Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zahájení sledovaného pastevního období

05/06/08
smf

Žadatel dle NV 242/2004 Sb. oznamuje zahájení sledovaného pastevního období písemně Fondu nejpozději do 8. června kalendářního roku .

§7 (7)Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je zařazen do podopatření ošetřování travních porostů, na travních porostech zařazených do tohoto podopatření a označených v žádosti o zařazení jako pastvina
a) dodržuje v průběhu alespoň stodvacetidenního pastevního období aktuální denní intenzitu chovu pasených vyjmenovaných hospodářských zvířat v rozsahu 0,5 až 1,25 velké dobytčí jednotky na 1 ha pastvin, s výjimkou pastvin, na nichž žadatel plní podmínky podle odstavce 8 písm. c) bodu 1; sledované pastevní období lze zahájit nejpozději 15. června kalendářního roku a skončit nejpozději 31. října kalendářního roku,
b) používá herbicidy pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu[7] neaplikuje herbicidy ani bodově,
c) provádí sekání nedopasků do 30 dnů po skončení každého cyklu pastvy hospodářských zvířat, nejpozději však do 30 dnů po skončení sledovaného pastevního období, s výjimkou kdy
1. příslušný orgán ochrany přírody na příslušném půdním bloku, případně jeho dílu stanoví jinak a žadatel doručí Fondu do 30 dnů po zahájení sledovaného pastevního období písemné stanovisko tohoto orgánu, nebo
2. pastva je prováděna na půdním bloku, případně jeho dílu, jehož střední svažitost je vyšší než 12 stupňů,
d) zajistí paseným hospodářským zvířatům napájení a technicky, popřípadě organizačně zajistí pastvinu proti únikům hospodářských zvířat,
e) každodenně vede pastevní deník podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení; jestliže žadatel uplatňuje na pastvinách podmínky dodržování intenzity chovu pasených vyjmenovaných hospodářských zvířat podle písmene a) a současně podle odstavce 8 písm. c) bodu 1, vede pro sledování příslušných intervalů intenzit samostatné pastevní deníky, přičemž pastevní deník je žadatel, pokud jej do 20 kalendářních dnů po skončení pastevního období podle písmene a) nedoručil Fondu, povinen předložit Fondu při kontrole na místě[20a] v následujících 5 letech po roce, ve kterém byl veden,
f) neprovádí obnovu travních porostů nacházejících se ve zvláště chráněných územích[6] bez písemného povolení příslušného orgánu ochrany přírody,[20]
g) neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto pastvin evidovanou v evidenci půdy[5] k 31. prosinci příslušného kalendářního roku více než 40 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení aplikace statkových hnojiv[17] a hnojiv[18] podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
h) neaplikuje kejdu, s výjimkou kejdy skotu,
i) oznamuje zahájení sledovaného pastevního období písemně Fondu nejpozději do 8. června kalendářního roku; pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení a doručeného Fondu nejméně 2 dny přede dnem zahájení přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci[9].
 

Zařazeno v Aktuality, Dotace