Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

OP Životní prostředí

12/03/08
smf

Aktuální nabídka podpory v OP Životní prostředí. Zdroj: www.opzp.cz
 

OP Životní prostředí
Aktuální nabídka podpory v OP Životní prostředí
Od 3. března 2008 do 30. dubna 2008 lze podávat žádosti o podporu v prioritní ose 1 – vodohospodářská infrastruktura, konkétně na snížení znečištění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody .
Typy podporovaných projektů:
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních čistíren odpadních vod
 • výstavba, rekonstrukce a dostavby stokových systémů sloužících veřejné potřebě
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody.
Podpora se vztahuje na projekty v obcích nad 2000 obyvatel i na projekty pro obce menší, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu.
Od 3. března 2008 do 19. prosince 2008 lze podávat žádosti o podporu tzv. velkých projektů (nad 25 mil. EUR) v prioritní ose 1 – vodohospodářská infrastruktura, konkrétně na snížení znečištění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody .
Typy podporovaných projektů:
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních čistíren odpadních vod
 • výstavba, rekonstrukce a dostavby stokových systémů sloužících veřejné potřebě
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody.
Podpora se vztahuje na projekty v obcích nad 2000 obyvatel i na projekty pro obce menší, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu.
Podrobnosti jsou k dispozici na webu Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz), v sekci Aktuální nabídka podpory.
150 miliard pro čistou vodu, vzduch a přírodu
Operační program Životní prostředí (OP ŽP) navazuje na operační programy z let 2004 – 2006 a je členěn do sedmi priorit:
 • zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,
 • zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí,
 • udržitelné využívání zdrojů energie,
 • zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží,
 • omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik,
 • zlepšování stavu přírody a krajiny,
 • rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.
Objemem vyčleněných prostředků jde o druhý největší operační program v České republice – pro žadatele je připraveno 5,2 miliardy eur, tj. cca 150 mld. Kč.
Značný potenciál se nabízí pro města, obce a jejich svazky, kraje, jejich příspěvkové organizace a firmy, ve kterých mají majoritní podíl. Poměrně velký prostor mají i podnikatelé a neziskové organizace.
Projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí budou v letech 2007 až 2010 financovány podle pravidla n+3. To znamená, že prostředky alokované na rok 2007 lze čerpat v průběhu následujících tří let.
Řídicím orgánem OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP). Odpovídá za účinnost a správnost řízení a za celkové provádění programu. Vlastní realizaci zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP), který je odpovědný zejména za příjem a hodnocení žádostí a správu schválených projektů.
Webové stránky Operačního programu Životní prostředí
Pro úspěšnou realizaci Operačního programu Životní prostředí nabízí Státní fond všem potenciálním žadatelům kvalitní poradenství a asistenci.
Navštivte webové stránky Operačního programu Životní prostředí http://www.opzp.cz/ nebo volejte na Zelenou linku pro žadatele o dotace.
Zelená linka 800 260 500 Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích).
Své dotazy můžete také posílat na dotazy@sfzp.cz

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Obce a venkov