Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pro obce a kraje postižené živelní pohromou má MMR připravenu finanční pomoc

04/03/08
smf

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelní pohromy v letošním roce, že na obnovu tohoto majetku připravuje MMR Zásady programu pro rok 2008. Zdroj: www.mmr.cz
 
 

Pro obce a kraje postižené živelní pohromou má MMR připravenu finanční pomoc
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelní pohromy v letošním roce, že na obnovu tohoto majetku připravuje MMR Zásady programu pro rok 2008. Finanční pomoc obcím a krajům ze státního programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou se týká živelních pohrom, např. orkánu, lokální povodně nebo sesuvu půdy, které nastaly v roce 2008.
Podpora se poskytuje ve formě investiční i neinvestiční účelové dotace. Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený(jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury). Program není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí.
Zásady programu na rok 2008 budou po nezbytné přípravě a schválení současně s výzvou k podávání žádostí zveřejněny na webových stránkách ministerstva dne 20. března 2008. Tyto zásady programu zpřesní postup žadatele při podávání žádostí o poskytnutí dotace i výčet nezbytných příloh, které jsou povinnou součástí žádosti.
Vzhledem k tomu, že program bude určen výhradně na obnovu majetku po pohromě, upozorňujeme, že je třeba provést fotodokumentaci škod vzniklých na majetku, na který bude požadována dotace. Jednoznačné podklady o vzniklé škodě jsou podmínkou bezproblémového projednání žádosti.
Přijaté žádosti posoudí hodnotitelská komise programu a doporučí ministrovi pro místní rozvoj přiznání nebo nepřiznání dotace. V návaznosti na rozhodnutí ministra pro místní rozvoj budou podpořené i nepodpořené akce nebo projekty zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR a účastníci programu budou vyrozuměni písemnou formou o přiznání či nepřiznání dotace.
Veškeré relevantní informace najdete na adrese www.mmr.cz pod ikonkou  Živelní pohromy .

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 03.03.2008

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov