Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Metodická příručka bezpečnost práce

18/02/08
smf

Tato metodická pomůcka je určena právníckým a fyzickým osobám podnikajícím v zemědělství pro snažší orietaci v množství zákonů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Zdroj: ÚZPI Praha

Tato metodická pomůcka je určena právníckým a fyzickým osobám podnikajícím v zemědělství pro snažší orietaci v množství zákonů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
Nelze s ní operovat a odkazovat se na ni při řešení problématiky bezpečnosti práce při soudních jednáních, protože v ní nejsou podchyceny veškeré paragrafy zákonů a vyhlášek. Jedná se pouze o výběr nejdůležitějších oblasí a paragrafů. Metodika má umožnit kontrolu dodržování zákonů, nařízení a vyhlášek v běžné praxi.
 
ÚVOD
Úvodem pár čísel o pracovních úrazech. Podle statistických údajů ČSÚ za období leden až prosinec 2006 došlo v oborech zemědělství, myslivost, lesní hospodářství, rybolov celkem k 5072 pracovním úrazům při průměrném počtu 115 669 nemocensky pojištěných. Četnost vzniku pracovních úrazů na 100 pojištěnců dosáhla výše 4, 38%. Pro srovnání: v ČR při průměrném počtu 4 497 033 nemocensky pojištěných vzniklo celkem 82 296 pracovních úrazů, četnost vzniku pracovních úrazů na 100 pojištěnců tak dosáhla výše 1, 83% (zdroj: ČSÚ, sestava č. 22, tab.1). Z toho vyplývá, že ve vyjmenovaných oborech podle statistických údajů je četnost vzniku pracovních úrazů více než dvojnásobná než činí průměr ČR! Dále bylo spočítáno, že 1 smrtelný pracovní úraz stojí naši společnost přibližně 8 milionů korun a celkové náklady na pracovní úrazy se pohybují v ČR ročně okolo 25 miliard korun.
Je to hodně nebo málo? Můžeme tuto statistiku v oblasti pracovních úrazů ovlivnit? To jsou otázky, které napadnou každého při přečtení uvedených statistických údajů. Vždyť veškerá činnost v oblasti bezpečnosti práce je směřována k tomu, aby k pracovním úrazům vůbec nedocházelo. Kde jsou příčiny takové vysoké četnosti vzniku pracovních úrazů?
Ze zkušeností víme, že za některé pracovní úrazy mohou zaměstnanci i vlastní nedbalostí, rizikovým jednáním při pracovní činnosti, ale za podstatnou část zodpovídají i zaměstnavatelé při neplnění náročných úkolů v oblasti bezpečnosti práce. Na nepříznivé statistice pracovních úrazů se podílí v některých případech nedostatečná informovanost.
Zvláště malé firmy se v dnešní spleti právních předpisů nedokáží samy orientovat. Prostudovat všechny paragrafy právních předpisů, dalších předpisů a novel je prakticky nemožné. Na nedostatečné informovanosti se podílí i to, že předpisů je příliš, neustále se mění prováděnými novelami. Každý Vám určitě potvrdí, že oblast bezpečnosti práce a otázek souvisejících s ní, je velmi široká. Sledování změn v této oblasti je velmi náročné. Podstatné změny v předpisech, například zákon č. 262/06 Sb. – Zákoník práce, aplikace prováděcích nařízení vlády do praxe, vyžadují často odbornou pomoc odborníků na danou oblast – poradců.
Je možné vyšší informovaností a přijímáním následných preventivních opatření v podnikatelské sféře předcházet vzniku úrazů? Naše odpověď zní jednoznačně – ano!
Vždy platí: pokud důležité informace nezískám, mohu učinit jako podnikatel z nedostatečné neinformovanosti špatné rozhodnutí. Tím si však bohužel musím nést následky za své špatné rozhodnutí. V některých případech špatné rozhodnutí v oblasti bezpečnosti práce má za následek vznik závažného pracovního úrazu, případně i smrt zaměstnance. V lepším případě, pokud není způsoben pracovní úraz, skončí špatné rozhodnutí z důvodu nedostatečné informovanosti po kontrole orgány inspekce práce za prokázaný správní delikt v uvozovkách „pouze“ udělenou vysokou pokutou.
Snahou činnosti týmu pracovníků UZPI, metodiků ,bylo zvýšit základní informovanost zemědělské odborné veřejnosti vydáním souboru checklistů se zněním právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce. Tento soubor checklistů je složený pouze ze základních právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce, které musí jednoznačně znát každý, kdo chce a má snahu řešit oblast bezpečnosti práce.
Naším hlavním cílem je zvýšit základní informovanost v oblasti bezpečnosti práce a věříme, že práce našich metodiků setká přispěje nemalým dílem ke zvýšení informovanosti. Autoři, tým metodiků, chtějí tak přispět především ke snížení vysoké četnosti vzniku pracovních úrazů v zemědělství a v lesnictví.

Kolektiv metodiků ÚZPI

P Ř Í R U Č K A  bezpečnosti práce

Zařazeno v Aktuality, Poradenství