Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

48 úspěšných MAS

29/04/08
smf

Výběrem pro podporu z PRV, osy IV LEADER pro období 2007 – 2013 projde 116 – 140 MAS, vybráno bude 80 MAS. Autor: Emil Machálek, zdroj: www.strukturalnifondy.info
 

Program rozvoje venkova, osa 4 LEADER, opatření 1.2. Realizace místní rozvojové strategie, analýza výsledků 1. výzvy k přijímání žádosti o podporu

 
Principem opatření opatření 1.2 Realizace místní rozvojové strategie (osa 4 LEADER, RV)je, že základní jednotkou, která na základě zpracované Strategického plánu LEADER rozhoduje o zaměření projektů, které budou realizovat oprávnění příjemci, budou jednotlivé MAS. Oblasti zaměření těchto projektů jsou specifikovány v příslušných Fichích vymezujících přesně podmínky pro přidělení dotace. Fiche tvoří přílohu Strategického plánu LEADER, který zpracovávají jednotlivé MAS. Obsahem tohoto dokumentu je podrobná analýza potenciálu území MAS a na základě ní stanovených priorit a oblastí, ve kterých bude MAS podporovat projekty žadatelů. MAS musí, vyhlašovat výzvy k přijímání projektů pro realizaci SPL minimálně jednou za rok. Výběr projektů k realizaci bude zajišťovat MAS, financování však ještě v této první etapě, zůstane v rukou SZIF. V budoucím období by měly úlohu „platební agentury“, která spravuje a rozděluje finanční prostředky, plnit MAS.

Jedním z hlavních cílů osy LEADER je pokrytí co největšího podílu území státu Místními akčními skupinami aplikujícími důsledně metodu LEADER a tak umožnit venkovskému obyvatelstvu se na základě vzájemného partnerství veřejné i soukromé sféry aktivně zúčastnit formulace a realizace rozvojových aktivit (princip odspoda – nahoru). V České republice je v současné době registrováno celkem 158 místních akčních skupin. Tyto MAS se však velmi výrazně liší jak svou velikosti co do počtu obyvatel a velkosti území tak i dosavadními zkušenostmi v aplikaci metody LEADER. MAS potřebují ke své práci finanční prostředky na zajištění všech administrativních a administrativních činností, které musí zajišťovat. Zatím si jen velmi malá část MAS umí tyto prostředky vygenerovat vlastními ekonomickými aktivitami a proto valná většina z existujícího počtu je závislá na dotacích. Program rozvoje venkova poskytne v období 2007-2013 dotace na činnost 80 MAS. Dalších 10 – 20 MAS bude pravděpodobně podpořeno z národního programu LEADER ČR formou měkkých (neinvestičních) projektů pro zajištění jejich činnosti.

V rámci výše uvedené výzvy bylo Místními akčními skupinami podáno celkem 102 žádostí. Na základě administrativní kontroly byly vyřazeny 3 projekty, do konečného výběru tedy prošlo 99 žádostí.
Dne 8.4.2008 proběhlo na MZe závěrečné zasedání hodnotitelské komise, která z 99 žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova, jeho 4. osy LEADER a opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie vybrala 48 MAS, 10 MAS bylo ponecháno jako případní náhradníci a 41 žádosti nebylo pro financování z PRV schváleno.

Hlavním hodnotícím kritériem byla kvalita zpracovaného Strategického plánu LEADER. Hodnotící kritéria byla velmi rozsáhlá a objektivní zhodnocení předložených žádostí bylo pro hodnotitele velmi složitým úkolem vyžadujícím nejen hlubokou odbornou erudici, ale i perfektní znalost principu LEADER a zkušenosti s jeho uplatňováním v ostatních, zejména původních členských zemích EU. Podrobnější přehled preferenčních kritérií najdete v příloze tohoto článku.

Jednotlivé regiony soudržnosti se na celkovém počtu 99 žádostí předaných k hodnocení podílely v následujícím pořadí (počet podaných žádostí): Severovýchod – 21, Střední Morava – 20, Jihovýchod a Jihozápad – shodně 19, Střední Čechy 10, Moravskoslezsko – 6 a Severozápad 4.
Nejvíce žádostí bylo schváleno žadatelským MAS z Jihozápadu 13 ( z toho Jihočeský kraj 8), dále Jihovýchod 10 (z toho Jihomoravský kraj 6), Střední Morava 8 (z toho Olomoucký kraj 5), Severovýchod 7 (toho Liberecký kraj 4, ale Pardubický kraj 0), Střední Čechy 5, Moravskoslezsko 4, nejméně žádostí bylo schváleni pro Severozápadní region 1 ( z toho Karlovarský kraj 1, Ústecký kraj 0). V první výzvě tedy nebyla vybrána žádná MAS z Pardubického a Ústeckého kraje.

Největší úspěšnost (podíl schválených a podaných žádostí) dosáhl Jihozápad – 68 %, kde v Plzeňském kraji bylo z 6 podaných žádostí schváleno 5 a jedna byla zařazena mezi náhradníky). Moravskoslezsko bylo úspěšné z 67 % (4/6), Jihovýchod 52 % (10/19), Střední Čechy 50 % (5/10), Střední Morava 40 % (8/20),Severovýchod 33 % (7/21) a nakonec znovu nejméně na Severozápadě 25 % (1/4).

Uvedená analýza ukazuje na značné rozdíly mezi jednotlivými regiony. Naskýtají se otázky: jaké byly hlavní příčiny těchto rozdílů ? Skutečně byly zpracované a předložené Strategické plány LEADER zpracované a předložené jednotlivými MAS tak rozdílné ? Byla hodnotící kriteria zvolena dobře a dala hodnotitelům dostatečná vodítka k objektivnímu a spravedlivému hodnocení ? Byli pro hodnocení vybráni skuteční odborníci jak v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, tak i s dostatečnými znalostmi a především praktickými zkušenostmi s uplatňováním metody LEADER ? O tom, že tomu tak vždy nebylo svědčí i to, že u některých žádostí se hodnocení jednotlivých hodnotitelů lišila do takové míry, že nebylo možné spravedlivě rozhodnout. V takových případech se vždy ještě vyžaduje hodnocení třetího nezávislého hodnotitele, což se v tomto případě pravděpodobně, vzhledem k tlaku času nestalo.

Spolu se Sušankou a Polákem (2008), se domnívám, že by pro 2. výzvu, která bude vyhlášena na podzim 2008 mělo být základním kritériem pro výběr MAS k podpoře v rámci PRV především to, zda-li pracují metodou LEADER, mají zkušenosti z předchozích akcí (TEST, LEADER ČR 2005, 2006, 2007) a realizace dalších projektů v rámci jiných programů, mají vytvořeno personální i materiálně-technické zázemí pro svou činnost a nejsou založeny pouze formálně. Samozřejmě Strategický plán LEADER musí mít každý žadatel zpracován v souladu s požadavky, neměl by však být hlavním a prakticky jediným podkladem pro výběr MAS pro podporu. K posouzení připravenosti žadatelů by jistě přispěla kontrola na místě, která by potvrdila připravenost MAS na realizaci svých Strategických plánů LEADER. Tuto kontrolu by měli zajistit pracovníci SZIF, kteří by poskytly její závěry hodnotitelům.

Uvedení autoři shrnují, že výběrem pro podporu z PRV, osy IV LEADER pro období 2007 – 2013 projde 116 – 140 MAS, vybráno bude 80 MAS. Jestliže v první výzvě již bylo vybráno 48 MAS, ve druhé výzvě bude podpořeno zbývajících 38 MAS. Ti budou vybráni z žadatelů, kteří byli neúspěšní v 1. výzvě, a rozhodnou se znovu ucházet se o dotaci, z MAS, které získaly dotaci v rámci programu LEADER ČR, které se podle stanovených pravidel nemohly účastnit 1.kola a případně i dalších MAS, které se neúčastnily ani 1.kola, ani nezískaly podporu v rámci LEADER ČR 2007. Pro 2.kolo, které proběhne na podzim a vybere 38 MAS, předpokládají účast cca 78 MAS (+/-12). Je tedy evidentní, že část MAS nebude v rámci PRV podpořena a bude muset řešit financování své činnosti jiným způsobem. V souvislosti s tím doporučují, aby na úrovni krajů proběhlo k zodpovědnému prověření činnosti těch MAS, které nebyly vybrány v žádném z výběrových řízení. MAS, u kterých se prokáže, že pracují metodou LEADER, by měly být v této aktivní činnosti nadále podporovány.
Na základě iniciativy Národní sítě MAS ČR, o.s. je tento postup v současné době projednáván na úrovni vedení krajů a následně i s Asociací krajů.

Seznam úspěšných MAS, jejich náhradníků i MAS neschválených k financování z PRV naleznete v příloze na adrese:
http://www.mze.cz/UserFiles/File/budinova/MAS%20LEADER%20PRV.pdf

Citovanou zprávu (Sušanka, Polák, 2008)) naleznete v příloze, stejně jako podrobnou tabulku analýzy výsledků hodnocení žádostí MAS předložených v 1.kole, podle regionů soudržnosti a krajů. V třetí příloze naleznete přehled preferenční – hodnotících kriterií, podle kterých se posuzovaly žádosti o podporu v rámci PRV, opatření 1.2 Realizace místní rozvojové strategie předložené v rámci 1.výzvy.

Použitá literatura:
Sušanka, P.; Polák, M.: Výsledky výběru 48 MAS a navrhovaná opatření pro dovýběr 32 MAS v rámci PRV ČR – LEADER 2007-2013, MAS Vladař, o.p.s, 2008, http://www.vladar.cz/mze

Autor: Emil Machálek, zdroj: www.strukturalnifondy.info

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Obce a venkov