Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Veřejné projednávání plánů povodí

05/09/08
smf

Už od 1. července až do konce roku 2008 jsouz veřejněny návrhy Plánů oblasti povodí a veřejnost k nim může podávat připomínky. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Veřejné projednávání plánů povodí
(3.9.2008)

Už od 1. července až do konce roku 2008 jsouz veřejněny návrhy Plánů oblasti povodí a veřejnost k nim může podávat připomínky. V případě Pardubického kraje se jedná o plány oblasti povodí horního a středního Labe, povodí Dyje a povodí Moravy. Na jejich zpracování se kromě Povodí Labe, s.p., Povodí Moravy, s.p. aktivně podílely příslušné kraje a krajské úřady, správci drobných vodních toků i odborné instituce. Všechny práce byly metodicky řízeny ústředními vodoprávními úřady, především ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí.
Plány oblastí povodí budou hlavními koncepčními dokumenty vodního hospodářství pro jednotlivé oblasti povodí v České republice. Jsou v nich zapracované všechny současně platné resortní i krajské koncepce, např. Plány rozvoje vodovodů a kanalizací příslušných krajů, krajské Studie ochrany před povodněmi a Krajské koncepce ochrany přírody. Po dokončení procesu jejich projednání, posouzení a schválení budou platit od roku 2010 do roku 2015.
„Od veřejnosti očekáváme, že se po dobu zveřejnění návrhů plánů oblastí povodí seznámí s částmi, které ji zajímají a pokud lidé shledají potřebu, předají nám konstruktivní připomínky, které umožní návrhy plánů oblastí povodí dopracovat,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje Josef Hejduk
Návrhy Plánů oblasti povodí jsou po dobu zveřejnění v listinné podobě k nahlédnutí u Povodí Labe, s.p., Povodí Moravy, s.p., a u všech krajských úřadů, jejichž územní působnosti se plány týkají, tzn.:
Plán oblasti povodí Horního a středního Labe je v listinné podobě na vodoprávním úřadu Pardubického kraje. Připomínky v písemné podobě lze podávat na adresy:
– Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
– Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Ing. Jana Hroudová, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Plán oblasti povodí Dyje je v listinné podobě na vodoprávním úřadu Pardubického kraje. Připomínky v písemné podobě lze podávat na adresy:
– Povodí Moravy, s.p., Útvar 206 – VH plánování,
Ing. Miroslav Foltýn, Dřevařská 11, 601 75 Brno;
– Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Ing. Josef Hejduk, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice;
Plán oblasti povodí Moravy je v listinné podobě na vodoprávním úřadu Pardubického kraje.
Připomínky v písemné podobě lze podávat na adresy:
– Povodí Moravy, s.p., Útvar 206 – VH plánování,
Ing. Miroslav Foltýn, Dřevařská 11, 601 75 Brno;
– Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Ing. Zdeněk Čížek, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice;
Elektronická verze návrhů Plánů oblasti povodí je na webových stránkách www.pla.cz a http://www.pmo.cz/navrh.asp
Připomínky v elektronické podobě lze posílat na adresy Povodí Labe, s.p. – labe@pla.cz a Povodí Moravy, s. p. – pmo@pmo.cz.