Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Společné prohlášení Svazu měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky

19/11/07

Problematika nastavení podmínek čerpání peněz z evropských strukturálních fondů na vodohospodářské projekty

1. Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky vyjadřují značné znepokojení nad tím, že Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 – 2013 (dále jen „Podmínky“) nebyly dojednány ve shodě s obcemi, městy a kraji. Výsledek jednání je rezignací České republiky zastupované představiteli Ministerstva životního prostředí na obhajobu oprávněných požadavků územních samospráv. Uvedené podmínky byly předmětem jednání již na začátku roku 2006. Jednání s Evropskou komisí v průběhu posledního roku nepřineslo žádný výrazný pokrok.   

2. Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky s obsahem Podmínek vyjednaných Ministerstvem životního prostředí vyjadřují nesouhlas, jelikož dostatečně neumožňují financování vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí. Vybudování a modernizace vodárenské infrastruktury pro 3 mil. obyvatel České republiky v dohledné době je tak vážně ohroženo. 

3. Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky již od počátku tvorby Operačního programu Životního prostředí požadovaly zabezpečení potřebného množství prostředků na splnění povinností při čištění odpadních vod vyplývajících z evropské legislativy. Ke splnění těchto povinností se zavázal stát v přístupových smlouvách k EU bez znalosti problematiky a konzultace s obcemi a městy, které za tuto záležitost nesou největší odpovědnost. Pokud nebude zabezpečen přísun prostředků z fondů EU Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů České republiky požaduje, aby zodpovědnost za financování ke splnění závazků ČR k EU převzala vláda ČR a státní rozpočet 

4. Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky upozorňují vládu České republiky, že nebude-li zabezpečen potřebný přísun prostředků na realizaci vodohospodářských projektů hrozí rozpad principu solidarity mezi malými a velkými obcemi v ceně vody, který se reálně projeví v navýšení stočného a vodného, což bude sociálně neúnosné pro tři milióny obyvatel České republiky. 
                           

Ing. Oldřich Vlasák, v.r.                                            Ing. Evžen Tošenovský, v.r.
předseda Svazu měst a obcí ČR                               předseda Asociace krajů ČR
Ústí nad Labem                                                          Ostrava

16. listopadu 2007

Zdroj: Asociace krajů ČR

 

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov