Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mírné omezení zemědělských subvencí v zemích OECD

12/11/07
smf

Podle poslední zprávy OECD došlo v roce 2006 k mírnému omezení subvencí v důsledku zvýšení tržních cen zemědělských produktů.Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Mírné omezení zemědělských subvencí v zemích OECD

Podle poslední zprávy OECD došlo v roce 2006 k mírnému omezení subvencí v důsledku zvýšení tržních cen zemědělských produktů, ale v politice členských států nebyly zaznamenány podstatné změny.
Podle zprávy OECD „Monitoring a hodnocení zemědělské politiky v členských státech“ z konce října 2007 představovala státní podpora zemědělství v členských zemích za rok 2006 souhrnně 27 % celkových příjmů zemědělského sektoru ve srovnání s 29 % v předchozím roce. Příčinou tohoto mírného poklesu byly především rostoucí světové ceny zemědělských produktů, kdežto v zemědělské politice členských států OECD nenastaly během roku žádné podstatné změny. Vyšší ceny umožnily, že byly omezeny prostředky vynaložené na intervenční nákupy a další finance na podporu trhu.  
Ve zprávě OECD se uvádí, že státní podpora zemědělství je stále vysoká. Během minulého roku bylo na subvencování zemědělství v rámci OECD vydáno celkem téměř 268 mld. USD, avšak míra této podpory se v jednotlivých členských státech stejně jako v minulosti značně lišila, a to od 1 % v Novém Zélandu až po více než 60 % v Norsku, Islandu, Jižní Koreji a Švýcarsku. Ceny rostlinných a živočišných produktů v zemích OECD byly v průměru o 21 % vyšší než světové tržní ceny.   
Určitý pokrok směrem k omezování subvencí však byl zaznamenán. V řadě členských států se začalo s oslabováním vazeb subvencí na zemědělskou produkci a farmářům bylo umožněno, aby pružněji reagovali na trh volbou a množstvím vlastní produkce.   

V Evropské unii procento plateb poskytovaných zemědělcům kleslo v roce 2006 jen slabě na 32 % ve srovnání s 33 % v roce 2005. Podle hodnocení OECD však Program EU jednotných plateb pro zemědělce (Single Payment Schemes) zaváděný během dvou minulých let je významným krokem při redukování produkčních a obchodních deformací způsobených vysokou úrovní subvencí. Zpráva dále na číslech uvádí, jaký posun nastal v politice podpory zemědělství za minulých 20 roků, když v letech 1986-88 z celkových subvencí EU připadalo 86 % na podporu tržních cen, zatímco v roce 2006 to bylo 45 %, zatímco 3 % připadající na přímé platby pro zemědělské podniky se zvýšily na 16 % plus na 28 % plateb plynoucích z oddělení subvencí od produkce (decoupling).

Vývoj subvencování zemědělství v EU-25 podle OECD za období 1986-88 až 2004-06

 
1986-88
2004-06
2004
2005
2006
Odhad podpory zemědělství
 
 
 
 
 
 % zemědělských příjmů
41
34
36
33
32
 Hodnota v mld. EUR
92
113
120
108
110
Struktura celkové podpory
 
 
 
 
 
 % podpory tržních cen
86
48
53
47
45
 % přímých plateb na produkci
3
24
32
23
16
 % plateb oddělených od produkce
0
14
1
15
28
Poznámka: 1986-88 = EU-12; 2004-2006 = EU-25
Pramen: Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2007
V Japonsku a Jižní Koreji, které patří mezi země s nejvyšší mírou subvencování zemědělství, začínají se zaváděním reforem podpory zemědělského sektoru. Japonská vláda postupně redukuje svou úlohu při stanovení cen zemědělských produktů. Úřední stanovení cen je nyní zrušeno u rýže, pšenice a ječmene. Avšak podpora japonských farmářů stále ještě činí asi 53 % jejich celkových příjmů. V Koreji, kde byly vládní nákupní ceny rýže zrušeny už v roce 2004, je subvencování cen zemědělských produktů dosud dominantní formou podpory zemědělského odvětví.

Podpora farmářů v USA klesla v roce 2006 v průměru na 11 % jejich ročních příjmů z 16 % v roce 2005. Ve zprávě OECD se uvádí, že v této zemi jsou nutné další reformy směřující k redukování cenové podpory takových komodit, jako je cukr a mléko a využití subvencí pro dosažení dalších cílů, jako je např. ochrana venkovského prostředí.

Ředitel OECD pro obchod a zemědělství Stefan Tangermann při uveřejnění zprávy o zemědělské politice v zemích OECD prohlásil, že je potřebná další reforma týkající se  zlepšení domácí zemědělské politiky v členských státech i přínosu  k otevřenějším trhům pro obchod se zemědělskými produkty a potravinami.

Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2007
http://www.oecd.org/agr

Vydáno : 11.11. 2007 ; Autor : Dr. Jena Javůrková , CSc.

Zařazeno v ekonomika, Informace z EU