Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dojde ke  snížení povinného odstavení půdy (set-aside) na nulu ?

21/09/07
smf

Komise EU navrhuje dočasné snížení povinného odstavení půdy (set-aside) na nulu. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Komise EU navrhuje dočasné snížení povinného odstavení půdy (set-aside) na nulu
 

Evropská komise 13. září 2007 navrhla, aby povinných 10 % set-aside bylo pro ozimé osevy 2007 a jarní osevy 2008 sníženo na 0 %.
Evropská komise 13. září 2007 navrhla, aby povinné procento odstavení půdy z produkce (set-aside) bylo pro ozimé osevy 2007 a jarní osevy 2008 sníženo na 0 %. K tomuto kroku přistoupila na základě stále napjatější situace na trhu obilovin. Nižší než očekávaná produkce obilovin EU-27 v roce 2006 (265,5 mil.t) vedla ke stoupající tržní nerovnováze, která se na konci tržního roku 2006/07 projevila v historicky vysokých cenách. Intervenční zásoby obilovin se ztenčily ze 14 mil. t na v červenci 2006 na asi 1 mil. t v září 2007, které tvořily hlavně zásoby kukuřice v Maďarsku. Odhady současných privátních zásob se poněkud odlišují, ale všichni analytikové se shodují, že zásoby v EU na konci tržního roku 2006/07 výrazně klesly.
Sklizeň obilovin v roce 2007 se nyní odhaduje na nižší úroveň než v minulém roce, protože v západoevropských členských státech po suchém a neobvykle horkém počasí v dubnu následovalo špatné letní počasí, které v jihovýchodní Evropě poškodilo úrodu vlivem nadměrného sucha a horka. Odhad slabší sklizně 2007 pravděpodobně povede na konci tržního roku 2007/08 k dalšímu snížení privátních zásob obilovin v EU. Ve světovém měřítku klesnou převodní zásoby obilovin v roce 2007/08 podle současných předpokladů zejména v hlavních exportních zemích na historicky nízkou úroveň.
Podle komisařky EU pro zemědělství M. Fischer Boelové by slabá sklizeň 2008 kombinovaná s 10 % set-aside vystavila vnitřní trh EU potenciálně vážnému riziku. Stanovení nulové míry set-aside by naproti tomu mohlo znamenat, že se produkce EU zvýší nejméně o 10 mil. t a přispěje ke zmírnění napětí na trhu.

Budoucnost systému set-aside ve společné zemědělské politice bude součástí diskuse, která má probíhat letos v listopadu na základě zprávy o „hodnocení zdraví“(Health Check) společné zemědělské politiky. Přitom se má projednávat také problém, nakolik bude po zrušení set-aside zachován ekologický přínos odstavení části půdy z intenzivní zemědělské produkce. Stanovení míry set-aside na nulu nebude farmáře zavazovat, aby obdělávali všechny jejich pozemky. Mohou dobrovolně pokračovat v set-aside a využívat environmentální programy společné zemědělské politiky.
Část zemědělské půdy nyní odstavené z produkce v režimu set-aside totiž není vhodná pro intenzivní produkci např. obilovin, takže se předpokládá, že do výroby nebude vráceno celých 10 % nyní odstavené půdy. Mezi ochránci přírody se nyní diskutuje o možných škodách, které přinese zrušení systému set-aside. Například organizace BirdLIfe International poukazuje na to, že redukce procenta povinného set-aside v 90. letech vedla ke značnému poklesu ptactva vázaného na zemědělskou půdu.  

Generální ředitelství EK pro zemědělství (DG AGRI) potvrdilo, že současná plocha povinné výměry set-aside v EU činí 3,8 mil. ha, z nichž asi zhruba 0,9 mil. ha se využívá pro pěstování nepotravinářských plodin (většinou ve Francii a Německu). Pokud bude procento půdy povinně odstavené z produkce sníženo na nulu, mohla by se výměra intenzivně využívané půdy pro výrobu obilovin zvýšit o 1,6 – 2,9 mil. ha. Při průměrných hektarových výnosech by to přineslo asi 10 mil t obilovin, o které by se zvýšila tržní nabídka. Pokud by se zemědělci rozhodli využít maximální rozsah půdy vhodné pro výrobu obilovin na úkor ostatních plodin, zejména olejnin, mohlo by toto množství dodatečné tržní nabídky dosáhnout 17 mil t.  

Poznámky k vývoji a současnému stavu povinného set-aside v členských státech EU
Systém set-aside byl zaveden proto, aby se omezila produkce obilovin v EU. Systém byl  aplikován na principu dobrovolnosti od roku 1988/89. Po reformě SZP 1992 se tento systém stal závazným, to znamená, že zemědělští výrobci museli na základě všeobecného programu vyčlenit z produkce (set-aside) stanovené procento své deklarované výměry orné půdy, aby měli nárok na přímé dotace EU. Od reformy 2003 zemědělci získali z titulu set-aside nárok na platby, pokud jsou podmíněny příslušnou výměrou půdy odstavené z produkce.  
Procento povinného odstavení půdy z produkce (set-aside) bylo původně určováno každým rokem, ale v roce 1999/2000 bylo kvůli zjednodušení stanoveno pro každý rok trvale na 10 %. 

Nové členské státy, které přijaly systém zjednodušených plateb na plochu (SAPS) byly osvobozeny od povinného set-aside (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Bulharsko a Rumunsko). Výjimku tvoří Slovinsko a Malta, které  přistoupily hned při vstupu do EU na systém platný ve „starých“ členských státech.

Komisařka pro zemědělství EU Mariann Fischer Boelová už 16. července oznámila, že předloží Radě ministrů svůj záměr na omezení set-aside na 0 %. Od té doby byly odhady sklizně obilovin v EU dále redukovány směrem dolů a ceny nadále rostly.
Současný návrh Komise na snížení set-aside na 0 % z 13. září 2007 budou projednávat ministři zemědělství členských států 26. září na Radě ministrů. Formální schválení navrženého nařízení Radou ministrů závisí ještě na tom, kdy Evropský parlament bude podle konzultační procedury finalizovat svůj názor.  

Zařazeno v Aktuality, Informace z EU