Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Národní konference o venkovu

02/11/07
smf

Ve dnech 13. až 15. listopadu 2007 se koná v Boskovicích již 3. ročník Národní konference o venkovu.  Zdroj: Zemědělec č.44

Národní konference o venkovu

Ve dnech 13. až 15. listopadu 2007 se koná v Boskovicích již 3. ročník
Její první ročník, mimochodem s vysokou mezinárodní účastí, proběhl v roce 2005 v Kláštěře Premonstrátů v Teplé. Zásadním výstupem z této první konference byla instituce – resp. položení základního kamene vzniku organizace sdružující Místní akční skupiny – pracující metodou Leader v České republice (tehdy 23 MAS). Je tradicí, že v průběhu konference jsou otevírány tzv. kulaté pracovní stoly, kde jsou při otevřené diskusi konzultována dílčí témata, která jsou obsahem konference.
Program konference
13.11.2007

8:00 – 9:50 prezentace, organizační a technické informace organizační výbor
10:00 – 11:30
zahájení konference
hlavní referát
Prosperita zemědělství – šance pro venkov
LEADER – budoucnost venkova
Role Spolku pro obnovu venkova ČR a jeho krajských organizací
v procesu stabilizace a rozvoje venkova
Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství
Ing. Ivo Hlaváč, 1. náměstek MZe ČR
Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV
Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR
PhDr. Petr Sušanka, předseda NS MAS ČR
11:30 – 12:30 EAFRD (EZF RV) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
– Program rozvoje venkova
Ing. Pavel Sekáč,
Ing. Eva Roskotová – Lidmilová,
Ing. Alena Kubů, Ing. Rostistlav Hošek
14:00 – 15:30
ROP – NUTS II. (7) regionální operační programy
 –
15:30 – 17:00
Diskuse a výklady u posterů
postery (výstavka), autorský výklad a diskuse
17:00 – 18:30 Kulaté stoly
I. TÉMA: Pracovní diskuse k přípravě CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV,
dle ust. čl. 68 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1698/2005,
o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZF RV)

II. TÉMA: Vzdělávání venkova
III. TÉMA: Akční plán pro Biomasu k rozvoji venkova
facilitátor Mgr. Michal Jarolímek
Ing. Zdena Zemanová
Každá instituce vysílá max. 5 zástupců
facilitátor Ing. Jan Fiala,
facilitátor Ing. Martin Fantyš
20:30 – 23:00 společenský večer  –
14.11.2007

8:30 – 10:00 NSRR (Národní strategický referenční rámec; pouze co může využít venkov, kdo a jak) 
diskuse k IOP, OPPI, OP ŽP, OPVK, OPLZZ, OP VaVpI
Ing. arch. Kamila Matoušková,
JUDr. Radan Večerka,
Ing. Jana Tywoniaková
10:00 – 11:30 Diskuse a výklady u posterů výstavka a postery,
autorský výklad a diskuse
11:30 – 13:00 Financování programu rozvoje venkova
– Financování projektů, kofinancování
– Možnosti bankovního sektoru
– Diskuse k problematice financování
Ing. Luděk Tesař
Představitelé:
České spořitelny, a.s.,
České pojišťovny, a.s.,
NS MAS ČR, AK ČR
14:00 – 16:00 KULATÉ STOLY
I. TÉMA: Úloha zemědělství v rozvoji venkova
II. TÉMA: Zemědělci v MAS
III: TÉMA: Zasedání NS MAS ČR, zpráva o činnosti,
úkoly do konference NS MAS
březen, duben 2008
facilitátor Ing. Jan Záhorka,
facilitátor Aleš Lahoda
předsedá: výbor NS MAS ČR, o.s.
16:00 – 16:30 závěry a ukončení konference
prohlášení účastníků konference
Mgr. Eduard Kavala, Ing. Jan Veleba,
PhDr. Petr Sušanka, Ing. Zdena Zemanová
15.11. 2007
12:00 – 13:00
tisková konference
SEMINÁŘ – Aplikace metody Leader
Program semináře

8:30 – 10:00 Metoda LEADER a její potřeby z hlediska lidských zdrojů.
Profesní profil pracovníků LEADER typové pozice, management, finanční management, metodika administrace, projektový diveloper, potřeba znalostí, facilitace ve venkovském prostoru, formy školení a vzdělávání
Garant: MZe ČR – Ing. Zdena Zemanová
Technické zabezpečení:
Ing. Martin Mistr, PhD., ÚZPI,
PhDr. Petr Sušanka, NS MAS ČR
Facilitátoři: Mgr. Michal Jarolímek,
Ing. Petr Hienl
10:00 – 10:20 přestávka na kávu
10:20 – 11:50 pokračování
Závěry, které budou předány na MZe ČR, SZIF, SPOV, NS MAS, NOV
12:00 TISKOVÁ KONFERENCE
11:50 – 13:00 přestávka na oběd
13:00 – 15:00 pokračování diskuse  –
 Zdroj: Zemědělec 44/2007