Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Provozní náklady strojních souprav

30/11/08
smf

Internetová aplikace VÚZT Praha byla vytvořena v podpůrném programu 9.F.g Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému Ministerstva zemědělství. Zdroj: www.vuzt.cz
 

Internetová aplikace VÚZT Praha byla vytvořena v podpůrném programu 9.F.g Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému Ministerstva zemědělství. Zdroj: www.vuzt.cz
Autorský kolektiv: Ing. Zdeněk Abrham, CSc., Ing.Marie Kovářová, Ing. Oldřich Mužík, Ing. Jiří Richter, Milan Herout, Vladimír Scheufler.

Provozní náklady strojních souprav Metodika výpočtu    
Základní zpracování půdy  
  Podmítka radličná  
  Podmítka talířovými podmítači  
  Mělká orba  
  Střední orba  
  Střední orba s úpravou brázdy  
  Hluboká orba  
  Hluboká orba s úpravou brázdy  
  Orba velmi hluboká  
  Zaorávka organických hnojiv  
  Zaorávka víceletých pícnin  
  Drcení hrud  
  Urovnání a utužení ornice  
  Podrývání (dlátování)  
Předseťová příprava  
  Smykování  
  Vláčení  
  Smykování a vláčení  
  Vláčení porostu  
  Válení – válce článkové  
  Válení (po setí)  
  Kypření radličkovým kypřičem – mělké  
  Kypření radličkovým kypřičem – hluboké  
  Kypření půdy ve chmelnicích, vinicích  
  Příprava půdy – kypřiče  
  Příprava půdy – kombinátory  
  Předseťová příprava – talířové kypřiče  
  Předseťová příprava – vířivé kypřiče  
  Sběr kamene s nakládkou  
Založení porostu  
  Setí do zpracované půdy  
  Setí do nezpracované půdy  
  Setí do minimálně zpracované půdy  
  Setí kukuřice přesnými secími stroji  
  Setí cukrovky přesnými secími stroji  
  Sázení brambor  
  Sázení předklíčených brambor  
  Sázení brambor pro technologii hrůbkování  
  Rýhování pro technologii odkamenění  
  Separace kamene  
Hnojení    
  Doprava a rozmetání hnoje a kompostu (40t/ha)  
  Doprava a aplikace kejdy (30 t/ha)  
  Doprava a rozmetání tuhých minerálních hnojiv – dávka do 0,2 t/ha
  Doprava a rozmetání tuhých minerálních hnojiv (0,21-0,30 t/ha )
  Doprava a rozmetání tuhých minerálních hnojiv ( 0,31- 0,6 t/ha )
  Doprava a rozmetání tuhých minerálních hnojiv ( nad- 0,6 t/ha )
  Doprava a rozmetání vápence dávka 1,5 t  
  Doprava a aplikace kapalných hnojiv – dávka do 300 l  
  Doprava a aplikace kapalných hnojiv – dávka nad 300 l  
Plečkování, proorávka  
  Plečkování cukrové řepy  
  Plečkování kukuřice  
  Proorávka brambor  
Chemická ochrana a desikace  
  Plošný postřik – dávka do 300 l/ha  
  Plošný postřik – dávka 301 – 600 l/ha  
  Plošný postřik – dávka nad 600 l/ha  
  Postřik v sadech  
  Postřik ve vinicích  
  Postřik ve chmelnicích  
  Desikace  
Sklizeň zrnin  
  Sklizeň obilovin (kromě žita)  
  Sklizeň žita  
  Sklizeň kukuřice na zrno  
  Sklizeň řepky  
  Sklizeň máku  
  Sklizeň luskovin  
  Drcení slámy  
Sklizeň pícnin  
  Sečení pícnin – louky  
  Sečení pícnin – orná půda  
  Sečení a mačkání pícnin  
  Obracení a shrnování pícnin -louky  
  Obracení a shrnování – orná půda  
  Sklizeň pícnin na zeleno  
  Sběr zavadlé píce sklízecí řezačkou  
  Sběr zavadlé píce sběracími návěsy  
  Sběr sena sběracími návěsy  
  Lisování sena (slámy) – válcové balíky  
  Lisování sena (slámy) – hranolovité balíky  
  Ovíjení balíků  
  Sklizeň kukuřice na siláž  
  Mulčování  
Sklizeň okopanin  
  Sklizeň brambor  
  Rozbíjení natě  
  Sklizeň cukrovky  
Sklizeň zeleniny  
  Sklizeň zelí (kruhárenské)  
  Sklizeň květáku  
  Sklizeň salátu  
  Sklizeň kedluben  
  Sklizeň zeleného hrášku  
  Sklizeň celeru  
Odvoz produkce  
  Doprava maloobjemových hmot  
  Doprava středněobjemových hmot  
  Doprava velkoobjemových hmot  
Práce ve vinicích  
  Mulčování a drcení ve vinicích  
  Osečkování letorostů vinné révy  
  Sklizeň hroznů