Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

510 milionů eur na restrukturalizaci a přeměnu vinic

08/11/07
smf

Komise schválila předběžný rozpočet ve výši 510 milionů eur, který mají využít členské státy s produkcí vína na restrukturalizaci a přeměnu vinic v hospodářském roce 2007/08. Zdroj: www.europa.eu

IP/07/1654
V Bruselu dne 6. listopadu 2007
510 milionů eur na restrukturalizaci a přeměnu vinic
Komise schválila předběžný rozpočet ve výši 510 milionů eur, který mají využít členské státy s produkcí vína na restrukturalizaci a přeměnu vinic v hospodářském roce 2007/08. Cílem tohoto režimu je přizpůsobit produkci poptávce na trhu. Mezi opatření, která režim zahrnuje, patří přeměna odrůdové skladby, změna osázení vinic a zdokonalení technik obhospodařování vinic. Režim se však nevztahuje na běžnou obnovu starých vysloužilých vinic.
Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, v souvislosti s rozhodnutím Komise uvedla: „Máme-li obstát v konkurenci s producenty vína z nových zemí, je naší hlavní prioritou zlepšit kvalitu produkce vína. Tento program restrukturalizace hraje důležitou úlohu od roku 1999, ale ukazuje se, že je není dostačující. Proto je nezbytné provést důkladnou reformu společné organizace trhu s vínem. Věřím, že se nám na prosincovém zasedání ministrů zemědělství EU podaří ve věci této reformy dosáhnout dohody. “
Podle nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem z roku 1999[1] mohou členské státy získat roční platby na restrukturalizaci a přeměnu určitého počtu hektarů vinic. Komise finanční prostředky přiděluje na základě podílu plochy vinic členských států na celkové ploše vinic EU a objektivních kritérií s přihlédnutím k jednotlivým situacím a potřebám.
Komise nyní přijala rozhodnutí, kterým byl pro hospodářský rok 2007/08 a s ohledem na určitý počet hektarů pro jednotlivé členské státy stanoven orientační finanční příděl. K dispozici je rozpočet ve výši 510 milionů eur (podrobný přehled rozdělení prostředků se nachází v příloze). Od roku 1999, kdy byla finanční podpora pro restrukturalizaci a přeměnu zavedena, byly členským státům s produkcí vína přiděleny 3 miliardy eur.


Příloha
 
Orientační rozdělení plochy a finančních prostředků pro jednotlivé členské státy na hospodářský rok 2007/08
 
 
Členský stát
Plocha (ha)
Finanční prostředky (EUR)
Bulharsko
2 403
18 044 087
Česká republika
647
10 897 834
Německo
1 545
13 295 911
Řecko
886
8 715 834
Španělsko
20 233
162 136 325
Francie
14 384
110 676 302
Itálie
12 279
101 107 716
Kypr
156
2 219 214
Lucembursko
7
56 800
Maďarsko
1 472
11 779 162
Malta
9
103 987
Rakousko
1 170
6 678 313
Portugalsko
4 004
34 729 863
Rumunsko
3 008
25 068 762
Slovinsko
139
2 699 939
Slovensko
473
1 789 952
CELKEM
62 816
510 000 000
 


[1]     Nařízení č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 (Úřední věstník L179 ze dne 14. července 1999).– kapitola 3 (článek 11 až 14).