto získané finanční prostředky mohou členské státy využít k posílení programů v oblasti změny klimatu, obnovitelné energie, hospodaření s vodními zdroji, biologické rozmanitosti a inovací, která je s těmito oblastmi spojena, a na doplňková opatření v odvětví mléka a mléčných výrobků. Takto převedené finanční prostředky bude EU spolufinancovat ze 75 % a z 90 % v konvergenčních regionech s průměrně nižším HDP.
Investiční podpora pro mladé zemědělce: Investiční podpora pro mladé zemědělce v rámci rozvoje venkova bude zvýšena z 55 000 EUR na 70 000 EUR.
Zrušení vynětí půdy z produkce: Požadavek, aby zemědělci nechávali 10 % orné půdy ladem, se ruší. Díky tomu mohou maximalizovat svůj výrobní potenciál.
Podmíněnost: Podpora zemědělcům je spojena s požadavkem na dodržování norem v oblasti životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a jakosti potravin. Zemědělcům, kteří tato pravidla nedodržují, se podpora snižuje. Tato tzv. podmíněnost bude zjednodušena odstraněním norem, které nemají pro odpovědnost zemědělců význam a ani s ní nejsou spojeny. Budou doplněny nové požadavky na zachování environmentálních výhod vynětí půdy z produkce a na lepší hospodaření s vodními zdroji.
Intervenční mechanismy: Opatření pro zajištění nabídky na trhu by neměla snižovat schopnost zemědělců rychle reagovat na tržní signály. Intervenční cena bude zrušena u vepřového masa a nulová u ječmene a čiroku. U pšenice budou intervenční nákupy možné během intervenčního období za cenu 101,31 EUR za tunu až do výše 3 milionů tun. Nad rámec tohoto množství budou nákupy realizovány prostřednictvím nabídkového řízení. U másla tento limit činí 30 000 tun a u odstředěného mléka 109 000 tun s tím, že nad rámec těchto množství budou intervenční nákupy uskutečňovány formou nabídkového řízení.
Omezení plateb: Členské státy by měly uplatňovat minimální platbu ve výši 250 EUR na zemědělský podnik, nebo minimální rozlohu 1 hektaru na zemědělský podnik, nebo uplatňovat obě kritéria zároveň. Případně mohou u částky 250 EUR a rozlohy 1 ha použít koeficient na základě srovnání průměrné velikosti zemědělského podniku v EU a výše platby na tento podnik s vnitrostátním průměrem. 
Ostatní opatření: Počínaje rokem 2012 bude od produkce odděleno několik menších režimů podpory a převedeno do režimu jednotné platby. Bude zrušena prémie pro energetické plodiny.
Zdroj: Evropská komise