Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb

02/06/08
smf

Nájemní smlouvy předkládané nájemci lesa v rámci opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. Zdroj: www.mze.cz
 

 

Nájemní smlouvy předkládané nájemci lesa v rámci opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb
V návaznosti na tiskovou zprávu zveřejněnou 23.5.2008 a na základě dalších dotazů ze strany žadatelů sdělujeme následující upřesnění.

 
V případě, že je žadatelem na opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb nájemce lesa, předkládá jako doložení splnění preferenčního kritéria a definice příjemce dotace nájemní smlouvu na pozemek určený k plnění funkce lesa (PUPFL). Z nájemní smlouvy musí být zřejmé, že se jedná o pozemek určený k plnění funkce lesa. V případě, že by toto v nájemní smlouvě uvedeno nebylo, může SZIF žadatele vyzvat, aby z důvodu objektivního posouzení nároku na dotaci předložil ještě informativní výpis z katastru nemovitostí.
Zdroj: www.mze.cz

Zařazeno v Aktuality, Dotace