Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evropská síť rozvoje venkova

20/10/08
smf

Síť spojí politické činitele, státní úředníky, představitele akademického světa a jiné klíčové hráče v oblasti rozvoje venkova v celé EU s cílem podpořit výměnu nápadů, informací a zkušeností. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/08/1525
V Bruselu dne 16. října 2008
Zahájení činnosti Evropské sítě rozvoje venkova
Evropská komise zítra během velmi sledované konference věnované rozvoji venkova organizované na Kypru zahájí činnost Evropské sítě rozvoje venkova. Síť spojí politické činitele, státní úředníky, představitele akademického světa a jiné klíčové hráče v oblasti rozvoje venkova v celé EU s cílem podpořit výměnu nápadů, informací a zkušeností. Tak bude lépe zachována schopnost politiky rozvoje venkova Evropské unie čelit výzvám 21. století.
Mariann Fischer Boel, evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, prohlásila: „Dobrá politika je částečně směsí dobrých nápadů, spolehlivých informací a praktických zkušeností. Evropská síť rozvoje venkova nám umožní toto všechno sdílet na evropské úrovni. Napříště povede naše politika rozvoje venkova k ještě lepším výsledkům, a to v době, kdy představuje velmi důležitý prvek v našem úsilí, jak dostát vážným výzvám jak v oblasti hospodářství, tak životního prostředí a sociální politiky“.
Politika EU rozvoje venkova hraje zásadní roli ve venkovských oblastech 27 členských států, které pokrývají 91 % území EU a kde žije více než polovina obyvatelstva EU. Jedná se o rozhodující politický nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti odvětví zemědělství a lesnictví, k zachování životního prostředí a k povzbuzení růstu a zaměstnanosti ve venkovských oblastech.
Řada členských států již na vnitrostátní úrovni využívá sítí rozvoje venkova, které jim budou nápomocny při realizaci režimů financovaných politikou EU rozvoje venkova. Výměna nápadů, informací a zkušeností, která se na těchto fórech odehrává, bude ještě účinnější, pokud ji pozvedneme na evropskou úroveň. Zpětná vazba získaná od Evropské sítě rozvoje venkova bude ovlivňovat budoucí politiku rozvoje venkova.
Zahájení činnosti Evropské sítě pro rozvoje venkova se uskuteční během konference nazvané „Evropské venkovské oblasti v akci – čelíme výzvám zítřka“.
Tato konference shromáždí ministry, zemědělce, nevládní organizace, oficiální osobnosti a jiné činitele a experty politiky rozvoje venkova. Společně zhodnotí současnou politiku s cílem určit, zda vhodným způsobem odpovídá na výzvy, které stojí před evropským venkovem.
Konference zahrnuje pět workshopů věnovaným hospodářské soutěži v globalizovaném světě, změnám klimatu, hospodaření s půdou a veřejnému majetku, rozmanitosti venkovských oblastí a úspěšné správě politických věcí.


Mezi řečníky jsou:
       Mariann Fischer Boel, evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova
       Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro zdraví
       Beuil Parish, poslanec Evropského parlamentu a předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu, dále
zástupci francouzského předsednictví EU, Výboru regionů, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského účetního dvora.
Více informací o konferenci lze nalézt na internetové adrese: