Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Diverzifikační podpora pro pěstitele cukrové řepy

21/07/08
smf

Diverzifikační podpora pro pěstitele cukrové řepy .Zdroj: www.szif.cz
 

Diverzifikační podpora pro pěstitele cukrové řepy
Dne 16.4.2008 Vláda ČR schválila Nařízení vlády č. 149/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy. Celková částka diverzifikační podpory byla pro hospodářský rok 2007/2008 stanovena České republice rozhodnutím Komise (ES) č. 278/2007 a činí 11 220 770, 83 EUR pro pěstitele cukrové řepy, dodavatele podniku EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., za odevzdanou kvótu
cukru ve výši 102 472,793 tun.
Sazba diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy pro hospodářský rok 2007/2008
Sazba diverzifikační podpory na 1 tunu cukrové řepy odpovídá podílu částky diverzifikační podpory stanovené pro Českou republiku předpisem Evropských společenství 11 220 770,83 EUR a celkového množství cukrovéřepy v tunách podléhajícího kvótám a sjednaného ve všech smlouvách o dodávkách cukrové řepy podle § 2odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 149/2008 Sb., přepočteného na cukernatost 16%, na hospodářský rok2006/2007 mezi pěstiteli cukrové řepy a společností EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., tedy množství
650 622,00 t cukrové řepy.
Sazba diverzifikační podpory na 1 tunu cukrové řepy, která se vztahuje na žadatele v rámci částky diverzifikační podpory stanovené pro Českou republiku předpisem Evropských společenství pro hospodářský rok 2007/2008, činí 17,246 EUR/t cukrové řepy.
Informace pro poskytnutí diverzifikační podpory
Diverzifikační podpora má především usnadnit zemědělcům jejich přechod k pěstování jiných plodin (zejménaalternativních plodin). Za tím účelem bude dotčeným zemědělcům poskytnuta diverzifikační podpora určená ke spolufinancování nákupu moderních a ekologicky šetrných zemědělských strojů, které pomohou zemědělcům při přechodu od jednoho druhu zemědělské činnosti k druhému.
Na diverzifikační podporu bude mít nárok pěstitel, který dodával cukrovou řepu cukrovarnickému podniku předvstupem dotyčného podniku do restrukturalizačního procesu, podal si žádost o diverzifikační podporu a splnil další podmínky stanovené předkládaným nařízením vlády. Z prostředků poskytnutých v rámci diverzifikační podpory bude však možno uhradit jen 40 % pořizovací ceny zakoupeného zemědělského stroje. Podle čl. 6 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 320/2006, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1261/2007, totiž poskytnutá diverzifikační podpora nesmí být vyšší než částky a sazby podpory stanovené v příloze nařízení (ES) č. 1698/2005, kde je stanoven limit 40 % částky vynaložených investic. Příjemce diverzifikační podpory obdrží částku ve výši odpovídající 40 % pořizovací ceny nově zakoupeného zemědělského stroje nebo součtu více nově zakoupených zemědělských strojů, avšak obdržená částka nesmí převýšit maximální částku vypočtenou podle
předkládaného nařízení vlády tak, aby nedošlo k nespravedlivému rozdělení dostupných finančních prostředků.
Vyplněné žádosti o poskytnutí diverzifikační podpory spolu s originály či úředně ověřenými kopiemi příloh je nutné doručit na adresu centrálního pracoviště (SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ: 110 00) do 31.3.2009.
Po obdržení žádosti budou všechny stroje, na které se žádá o poskytnutí diverzifikační podpory osobně zkontrolovány pracovníky SZIF. Na základě výsledku kontroly SZIF vydá rozhodnutí o poskytnutí diverzifikační podpory, v opačném případě usnesení o zastavení řízení. Výplata diverzifikační podpory bude probíhat v měsíci
březnu, případně září roku 2009.
Ing. Štěpánka Zachová
referent oddělení pro cukr a škrob
 zdroj:  www.szif.cz
 
 

Zařazeno v Aktuality, Dotace