Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výdaje EU na společnou zemědělskou politiku z rozpočtu 2006

05/10/07
smf

Celkové výdaje z rozpočtu EU 2006 na společnou zemědělskou politiku a jejich rozdělení mezi jednotlivé členské státy v mil. EUR a procentech.Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Výdaje EU na společnou zemědělskou politiku z rozpočtu 2006

Celkové výdaje z rozpočtu EU 2006 na společnou zemědělskou politiku a jejich rozdělení mezi jednotlivé členské státy v mil. EUR a procentech. Statistika.
Evropská komise uveřejnila koncem září obsáhlou zprávu o rozpočtu EU za rok 2006, kde jedna kapitola patří financování Společné zemědělské politiky (CAP – SZP) prostřednictvím EAGGF (Evropský zemědělský orientační a garanční fond) podle hlavních výdajových položek a rozdělení mezi jednotlivé členské státy.

Společná zemědělská politika EU byla od roku 1990 několikrát reformovaná. Zásadnější reforma provedená naposledy v roce 2003 se soustřeďuje na sladění zemědělské produkce se spotřebitelskou poptávkou, oddělování zemědělských subvencí od produkce (decoupling) a přesunutí financí z podpory trhu na přímé platby pro farmy a rozvoj venkova.  

V roce 2006 bylo ze společného rozpočtu EU vydáno na společnou zemědělskou politiku prostřednictvím EAGGF celkem 49 798,8 mil. EUR, to je o 2,75 % více než v roce 2005. Tato suma představuje 46,7 % z celkových výdajů rozpočtu EU ve srovnání se 46,2 % v roce 2005, se 43,5 % roce 2004 a se 49,0 % v roce 2003. Výdaje na SZP v roce 2006 představují 0,44 % z celkového hrubého domácího produktu vytvořeného v EU-25.

Z rozpočtu EAGGF bylo přiděleno asi 42,4 mld. EUR na přímé platby farmářům a podporu zemědělského trhu, což je přibližně stejná suma jako v roce 2005.
Více než 34,2 mld. EUR z této sumy bylo přiděleno na přímé platby, mezi nimi asi polovina prostředků byla vynaložena v souladu s posledními reformami na základě programu jednotných plateb na farmu (Single Farm Payment Scheme) a tedy nevázaných na množství produkce. Takto pojatá podpora zemědělství se soustřeďuje na zajišťování stability důchodů zemědělských výrobců a posilování pravidel ochrany životního prostředí. Zbývající přímé podpory byly spojeny se specifickými zemědělskými produkty.
Rozpočtové výdaje 2006 na podporu trhu ve výši asi 8,2 mld. EUR pokrývají výdaje na podporu trhu se zemědělskými produkty jako jsou obiloviny, rýže, cukr, olivový olej, ovoce zelenina, hovězí a telecí maso, mléko a mléčné produkty. Tyto prostředky se vyčerpaly hlavně na exportní subvence a skladování zásob z intervenčních nákupů. 

Pro zajištění stability a rozvoje zemědělských oblastí se nyní zdůrazňuje rozvoj venkova, především prostřednictvím diverzifikace místních ekonomik. Pro tento účel včetně ekologických opatření bylo z rozpočtu EAGGF (sekce orientace, tzv. druhý pilíř SZP) v roce 2006 uvolněno asi 7,8 mld. EUR. K této sumě muselo být přidáno na programy rozvoje venkova asi 3,9 mld. EUR financovaných ze strukturálních fondů, protože nový jednotný fond rozvoje venkova (ERDF) bude fungovat až od roku 2007. Dnes jsou programy rozvoje venkova zaměřeny hlavně na vytváření pracovních příležitostí mimo městské oblasti a růst zaměstnanosti na venkově. Kromě toho nároky na čerpání prostředků ze společných fondů EU porostou také v souladu s přísnými environmentálními nařízeními. Výdaje na rozvoj venkova budou mít během programovaného finančního období 2007-2013 stoupající trend. Současně spolu s tím bude při provádění reformy zemědělské politiky klesat v rozpočtu EU podíl přímých dotací pro zemědělce a tržně orientovaných subvencí.  

Z prostředků celkového koláče fondu na podporu zemědělství (EAGGF) mezi jednotlivé členské státy si nejvíce ukrojila Francie, na kterou v roce 2006 připadlo 20,3 % ve srovnání s 20,7 % v roce 2005 a 21,6 % v roce 2004. Za Francií následují Španělsko (13,4 %), Německo 13,2 %), %), Itálie (11 %), Velká Británie (8,7 %), Řecko (6,2 %) a na sedmém místě je Polsko (4,3 %).
Deset nových členských států, které vstoupily do EU v roce 2004, získalo v roce 2006 na podporu zemědělství dohromady 4 500 mil. EUR, to je z celkových prostředků EAGGF 9,04 %. Z této sumy připadalo na 1. pilíř společné zemědělské politiky (přímá podpora farem a ochrana trhu 1 750,9 mil. EUR a na 2. pilíř (rozvoj venkova a ochrana prostředí) 2 115,6 mil. EUR. 

 
Výdaje z rozpočtu EU 2006 na společnou zemědělskou politiku a podíly členských států

 
Přímá podpora SZP
*
Rozvoj venkova
Celkové výdaje na SPZ
Příspěvek do rozpočtu EU
 
mil. EUR
%
mil. EUR
%
mil. EUR
%
%
Belgie
470,2
1,38
74,4
0,97
956,1
1,92
4,06
Česko
255,5
0,75
176,3
2,29
498,3
1,00
1,01
Dánsko
923,5
2,71
74,3
0,96
1 164,8
2,34
2,14
Německo
5 082,3
14,93
940,4
12,20
6 566,9
13,19
20,03
Estonsko
27,6
0,08
42,4
0,55
75,6
0,15
0,13
Řecko
1 924,9
5,65
213,3
2,77
3 071,2
6,17
1,79
Španělsko
4 616,4
13,56
682,2
8,85
6 681,4
13,42
9,57
Francie
7 732,4
22,71
1 183,8
15,35
10 091,7
20,27
16,25
Irsko
1 202,7
3,53
378,3
4,91
1 736,4
3,49
1,45
Itálie
 3 749,1
11,01
587,3
7,62
5 486,0
11,02
13,20
Kypr
13,5
0,04
25,1
0,33
51,4
0,10
0,15
Lotyšsko
38,3
0,11
95,2
1,23
136,6
0,27
0,15
Litva
102,5
0,30
140,0
1,82
308,8
0,62
0,23
Lucemb.
32,3
0,09
11,9
0,15
46,3
0,09
0,21
Maďarsko
373,4
1,10
233,1
3,02
840,9
1,69
0,76
Malta
0,8
0,00
7,9
0,10
9,4
0,02
0,05
Nizozemsko
658,8
1,93
68,2
0,88
1 220,1
2,45
5,99
Rakousko
655,3
1,95
499,4
6,48
1 274,9
2,56
1,86
Polsko
807,0
2,37
1 149,6
14,91
2 141,6
4,30
2,39
Portugalsko
550,5
1,62
234,0
3,04
951,3
1,91
1,35
Slovinsko
30,1
0,09
118,9
1,54
159,9
0,32
0,27
Slovensko
102,2
0,30
127,1
1,65
277,5
0,56
0,39
Finsko
502,4
1,48
246,3
3,19
818,2
1,64
1,52
Švédsko
699,0
2,05
165,3
2,14
924,6
1,86
2,64
V. Británie
3 520,6
10,34
234,9
3,05
4 307,8
8,65
12,10
EU-10 **
1 750,9
5,14
2 115,6
27,44
4 500,0
9,04
5,54
EU-25
34 051,3
100,0
7 709,6
100,00
49 798,8
100,0 ***
10 235,2 mil. EUR
* přímé platby a ochrana trhu ** 10 nových čl. států *** 1,0 mil. EUR vydáno neelejským státům
    nebo na specifické programy (např. propagace)
Pramen: Commission report on 2006 Budget
 
Původní zpráva a podrobné informace v angličtině jsou na stránkách: 
 
 
 
AgraFacts 2007, č. 79, s. 1
Vydáno : 4.10. 2007 ; Autor : Dr. Jena Javůrková , CSc.