Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ČR bude vracet  prostředky na SZP

09/04/08
smf

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 83 milionů z výdajů na SZP.  Zdroj: www.europa.eu
 

IP/08/545
 V Bruselu dne 8. dubna 2008
Komise požaduje od členských států, aby vrátily 83 milionů z výdajů na SZP
Evropská komise rozhodla, že bude požadovat zpět celkem 83 milionů EU, jež neoprávněně vynaložily členské státy na podporu v odvětví zemědělství. Peníze se vrací do rozpočtu Společenství buďto z důvodu neadekvátních kontrolních postupů, nebo z důvodu nedodržení pravidel EU o zemědělských výdajích. Členské státy jsou příslušné pro vyplácení a kontrolu výdajů v rámci společné zemědělské politiky (SZP), Komise má však zajišťovat, aby členské státy dotyčné prostředky vynakládaly řádně.
Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, v souvislosti s rozhodnutím Komise uvedla: „Neúnavně se snažíme udržet nejlepší možnou kontrolu nad zemědělskými výdaji. Účetní dvůr zaznamenal v posledních letech značné zlepšení v našem kontrolním systému a stávající úroveň chceme ještě dále vylepšit. Běží totiž o peníze daňových poplatníků, a ti chtějí mít oprávněně jistotu, že se tyto peníze vynakládají odpovědně.“
Hlavní finanční opravy
Podle nedávného rozhodnutí, které je v pořadí již sedmadvacátým od reformy režimu pro zpětné získání neoprávněně vynaložených peněz v rámci SZP z roku 1995, se budou inkasovat nazpět prostředky od České republiky, Dánska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Portugalska, Rakouska a Španělska. Nejvýznamnější opravy:
       54,9 milionu EUR se požaduje nazpět po Španělsku za neoprávněné zakládání vinic v letech 2003 a 2004;
       11,0 milionů EUR se požaduje nazpět po Francii za nedodržení uznávacích kritérií pro seskupení producentů v odvětví ovoce a zeleniny a za neuspokojivou úroveň pomoci pro jednotlivé producenty ze strany uvedených seskupení.
Podrobnosti ohledně způsobů systému schválení ročních účetních závěrek se nacházejí v MEMO/06/178 a v informačním přehledu „Odpovědné hospodaření se zemědělským rozpočtem“, který si lze stáhnout z internetové stránky:http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.
Údaje o jednotlivých opravách v rozčlenění podle členských států a podle odvětví se nacházejí v připojených tabulkách (přílohy I a II).


Příloha I
Účetní závěrka záruční sekce EZOZF
Rozhodnutí 27:Opravy podle členských států
Odvětví a důvod opravy
Částka v mil. EUR
Rakousko
 
Finanční audit: překročení finančních stropů
0,06
 
Česká republika
 
Finanční audit: překročení finančních stropů
0,01
 
Německo
 
Rozvoj venkova – doprovodná opatření: překročení stropů
4,26
Finanční audit: opožděné platby
0,08
 
Dánsko
 
Sušené mléko pro kasein: nedodržení všech požadavků na výrobní proces
0,03
 
Španělsko
 
Ovoce a zelenina – banány: nedostatky při kontrolách kvality druhého stupně
2,75
Víno: neoprávněné zakládání vinic
54,95
Finanční audit – osvědčování: nezinkasované pohledávky
1,90
 
Francie
 
Ovoce a zelenina – banány – nedodržení kritérií pro uznání u některých organizací producentů
11,00
Veřejné skladování cukru: deklarována nezpůsobilá množství
-0,05
Tabákové výrobky: neudělení sankcí 
0,14
 
Irsko
 
Sušené mléko pro kasein: nedostatky při postupu odběru vzorků z výrobních šarží
0,77

 
 
Itálie
 
Vývozní náhrady: nedostatek informací o fyzických kontrolách
0,03
Rozvoj venkova – doprovodná opatření: opožděné kontroly na místě, neúplné administrativní kontroly
4,32
Finanční audit: nedodržování platebních lhůt
0,31
 
Lucembursko
 
Rozvoj venkova – doprovodná opatření: nedostatky v hlavních i doplňkových kontrolách
0,97
Finanční audit: překročení finančních stropů
1,11
 
Nizozemsko
 
Finanční audit: překročení finančních stropů
0,008
 
Portugalsko
 
Finanční audit: překročení finančních stropů
0,27
 
CELKEM
83,00