Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evropské peníze na územní plány

03/07/08
smf

Téměř 36 milionů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu je určeno na pomoc obcím s tvorbou a aktualizací územních plánů. Zdroj: www.mmr.cz
 

36 milionů na územní plány
Téměř 36 milionů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu  je určeno na pomoc obcím s tvorbou a aktualizací územních plánů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 30. 6. 2008 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory obcím z fondů EU. Obce mohou o tyto peníze požádat do 31. 12. 2008.
Celkový finanční objem výzvy je 35 840 000 Kč, podpora je poskytována formou dotace pro individuální projekty. Podíl spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude pro všechny projekty ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů, 15 % tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů činí 2 mil. Kč.
 
Tištěné žádosti budou od 30. 6. 2008 do 31. 12. 2008 přijímat pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR podle územní příslušnosti určené místem realizace projektu. K tištěné žádosti musí být přiloženy všechny relevantní povinné přílohy.
 
Žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě na webové adrese www.eu-zadost.czSeznam povinných příloh je uveden také v Příručce pro žadatele a příjemce pro 5.3b).
 
Kdo může žádat
O podporu můžou požádat obce od 500 do 4999 obyvatel, které dosud nemají územní plán, územní plán sídelního útvaru nebo územní plán obce, nebo obce od 500 obyvatel, jejichž územní plán sídelního útvaru schválený před 1. červencem 1992 pozbývá platnosti podle § 187 odst. 1 stavebního zákona a které zároveň musí do nového územního plánu zapracovat rozvojový záměr nadmístního významu obsažený v Politice územního rozvoje nebo v územně plánovací dokumentaci kraje.
 Celý text výzvy.doc Celý text výzvy.doc (278,00 KB)
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr_cz
Web: http://www.mmr
 
zdroj: www.mmr.cz
 

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov