Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Z jednání Rady Pardubického kraje

12/10/08
smf

Ze 78. jednání Rady Pardubického kraje . Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

78. jednání Rady Pardubického kraje

Zpráva č. 8 – Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2009
Rozpočet Pardubického kraje na rok 2009 prošel „prvním čtením“. Je zpracován v souladu s rozpočtovými výhledy a zákony o rozpočtových pravidlech. Je koncipován jako schodkový, kdy rozdíl mezi příjmy a výdaji je výši cca 509 mil. Kč. Tento rozdíl je kryt úvěrem od Evropské investiční banky a přebytkem hospodaření z roku 2008.
„Příjmy ve výši cca 3,5 mld. Kč jsou tvořeny stejně jako v minulých letech především daňovými a nedaňovými příjmy, dotacemi a kapitálovými příjmy z prodeje majetku Pardubického kraje. Nejsou však do nich zahrnuty dotace ze státního rozpočtu – s výjimkou dotace na výkon státní správy,“ komentoval rozpočet radní zodpovědný za finanční politiku Miroslav Mareš a pokračoval: „Výdaje v celkové výši cca 4,06 mld. korun jsou tvořeny běžnými výdaji a kapitálovými, neboli investičními výdaji. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši cca 620 mil. korun. Uvedená výše příjmů a výdajů není zcela konečná, protože v průběhu roku 2009 budou navýšeny jak o dotace ze státního rozpočtu, tak i o prostředky, které obdržíme z fondů Evropské unie za dokončené projekty.“
Prozatím jde o návrh rozpočtu, jeho schválení je zcela v kompetenci Zastupitelstva Pardubického kraje.
 
Zpráva č. 9 – 13 – Grantové programy
Grantové programy v oblasti protidrogové a zdravotní politiky na rok 2009
Pardubický kraj v této oblasti vypsal pro rok 2009 dva programy: program protidrogové politiky se čtyřmi cíly a program zdravotní politiky se dvěma podkapitolami. Žadateli o granty v této oblasti mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, obce a města a další fyzické či právnické osoby vykonávající činnost v oblasti protidrogové či zdravotní politiky. Grantové programy jsou vypisovány s účinností od 13. října, žádosti bude možné podávat až do 15. února 2009. „Tyto grantové programy jsou už tradiční podporou. V roce 2008 jsme např. přijali 19 žádostí v rámci protidrogové politiky. Podpořili jsme 16 projektů za 1,5 mil. Kč. Do grantového řízení zdravotní politiky se přihlásilo 54 projektů. Podpořili jsme 43 z nich v celkové částce cca 700 tisíc Kč,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Josef Janeček.
Grantové programy v oblasti životního prostředí a zemědělství na rok 2009
V této oblasti Pardubický kraj vypisuje grantový program pro vzdělávání, výchovu a osvětu zaměřený na neinvestiční akce, např. provoz střediska s ekovýchovným zaměřením či akce nebo tiskoviny pro veřejnost. Termín pro podání žádosti byl u tohoto programu stanoven do 19. prosince letošního roku. „Další program je zaměřen na péči o životní prostředí a na projekty týkající se základní složky životního prostředí, tzn. např. na vodní toky, cenné botanické či zoologické lokality, odstraňování migračních překážek pro živočichy atd. I v tomto programu budeme žádosti přijímat do 19. prosince 2008,“ dodal radní pro životní prostředí Petr Šilar. „Tradiční už je také podpora začínajících včelařů. I pro ně připravujeme na rok 2009 grantový program. Tady se mohou zájemci o grant hlásit do 3. listopadu 2008.“
Grantové řízení v oblasti sociálních věcí na rok 2009
Celkem 5 programů vypsal Pardubický kraj v oblasti sociálních věcí. Jedná se o podporu sociálních služeb typu sociálního poradenství, pečovatelské služby, denních stacionářů, azylových domů, kontaktních center atd., dále o podporu činností a služeb působících proti sociálnímu vyloučení, podporu programů prevence kriminality, podporu integrace národnostních menšin a podporu mateřských center. „O tyto grantové programy bývá velký zájem – např. letos jsme podpořili 143 projektů za 17 milionů korun. Snažíme se tak alespoň
částečně pomoci poskytovatelům sociálních služeb zmírňovat problémy s financováním tolik  potřebných činností,“ řekl radní zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Miloslav Macela a připomněl, že samostatný program pro mateřská centra letos kraj vypisuje poprvé. U prvního programu (podpora sociálních služeb) je uzávěrka příjmu žádostí do 23. ledna 2009, u ostatních do 28. listopadu 2008.
Grantové programy v oblasti kultury a památkové péče na rok 2009
Grantové programy vyhlašuje Pardubický kraj i v kultuře a památkové péči. V oblasti kultury jde o program podpory kulturních aktivit a program podpory preventivní péče o sbírky muzeí v Pardubickém kraji. „První program je určen např. na festivaly, přehlídky, sympozia a plenéry, ale také na divadelní, taneční či výtvarné projekty nekomerčního charakteru. Grant proběhne ve dvou kolech, uzávěrka prvního kola je 16. ledna 2009,“ prozradil radní pro kulturu Miroslav Brýdl a dodal: „Druhý program je zaměřen na podporu preventivní péče o sbírky muzeí, konkrétně na zlepšení vybavení depozitářů a expozic, zlepšení péče o sbírkový fond a na činnost subjektů zaměřených na oblast ochrany, prezentace a popularizace kulturního dědictví. Tady je možné žádosti o grant podávat do 27. února 2009.“ V oblasti památkové péče jsou vypsány čtyři grantové programy na podporu vlastníků, péči o kulturní památky, vědecký výzkum památkového potenciálu a podporu projektů prezentujících kulturní památky v Pardubickém kraji. U některých těchto programů budou žádosti přijímány do 14. ledna 2009 na úřadech obcí s rozšířenou působností, ostatní na krajském úřadu v Pardubicích.
Grantové programy v oblasti územního plánování, cestovního ruchu a regionálního rozvoje na rok 2009
Pardubický kraj vypisuje granty na podporu pořízení územně plánovací dokumentací, který je určen obcím v Pardubickém kraji do 3000 obyvatel. Žádat mohou do 13. února 2009. V roce 2008 uspělo 50 obcí – jedna získala grant na koncept územního plánu, zbývajících 49 na čistopis územního plánu. V oblasti cestovního ruchu jsou vypsány dva programy: na podporu realizace marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu a na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu. Žádosti budou přijímány do 6. února, resp. do 27. února v případě grantu na budování infrastruktury. „Grantový projet rada kraje schválila také na podporu realizace rozvojových projektů obcí v problémových mikroregionech. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury. Umístění projektu je omezeno na nejvíce „postižené“ regiony, tedy Králicko, některé oblasti Poličska a Svitavska či oblast Železných hor,“ vysvětlil vicehejtman Roman Línek. Žadatelé mohou své projekty předkládat do 5. února 2009.
Grantové programy na podporu sportu a volnočasových aktivit na rok 2009
Celkem 8 grantových programů schválili na příští rok radní Pardubického kraje i v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Konkrétně se jedná o program na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol a zařízení, které nejsou zřizovány krajem, dále o program na podporu činnosti sportovních klubů a svazů, program na podporu činnosti hendikepovaných sportovců, program na podporu sportu pro všechny, program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení, program na podporu celoroční činnosti neziskových organizací pracující s dětmi a mládeží a program na podporu jednorázové akcí těchto organizací a posledním programem je podpora materiálně-technického zabezpečení neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Žádosti budou přijímány do konce letošního roku.  „Je to jeden z největších grantových programů kraje. V letošním roce jsme podpořili téměř 300 projektů za 10 a čtvrt milionu korun,“ řekla náměstkyně hejtmana pro školství Marie Málková.
 
Přehled všech grantových programů včetně podrobných informací a formulářů žádostí bude uveřejněn na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz, v odkazu Grantové programy (v levém navigačním menu).
 
Zpráva č. 23 – Informační centrum R35
Na doporučení Výboru pro dopravy Zastupitelstva Pardubického kraje dávají krajští radní podporu vzniku informačnímu středisku R35. K tomuto kroku představitele Pardubického kraje inspirovala pracovní návštěva dopravního výboru v Moravskoslezském kraji, kde existuje informační středisko k dálnici D47, které seznamuje širokou veřejnost s touto významnou liniovou stavbou.
„Na základě jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice a Vyšší odbornou školou stavební ve Vysokém Mýtě by mohlo toto informační středisko vzniknout už v dubnu příštího roku v nevyužívaných prostorách zmiňované vysokomýtské školy. Středisko by veřejnost nabízelo informace o postupu příprav a realizace stavby, umožňovalo by nahlížet do map a plánů apod. Věříme, že je to dobrý krok, který bude mít přínos pro uklidnění situace kolem stále diskutované R35,“ řekl hejtman Ivo Toman.
 
Zpráva č. 37 – Sběrné nádoby do veřejných institucí a školských zařízení
Radní Pardubického kraje schválili dohodu mezi krajem a Ministerstvem životního prostředí ČR o spolupráci na projektu rozmístěný sběrných nádob na tříděný odpad do objektů veřejných institucí a školských zařízení, který je spolufinancován z evropských zdrojů.
„Dohoda se týká především závazku Pardubického kraje pomoci s propagací projektu a s distribucí sběrných nádob, ale i kompostérů a informačních brožur koncovým příjemcům. Vytvoříme pro tyto účely dvě distribuční místa, a to v areálu technických služeb v Chrudimi a v areálu firmy Ekola v Českých Libchavách. Požadavky institucí na sběrné nádoby bude shromažďovat Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje,“ vysvětlil radní zodpovědný za životní prostředí Petr Šilar.

Zařazeno v Důležité v PK, Venkov