Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dávky za překročení mléčné kvóty činí celkem 221 milionů EUR

22/10/07
smf

Podle předběžných výpočtů Evropské komise založených na ročních prohlášeních členských států činí dávky členských států za překročení kvót na produkci mléka v hospodářském roce 2006/07 takřka 221 milionů EUR. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/07/1543
V Bruselu dne 18. října 2007
Dávky za překročení mléčné kvóty činí celkem 221 milionů EUR
Podle předběžných výpočtů Evropské komise založených na ročních prohlášeních členských států činí dávky členských států za překročení kvót na produkci mléka v hospodářském roce 2006/07 takřka 221 milionů EUR. Celková výše dávek dosáhla v loňském roce 355 milionů EUR.Své dodávkové kvóty překročilo sedm členských států (Rakousko, Kypr, Dánsko, Itálie, Německo, Lucembursko a Nizozemsko).Celkově jde o překročení o 773 728 tun, jež má za následek dávku ve výši 220,82 milionů EUR.Téměř 80 % tohoto celkového množství je dáno nadbytečnou produkcí v Itálii, jež svoji kvótu překročila o 6 %.O 3,3 % svou kvótu překročilo Rakousko, zatímco v případě zbývajících pěti zemí musí každá zaplatit dávku za překročení své kvóty o méně než jedno procento.V rámci přímých prodejů spotřebitelům vykázaly překročení v celkové výši 420 tun pouze Kypr a Nizozemsko, což mělo za následek dávku za přímé prodeje ve výši 120 000 EUR.
„Mléčné kvóty měly v minulosti velký význam, neboť zajišťovaly rovnováhu nabídky a poptávky,“ uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Ovšem od té doby, co vstoupily v platnost reformy SZP, mohou zemědělci pro trh produkovat na základě vlastního uvážení a kvóty se stávají přežitkem. V roce 2015 kvóty zaniknou. V této chvíli si musíme položit otázku: Jaká přechodná opatření jsou zapotřebí? Hledání odpovědi na tuto otázku bude hlavním tématem nadcházející kontroly stavu SZP.“
Na období 2006/07 (duben 2006–březen 2007) činila celková kvóta na dodávky do mlékáren 137 milionů tun. Tato kvóta se dělí na 808 162 jednotlivých kvót pro celou Evropskou unii (pro EU-25 – v Rumunsku a Bulharsku byl režim kvót prováděn až od 1. dubna 2007). Pro přímé prodeje spotřebitelům existuje samostatná kvóta ve výši 2 milionů tun, jež je rozdělena na 73 000 jednotlivých kvót.
Celková výše dávky, kterou je nutno zaplatit, je za období 2006/07 výrazně nižší (o 38 %) než v období 2005/06, ačkoli se celková úroveň upravených dodávek snížila pouze o 0,15 %. Je to dáno skutečností, že celková kvóta dodávek byla vyšší o 1,2 milionu tun a dávka za kg, o který byla kvóta překročena, je o 8 % nižší než v předchozím roce. Skutečné dodávky mléka se oproti období 2005/06 zvýšily jen nepatrně, avšak bohatě je vyrovnal pokles průměrného obsahu tuku (ze 4,05 % na 4,03 %), což mělo po úpravě obsahu tuku za následek snížení dodávek.


Producenti v 18 členských státech EU-25 nezaplatí za dodávky žádnou dávku, protože vnitrostátní referenční množství nebyla překročena. V 9 zemích (v Řecku, ve Švédsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, na Maltě a v Maďarsku) byly dodávky přinejmenším 5 % pod úrovní kvóty. V absolutním vyjádření však v množství nevyužité kvóty vedla Francie, která nevyužila 636 000 tun, následovaná Spojeným královstvím s 479 000 nevyužitými tunami. Celkové množství nevyužité kvóty dodávek v 18 členských státech, které své kvóty nevyčerpaly v plné výši, činí 2,7 milionu tun. Znamená to, že i s překročením kvóty ve zbývajících sedmi členských státech jsou celkové dodávky mléka o 1,9 milionu tun nižší, než kolik stanoví celková kvóta, která je k dispozici.
Jakým způsobem systém funguje
Kravské mléko je v Evropské unii uváděno na trh na základě kvót, aby se dosáhlo rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou a omezily přebytky. Každý členský stát obdrží dvě referenční množství („kvóty“), jedno na dodávky do mlékáren a druhé na přímé prodeje spotřebitelům.
Tato množství se v každém členském státě rozdělí mezi producenty (jednotlivé kvóty). Pokud dojde k překročení vnitrostátní kvóty, musí producenti, kteří k překročení přispěli, zaplatit v daném členském státě dávku. Tuto dávku musí producenti kravského mléka zaplatit za všechna množství mléka nebo ekvivalentu mléka uvedeného na trh během období 12 měsíců od 1. dubna do 31. března, o která byla kvóta překročena. Členské státy musí každoročně do 1. září předložit Komisi zprávu o výsledcích používání režimu mléčných kvót za předchozí období. Toto oznámení musí být předloženo ve formě vyplněného dotazníku obsahujícího všechny údaje potřebné pro výpočet dávky. Sazba dávky je 28,54 EUR na 100 kg překročeného množství.