Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

První evropské dotace míří k žadatelům

30/01/08
smf

Životní prostředí se tak stalo prvním programem ze strukturálních fondů pro období 2007 – 2013, ze kterého budou žadatelé z ČR čerpat dotace, a to již od února tohoto roku. Zdroj: www.enviweb.cz
 

První evropské dotace míří k žadatelům
Ve středu 23. ledna poprvé zasedal Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí, který projednával žádosti o dotace podané v rámci první výzvy OPŽP.
Řídící výbor Operačního programu životní prostředí (OPŽP) doporučil ve středu 23. ledna večer celkem 368 projektů podaných v první výzvě OPŽP ke schválení a podpisu ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi. Ministr Bursík dnes dopoledne doporučení výbrou schválil a podepsal. Životní prostředí se tak stalo prvním programem ze strukturálních fondů pro období 2007 – 2013, ze kterého budou žadatelé z ČR čerpat dotace, a to již od února tohoto roku.
Ve středu 23. ledna poprvé zasedal Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí, který projednával žádosti o dotace podané v rámci první výzvy OPŽP. Řídící výbor doporučil k podpoře celkem 368 projektů. Celkové náklady na schválené projekty činí téměř 10,3 miliardy Kč. Vybrané žádosti doporučil ke schválení řídícímu orgánu, kterým je Ministerstvo životního prostředí ČR. Schválené žádosti stvrdil dnes podpisem ministr životního prostředí Martin Bursík. Státní fond životního prostředí, který je pro tento program zprostředkujícím subjektem, tak může i díky novému systému průběžného financování akcí začít vyplácet žadatelům historicky první peníze z evropských fondů určených pro ČR na období 2007 až 2013.
Z prostředků Evropské unie bude v rámci první výzvy OPŽP dotována např. výstavba čistíren odpadních vod, stokových systémů, úpraven vody nebo přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. Subvencováno bude pořízení nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo nově budovaných rozvodů centrálního zásobování tepla (CZT), výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen a lokálních zdrojů tepla využívajících OZE; zvyšování účinnosti energetických systémů budov; rekonstrukce otopných soustav, využití bioodpadů, separace a svoz odpadů; zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, rekultivace starých skládek; rekonstrukce environmentálních vzdělávacích center.
„Většina schválených žádostí směřuje do oblasti ochrany vod a ovzduší, odpadového hospodářství, obnovitelných zdrojů a úspor energie. Největší zájem a také převis poptávky byl o projekty zaměřené na úspory energie a využití odpadního tepla, především zateplování budov a samozřejmě významnou část podpory dostaly i dlouho připravované projekty čistíren odpadních vod a kanalizací,“ uvedl Petr Štěpánek, ředitel Státního fondu životního prostředí.
Náměstkyně ministra ŽP a předsedkyně Řídícího výboru OPŽP Rut Bízková vidí optimisticky šance škol a školek, pro které byla ještě v prosinci otevřena zvláštní, již třetí výzva: „Do konce ledna je možné podávat žádosti na zateplení školských budov. Školy a školky tak stihnou stavební projekty realizovat o letošních prázdninách.“ Žádosti o podporu v rámci druhé výzvy jsou přijímány od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008.
MŽP a SFŽP se rozhodly odstartovat Operační program Životní prostředí ještě před oficiálním schválením programového dokumentu, který evropská komisařka pro regionální rozvoj Danuta Hübner a ministr životního prostředí Martin Bursík podepsali 20. prosince 2007. Důvodem byla snaha poskytnout žadatelům dostatek času pro přípravu kvalitních projektů.
V první výzvě Operačního programu Životní prostředí Státní fond životního prostředí obdržel celkem 707 žádostí, ze kterých kritéria přijatelnosti splnily, a tudíž byly akceptovány, 553 žádosti. Od 3. září do 26. října 2007 byly přijímány projekty z pěti z celkem sedmi prioritních os. Výzva byla určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve.
Státní fond životního prostředí v současné době přijímá žádosti o dotace na základě druhé a třetí výzvy OPŽP. Žádosti o podporu v rámci druhé výzvy jsou přijímány od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008. Výzva se zaměřuje na zlepšování stavu přírody a krajiny a je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických a fyzických osob – podnikatelů i nepodnikatelů. Do 31. ledna jsou také přijímány zádosti o dotace na projekty jako je zateplování škol a školských zařízení, výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod a stokových systémů.
Otevřena je také výzva na projekty řešící výstavbu a rekonstrukci čistíren odpadních vod, stokových systémů, úpravny vody a rozvodné sítě pitné vody, a to nejen na individuální projekty, ale i na tzv. velké projekty (nad 25 mil. euro). V rámci Prioritní osy 1 (vodohospodářská infrastruktura) jsou podporovány projekty jak v obcích nad 2000 obyvatel (cílem je zejména naplnit požadavky směrnice Rady č. 91/271/EHS), tak i projekty pro obce menší, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu.
Žádosti v rámci třetí výzvy jsou přijímány v těchto harmonogramech:
* Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 3 jsou přijímány od 21. prosince 2007 do 31. ledna 2008.
* Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 3. března 2008 do 30. dubna 2008.
* Žádosti o podporu tzv. velkých projektů v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány kontinuálně od 3. března 2008 do 19. prosince 2008.
Programový dokument OP ŽP byl 15. listopadu 2006 projednán a schválen vládou ČR a 7. března 2007 byl přijat Evropskou komisí k formálnímu hodnocení. Dne 13. 11. 2007 byl Evropské komisi oficiálně zaslán ke schválení a po necelých šesti týdnech v Bruselu oficiálně schválen.
Operační program Životní prostředí
Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Má sedm prioritních os.
Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OP ŽP nabídne přes 5,2 miliardy eur, tj. cca 150 miliard Kč.
Projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí budou v letech 2007 až 2010 financovány podle pravidla n 3. To znamená, že prostředky alokované na rok 2007 lze čerpat v průběhu následujících tří let.
OP ŽP přináší řadu zjednodušení pro žadatele. Jde zejména o zrychlené financování projektů s platbami do třiceti dnů od předložení neuhrazených faktur, rozšíření způsobilých nákladů o projektovou dokumentaci či stavební dozor. Hranice projektů, které podléhají schválení Evropskou komisí, se u Fondu soudržnosti posunula z 10 na 25 milionů eur. To celý proces administrace žádostí samozřejmě urychlí.
Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí, včetně kompletního textu třetí výzvy a loga ke stažení, najdete na www.opzp.cz, informace lze získat i na lince 800 260 500.
Řídícím orgánem pro OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR. Podrobné informace o jeho aktuální činnosti jsou k dispozici na www.env.cz.
Státní fond životního prostředí ČR již 16 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochraně a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské. Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na www.sfzp.cz
Zdroj: www.Enviweb.cz, 28.01.2008

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Obce a venkov