Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Agrární stručné informace – 33. týden

15/08/07
smf

Agrární stručné informace – 33. týden. Zdroj: www.systemex.cz
 

Agrární stručné informace – 33. týden 
 
Průměrné ceny zemědělských výrobců (nejnovější)
 
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Pšenice potrav.***)
4080
Ječmen krmný ##)
3660
Brambory **)
7,55
Kuřata A ž. hm. ##)
20,40
Pšenice potrav. *)
4500
Žito *)
4630
Mléko Q***)
7,78
Kuřata tř. I. ž.hm.**
20,40
Pšenice potrav. #)
4000
Žito potravin.**)
4170
Mléko "celkem" ##)
7,79
Kuřata 65 % (JUT) **
46,00
Pšenice potrav. **)
4340
Žito potravin. ###)
4200
Mléko tř. I. a vyšší ##)
7,80
Vejce tříď. ks***)
1,48
Pšenice potrav.###
4500
Žito ##)
3750
Býci ž.hm. max.c.*+)
41,00
Vejce průměr ks**
1,49
Pšenice potrav. ##)
4350
Oves krmný***)
3330
Jalovice ž.hm.mx.c.*+
35 vý.
Vejce prům.L+M kg**
23,80
Pšenice krmná***)
3380
Oves krmný **)
3420
Krávy ž.hm. max.c.*+
32,00
Jablka moštová***
4,20
Pšenice krmná *)
3940
Oves ###)
3800
Býci tř. ROP, JUT***)
69,70
Cibule 1 kg***)
5,80
Pšenice krmná #)
3400
Oves ##)
3460
Jalovice ROP, JUT***
54,80
Cibule 1 kg **)
10,10
Pšenice krmná **)
3910
Triticale ##)
3440
Krávy tř. ROP, JUT***)
47,00
Zelí bílé 1 kg***)
5,80
Pšenice krmná###
4100
Kukuřice krmná***)
3680
Mladí býci R3 JUTs**)
71,40
Zelí bílé 1 kg **)
4,70
Pšenice krmná ##)
3840
Kukuřice *)
4000
Býci R3 JUTs**)
69,20
Zelí červené 1 kg **)
7,00
Ječmen sladov.***)
4210
Řepka***)
6790
Jalovice R3 JUTs**)
62,00
Hrách krmný***)
3650
Ječmen sladov. *)
5060
Řepka *)
7450
Krávy R3 JUTs**)
60,70
Hrách krmný *)
3790
Ječmen sladov. **)
5070
Řepka #)  
6500
Prasata tř. EU JUT*** 
37,10
Řepkové výlisky #)
3600
Ječmen sladov.###
5000
Řepka ###)
7400
Prasata E JUTs*+)
45,00
Seno 1. jakost ***)
1050
Ječmen sladov. ##)
4860
Řepka *)
7240
Prasata JUTs #)
44,90
Siláž do 35 % suš.***
630
Ječmen krmný***)
3160
Mák***)
43,6
Prasata E JUTs**)
45,00
KS-Předv. prasat***)
5100
Ječmen krmný *)
3860
Mák ###)
43,0
Prasnice ž.hm.max.c*+
24,00
KS-Prasata>65kg***)
4420
Ječmen krmný **)
3770
Hořčice***)
8210
Selata (vážící 20 kg)**
54,80
KS-Brojleři ***)
6620
Ječmen krmný###
4100
Bramb. poz. k.***)
6,64
Kuřata I. ž. hm.***)  
20,30
KS-Nosnice ***)
5200
ČSÚ *** –průměr cen za červen. Přibližné barevné rozlišení podle aktuálnosti: nejvíce -> středně -> nejstarší.
Zdroje: * PBB – Plodinová burza Brno; ** SZIF – Státní zemědělský intervenční fond, Praha; *** ČSÚ – Český statistický úřad, celá ČR; # OBHK – Obchodní burza Hradec Králové; *+ Centroodbyt – Odbytové družstvo Centroodbyt, celá ČR; ## MZe – Ministerstvo zemědělství; ### Agroodbyt – Odbytové družstvo Agroodbyt, Pardubice; (Ovoce u SZIF – podle údajů OU; zelenina u SZIF – podle údajů ZUČM.)
Zdroje některých údajů o cenách: OBHK – in Zemědělec č. 33; Agroodbyt – in APIC-AK, 1. 8. a in Zemědělec č. 33.
Měrné jednotky: Obilniny, řepka, cukrovka, slunečnice, krmiva – Kč/t bez dopravy; Mák, hořčice, chmel – tis. Kč/t; Brambory, zelenina, ovoce – Kč/kg; Mléko: Kč/l; Vejce: Kč/kus nebo Kč/kg; Skot, prasata – Kč/kg živé hmotnosti nebo Kč/kg jatečně upraveného těla za studena; Kuřata: Kč/kg živé hmotnosti nebo celá kuřata v jateční hmotnosti – takzvaná 65% kuřata.
Ceny jsou v Kč bez DPH.
Q, I, A, E, U, R, O, P – označení jakosti; L, M – velikost vajec (prům. L+M – průměr cen vajec velikostí L a M), jen „prům.“ u vajec – průměr cen všech velikostí vajec; (brambory) poz. k. – brambory pozdní konzumní; max. c. – maximální cena; hroz. m. (vinné) – hrozny moštové; KS – krmná směs (pro…); předv. prasat – předvýkrm prasat; prasata>65kg – prasata nad 65 kg; vý. (u ceny jalovic) – vývoz.
Zkratka v textu: „in“ – z jakého média byla informace, prvotně vzniklá jinde, námi převzata.
Údaje v této i dalších částech jsou zaokrouhlovány.

Ponechali jsme v textu zprávy z předchozích ASI pro ty, kdo si je nemohli stihnout přečíst. NOVÉ zprávy jsou takto označeny.   
Týdenní zprávy

Obiloviny
Průběh sklizně k 8. 8. dle údajů MZe

Druh Plocha celkem, tis. ha Sklizeno, tis. ha Sklizeno, % Průměrný výnos, t/ha
Pšenice ozimá 750 690 92 % 5,0
Pšenice jarní 60 30 50 % 3,5
Ječmen ozimý 130 130 100 % 4,8
Ječmen jarní 370 310 83 % 3,8
Žito                 40 30 80 % 4,7
Oves             60 50 70 % 3,0
Triticale            50 35 70 % 4,5
Celkem zákl. obil. 1460 1255 86 % 4,5

Zdroj: MZe, 8. 8.

Obilniny
Sklizeň k 6. 8. dle AK

Druh Plocha celkem, tis. ha Sklizeno, tis. ha Průměrný výnos v r. 2006, t/ha Průměrný výnos v r. 2007, t/ha
Pšenice ozimá 750 680 4,6 5,0
Pšenice jarní 60 30 3,4 3,7
Ječmen ozimý 130 125 3,8 4,8
Ječmen jarní 370 290 3,6 3,7
Žito              38 31 3,3 4,3
Oves 60 27 2,7 2,9
Triticale a ost. 50 35 3,2 4,6
Obiloviny celkem 1460 1170 4,0 4,6

Zdroj: APIC.-AK, 7. 8.
  
Obilniny
Jak by mohla vypadat celková výroba, pokud by výnosy zjišťované MZe byly dosahovány i nadále

Druh Plocha celkem, tis. ha Průměrný výnos, t/ha Výroba, tis. t
Pšenice ozimá 750 5,0 3750
Pšenice jarní 60 3,5 210
Ječmen ozimý 130 4,8 620
Ječmen jarní 370 3,8 1410
Žito                37 4,7 180
Oves            60 3,0 180
Triticale           50 4,5 230
Celkem základní obil. 1460 4,5 6580

Zdroj: pouhý propočet ploch, dosavadních průměrných výnosů jednotlivých druhů obilnin dle MZe k 8. 8. a součet násobků
 
Obilniny
Dopočtení dosavadních výnosů dle AK na celou plochu

Druh Plocha celkem, tis. ha Průměrný výnos v r. 2007, t/ha Výroba, tis. t
Pšenice ozimá 750 5,0 3780
Pšenice jarní 60 3,7 220
Ječmen ozimý 130 4,8 630
Ječmen jarní 370 3,7 1365
Žito              38 4,3 160
Oves                 60 2,9 175
Triticale a ost. 50 4,6 145
Obiloviny zákl. celkem 1460 x 6545

Zdroj: propočet výroby dle výnosů zjištěných AK k 6. 8.

Obilniny
Odhad celkové výroby dle ČSÚ

Druh       Plocha, tis. ha Výnos, t/ha Výroba, tis. t
Pšenice celkem 810 4,6 3730
– pšenice ozimá 750 4,7 3530
– pšenice jarní 60 3,4 200
Ječmen celkem 500 4,0 2000
– ječmen jarní 370 3,7 1380
– ječmen ozimý 130 4,7 610
Žito              37 4,1 155
Oves                60 3,0 180
Triticale        50 4,0 200
Obilniny základní cel. 1460 4,3 6250

Odhad proveden k 15. 7.
Zdroj: ČSÚ, 7. 8.
 
Obilniny
Zásoby k 30. 6., tis t

Druh obilniny/ Typ subjektů Všechny subjekty -zemědělci a šlechtitelé -mlýny, sladovny -podniky ZZN
Pšenice celkem 400 160 55 180
 – z toho potrav. 140 30 50 60
Ječmen celkem 280 100 90 90
 – z toho sladov. 110 15 90 3
Žito celkem 38 6 28 4
 – z toho mlýnsk. 31 1 28 3
Oves 10 3 0 5
Triticale 30 20 0 5
Kukuřice 140 50 1 80
Ostatní obiloviny 2 2 0 0
Všechny obilniny 900 350 180 370

Zdroj: MZe, 8. 8.
 

Obilniny
Sladovnický ječmen
Někteří zemědělci tlačí Sladovny Soufflet do vyšších cen a argumentují tím, že ceny sladovnického ječmene jsou vyšší. Jedná se ale o ceny na volném trhu, které jsou vysoké s ohledem na to, že volného sladovnického ječmene je nedostatek. Většina, cca 85 % se ho ale obchoduje v rámci uzavřených smluv, u kterých Sladovny Soufflet reagovaly navýšením ceny na 5000 Kč/t s možností dalších bonusů. Sladovny Soufflet tato situace mrzí i s ohledem na to, že se snaží být zemědělcům dlouhodobým a spolehlivým partnerem. To jim v odpovědi na jejich prohlášení odeslaném AK, ASZ a ZS potvrdila (zatím např.) Asociace soukromých zemědělců.
Zdroj: Sladovny Soufflet, 7. 8., in ASZ, 8. 8.; odpověď ASZ, 8. 8.
 
Obiloviny – kvalita
Postup žní je dobrý, s předchozími nepříznivými roky se to nedá srovnávat. Kvalita potravinářského obilí (pšenice, myšleno zřejmě i žito) je velmi dobrá. U sladovnického ječmene jsou také dosahovány potřebné parametry, např. obsah dusíkatých látek je dostatečně vysoký.
Zdroj: AK, in Zemědělský týdeník č. 31
 
Obiloviny – ztráty suchem
AK odhaduje ztráty u obilovin způsobené suchem na 3 mld. Kč.

Míra snížení výnosů Tis. ha
30 – 50 % 270
50 – 70 % 90
70 % a více 30
Celkem 390

Zdroj: AK, in Agroweb, 23. 7.
 
Kukuřice – GMO
Plochy geneticky modifikované Bt kukuřice

Rok Tis. ha
2006 1,3
2007 5,0

 
Podíl GM kukuřice na celkových plochách kukuřice, %

Plodina %
GM kukuřice 2 %

 
Počet pěstitelů GM kukuřice

Rok Zemědělců
2005 50
2007 135

 
Greenpeace uveřejnili seznam ploch a pěstitelů Bt kukuřice, která je odolná proti bázlivci kukuřičnému a nemusí se proto tolik stříkat insekticidy, na internetu.
Zdroj: Profit č. 29; Agroweb, 12. 7.
 
Kukuřice
Výskyt bázlivce kukuřičného byl zaznamenán nejen na Moravě, ale i v okresech Příbram, Svitavy a Ústí nad Orlicí.
Zdroj: SRS, 30. 7.
 
Kukuřice – bioplyn – bývalé cukrovarné závody
Je pravděpodobné, že MZe vyhoví odvolání společnosti Eastern Sugar proti dřívějšímu rozhodnutí SZIF. SZIF nechtěl umožnit prodej 3 závodů Eastern Sugar společnosti Onivon, která v nich zamýšlí vyrábět bioplyn. Pravidla EU ale prodej bývalých cukrovarů umožňují (za předpokladu, že v nich již nebude vyráběn cukr). Od té doby p. ministr zemědělství vyměnil ředitele SZIF.
Společnost Eastern Sugar na oplátku přislíbila ukončit dřívější spory s ČR (kdy žádala kompenzaci za způsob rozdělení kvót před několika lety).
Zdroje: Business Week, in ČTK, in PK, 30. 7.; dřívější informace; Agroweb 6. 8.

Řepka
Sklizeň k 6. 8. dle AK

Plodina Plocha celkem, tis. ha Sklizeno, tis. ha Průměrný výnos v r. 2006, t/ha Průměrný výnos v r. 2007, t/ha
Řepka 340 320 3,0 3,1

Zdroj: APIC-AK, 7. 8.
 
Řepka, mák
Odhad celkové výroby

Plodina Plocha Výnos Výroba
Řepka 340 2,9 970
Mák 55 0,7 38

Odhad proveden k 15. 7.
Zdroj: ČSÚ, 7. 8.
 
 
Řepka
Průběh sklizně k 8. 8. dle údajů MZe

Plodina Plocha celkem, tis. ha Sklizeno, tis. ha Sklizeno, % Průměrný výnos, t/ha Výroba, tis. t
Řepka 340 335 99 3,1 1.030

Zdroj: MZe, 8. 8.

Řepka
Zásoby k 30. 6., tis. t

Plodina/
Typ subjektu
Všechny subjekty -zemědělci a šlechtitelé -ostatní subjekty -ZZN a zpracov.
Řepka 70 10 10 50

Zdroj: MZe, 8. 8.

Řepka, bionafta
Setuza plánuje u svého provozu v Olomouci zvýšit kapacitu z 200 na 400 tis. t zpracovávaného řepkového semene (na výrobu bionafty).
Kapacita výroby MEŘO, Setuza, Olomouc + Ústí n. L., tis. t

Komodita
Nyní
Cca 1. 1. 2009
Řepka
700
900
Zdroj: www.agris.cz, in APIC-AK, 27. 7.; ČTK, in PK, 25. 7.
 
Brambory

Byly zaznamenány střední výskyty plísně brambor a mandelinky bramborové, u obojího zejména na neošetřených plochách.
Zdroj: SRS, 30. 7.

Cukrovka, bioetanol
Z důvodu nižšího objemu zpracování cukrovky roste cena řepné melasy.
Cena melasy dle lihovaru v Kojetíně, Kč/t

Období, rok
Cena
Dříve 1800
2006 2600
2007 3200

Z toho důvodu roste cena lihu, který se vyrábí převážně z řepné melasy (pozn.: a také nejefektivněji).
Vlastní pozn.: Uvedená drobnost zřejmě při reformě trhu s cukrovkou – cukrem jejím architektům unikla.
Zdroj: HN, 9. 8.

 
Cukrovka
Na zasedání ministrů zemědělství členských zemí EU 16. 7. předložila ČR své nesouhlasné stanovisko se stávající podobou návrhu další reformy trhu s cukrovkou – cukrem. Své stanovisko mělo MZe předtím projednáno s příslušnými obory v ČR – pěstiteli a cukrovary.
MZe ČR navíc předtím v červnu vysvětlovalo zástupcům Evropské komise svá stanoviska na semináři, který zorganizovalo.
MZe si je na jednu stranu vědomo potřeby reformy, na druhou stranu je ale podle něj v návrhu potřeba udělat řadu změn, aby byl pro ČR přijatelný.
Zdroj: MZe, in APIC-AK, 17. 7.
 
Mléko
Vláda schválila uvolnění finančních prostředků na pokračování programu školního mléka v příštím školním roce.
Zdroj: MZe, in APIC-AK, 25. 7.
 
Mléko
Nákup mléka mlékárnami v II. čtvrtletí, mil. l
Komodita
II. 2006
II. 2007
Mléko
605
615
Zdroj: ČSÚ, in APIC-AK, 30. 7.
 
Mléko
Průměrný denní nákup, mil. l
Komodita
Květen
Červen
Mléko
6,79
6,74
 
Průměrné CZV, Kč/l
Komodita
Květen
Červen
Mléko "celkem"
7,80
7,79
Mléko tř. I a vyšší
7,81
7,80
 
Průměrné parametry mléka, %
Ukazatel
%
Tučnost
3,8 %
Bílkoviny
3,3 %
 
Zásoby, tis. t
Komodita
Květen
Červen
SOM
1,5
1,1
Máslo
1,6
1,2
Sýry přírodní
3,7
3,6
Zdroj: MZe, 27. 7.
 
Skot
Kolísání průměrných CZV v dubnu-červnu, Kč/kg ž. hm.
Druh
Rozpětí
Býci
40,30 – 41,80
Krávy
26,40 – 27,50
Zdroj: VÚZE, 15. 7.
 
Prasata
Průměrné CZV, Kč/kg ž. hm.
Komodita
Duben
Červen
Prasata
27,60
32,50
Zdroj: VÚZE, 15. 7.
 
Prasata
Vývoj průměrných CZV prasat u Centroodbytu, Kč/kg JUT za studena
Týden
Cena
č. 28
42,00
č. 29
43,00
č. 30
44,50
č. 31
45,00
OD Centroodbyt zmiňuje pokračující vývoz prasat na Slovensko, do Ruska, SRN a Rakouska. Do Ruska se vyváží i vepřové maso. S partnerem v Maďarsku jedná Centroodbyt o výši cen, k dohodě zatím nedošlo.
Drobná poznámka: Dovolujeme si zdvořile připomenout klasický sinusový vývoj cen prasat na našem trhu. Pokud cena vzroste, zvýší se zástav, poté výroba a následně cena opět klesá. V současnosti se sice celkem daří vývozy, ale to nemusí znamenat, že dojde v budoucnu k jinému než v minulosti obvyklému vývoji.
Zdroje: Odbytové družstvo Centroodbyt; vlastní poznámka – náš orientační odhad
 
Skot, prasata, drůbež – maso
Výroba masa ve 2. čtvrtletí, tis. t (jateční hmotnost, tj. "v mase")
Druh
II. 2006
II. 2007
Hovězí*)
19,6
19,6
Vepřové
84,5
84,8
Drůbež
54,1
51,5
Celkem
158,3
156,0
Pozn.: * – vč. telecího
Zdroj: ČSÚ, in APIC-AK, 30. 7.
 
Drůbež
SVS pokračuje ve vyšetřování chované drůbeže i divokých ptáků na nepřítomnost aviární influenzy. Ani u hromadného úhynu 30 divokých kachen ze slepého ramene Chrudimky (Pardubicko) nebylo zjištěno toto onemocnění, pravděpodobnou příčinou byla otrava botulinem (produkovaným anaerobními bakteriemi zvláště při vyšších teplotách v takovýchto stojatých vodách).
Zdroj: SVS, 30. 7.
 
Drůbež
Přes aktuální klid v nákazové situaci, s ohledem na reálná nebezpečí zavlečení aviární influenzy do velkochovů vybízí SVS k dodržování dokonalé prevence a hygieny. Zejména se jedná o zabránění zavlečení nemoci od (trusu) volně žijícího ptactva různými způsoby do hal.
Zdroj: SVS, 3. 8.; SVS, in denní tisk, in www.agris.cz (datum si nepamatuji)
 
Drůbež, obecné
ÚOHS uložil 7 chovatelům pokutu za kartelovou dohodu uzavřenou loni v prosinci, kterou chtěli dosáhnout u svých odběratelů zvýšení ceny kuřat na 20 Kč/kg ž. hm. Iniciátory byly (v závorkách výše pokuty):
– Agrodružstvo Jevišovice (8 mil. Kč)
– Sušárna Pohořelice (3,5 mil. Kč)
Další pokuty byly od 0,3 do 0,6 mil. Kč a dostaly je:
– Agroprodukt
– ZD Roštýn
– ZD Petřín
– (ZD?) Karlov
– ZEVA Chlístovice.
Firmy se v prosinci za zmíněným účelem sešly a svůj záměr uveřejnily (!) i v tisku.
Pokud by byly bývaly společně vytvořily odbytové družstvo, což je legální, nebylo by to v rozporu se zákony.
Zdroj: Zemědělec č. 30
 
Drůbež
Nákup drůbeže, tis. t ž. hm.
Druh
Květen
Červen
Kuřata
23,2
20,6
Drůbež celkem
24,1
21,5*)
Pozn.: * – „doodhadnut“ údaj nákupu slepic
 
Průměrné CZV, Kč/kg ž. hm.
Komodita
Květen
Červen
Kuřata
20,10
20,40
 
Zásoby nedělené drůbeže, tis. t
Druh
Květen
Červen
Kuřata
0,3
0,2
Drůbež celkem
0,8
0,5
 
Prodej nedělené drůbeže na vnitřní trh, tis. t
Druh
Květen
Červem
Kuřata
6,0
5,3
Celkem
6,2
5,6
Zdroj: MZe, 25. 7.

 

PRV – EAFRD
Byl ukončen příjem žádostí o podporu z EAFRD dle PRV v rámci 1. kola.
Označení
Zkrácený název
Počet žádostí
I.1.1.1.a
Modernizace – stavby a technologie pro ŽV
680
I.1.1.1.b
Modernizace – stavby a technologie pro RV
180
I.3.2.
Zahájení činnosti mladých zemědělců
430
III.1.1.b
Diverzifikace – bioplynové stanice
20
III.1.1.d
Diverzifikace – výroba tvarovaných paliv
15
Celkem
1330
Pozn.:
I.1.1.2 – Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) – nebyl podána žádná žádost o podporu.
III.1.1.c – Diverzifikace – výstavba … kotelen na biomasu – podána 1 žádost.
Zdroj: MZe, 1. 8.
 
LEADER
MZe vyhlásilo program LEADER pro r. 2007 určený pro existující místní akční skupiny (MAS), které z něj mohou na základě své strategie rozvoje území čerpat finanční prostředky na projekty spolupráce při rozvoji venkova.
Zdroj: MZe, 20. 7.
 
PGRLF
Podpora nákupu nestátní půdy k 25. 7.
Ukazatel
Hodnota
Žadatelů
835
– schváleno, má smlouvu
715
Podpořená výměra (schválené žádosti)
33 tis. ha
Pozn.: Sumárně za několikaletou dobu existence programu.

Zdroj: PGRLF
 
Chmel
Rostoucí spotřeba piva, zejména v Číně, vede k vyšší poptávce a vyšším cenám chmele.
Za posledních 10 let se plochy chmele ve světě snížily o 1/3, ve SRN o 20 %.
Pozn.: Firma Joh. Barth & Sohn je největším zpracovatelem chmele ve SRN.
Zdroj: Joh. Barth & Sohn (SRN), in ČTK, in PK, 19. 7.

Chmel
Odhad letošní výroby

Ukazatel/Rok 2006 2007
Plocha          5410 5400
Výnos                1,00 1,05
Výroba            5450 5620 – 5730

 
Sušený chmel, CZV, tis. Kč/t

Druh Minimální cena
Smluvní 150
Volný trh 165

Obchodníci mají s pěstiteli (ve světě) uzavřeny smlouvy již na 98 % úrody.
Zdroje: SPCH, in Agroweb, 9. 8.; (loňská výroba: ÚKZÚZ, in SVZ MZe, 2. 7. 2007)
 
Ryby
Nedostatek srážek a vysoké teploty působí potíže rybám, které mají nedostatek kyslíku a jsou náchylnější k nemocem a napadení parazity.
Zdroje: SVS, 7. 8.; Agroweb, 8. 8.

 
Zelenina
Celková sklizeň zeleniny se odhaduje jako standardní. Neměl by jí být nadbytek, ani nedostatek. Plochy zeleniny jsou 3. rokem stabilní.
Plocha zeleniny
Kultura
Tis. ha
Zelenina
10,5
Zejména rané druhy byly poznamenány suchem. Na jaře bylo třeba zavlažovat. Tam, kde nejsou závlahy zelenina vzcházela postupně, např. nadvakrát.
Zdroj: ZUČM, in Zemědělec č. 29
 
Víno
S ohledem na negativní stanovisko řady zemí – SRN, Rakouska, Slovenska, ČR, ale i Francie – se spíše přepokládá, že pro ČR nepřijatelný návrh reformy trhu s vínem nebude v podobě předložené Evropskou komisí schválen.
Podle MZe není zejména možné některým zemím povolit přikyselování vína a na druhé straně nám a dalším zemím zakázat jeho doslazování.
Zdroje: Sdělovací prostředky; MZe, in APIC-AK, 17. 7.
 
Zahraniční obchod, leden – červen
Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák
Směr
Mld. Kč
Vývoz
44
Dovoz
62
Zdroj: Databáze ČSÚ, výsledky zadání
 
Země živitelka
Na výstavišti v Českých Budějovicích se bude od 23. 8. do 28. 8. konat výstava Země živitelka.
Zdroj: Profit č. 29
Transformační podíly – zákon
Dne 26. 7. se konalo jednání svolané p. ministrem zemědělství k připravovanému zákonu, který má dořešit zbylé nevyplacené majetkových podílů vzniklých podle zákona o transformaci družstev. Přítomni byli kromě p. ministra
AK – p. prezident Jan Veleba, viceprez. Pavel Novotný
ASZ – p. předseda Stanislav Němec
ZS – p. předseda Miroslav Jirovský
ČMSZP – p. předseda Zdeněk Zoubek
Agrární unie – p. předseda František Hrabě.
Návrh zákona obsahuje povinnost vypořádání do 5 let v měsíčních splátkách.
Ministr zemědělství přislíbil zvážení podnětů při posledním dolaďování návrhu zákona. Poté má být návrh předložen do připomínkového řízení.
 
Připomínky k zákonu je možno zaslat (např. ZS) nejpozději do 30. 8. Porada k vypořádání připomínek se uskuteční 6. 9. od 10 hod v budově MZe (místnost č. 101).
Vlastní poznámka: Jedním z nezanedbatelných důvodů předložení zákona je zřejmě hrozba prohry soudních sporů u soudu ve Štrasburku a z toho hrozící povinnost zaplacení náhrad státem.
Zdroje: dle zápisu (od MZe) zpracovala ASZ, 1. 8.; ZS ČR, 2. 8.; Zdroj textu návrhu zákona: (MZe, in) ZS ČR, 2. 8.

 

Zde může být i Váš názor. Email: systemex@email.cz
EU, zahraničí
Obilniny, řepka, cukrovka, (mléko), skot, prasata, drůbež a vejce, ekonomika
Výhled zemědělských trhů – včetně ČR
Zdroj: Evropská komise, 30. 7.
 
Obiloviny
Změna stavu zásob v EU, mil. t
Komodita/ Období
Začátek hosp. r. 2006/07
Současnost
Obiloviny vč. kukuřice
15,0
2,5
Pozn.: Většinu zásob tvoří kukuřice v Maďarsku.
Zdroj: EK, APIC-AK, 20. 6.
 
Obiloviny
Exportní cena pšenice – USA, Kč/t
Komodita
Duben
Srpen
Pšenice
3370
4940
Pozn.: zřejmě termínovaný – futures obchod
 
Ceny – SRN
Komodita
Duben
Červen
Ječmen sladovnický
5670
6080
Pšenice krmná
3840
4270
Ječmen krmný
3660
4250
Zdroj: VÚZE, 15. 7.
 
Řepka
Průměrné CZV ve SRN
Komodita
Duben
Červen
Řepka
6650
7340
 
Vývoj ceny řepky na burzách, Kč/t
Místo
Duben
Červen
Burza v Hamburku
7010
7990
Burza v Paříži
7200
8040
Zdroj: VÚZE, 15. 7.

 

Mléko
Ceny mléčných výrobků, Kč/kg
Komodita
Duben
Červen
SOM – exportní cena, západní Evr.
83
110
SOM – SRN
78
97
Máslo – SRN
76
103
Máslo – ČR
82
83
Mléko – ČR spotř. c.
14,80
15,40
Zdroj: VÚZE, 15. 7.
 
Skot
Průměrné CZV – SRN, Kč/kg ž. hm.
Druh
Duben
Červen
Býci
43,80
39,40
Jalovice
40,10
39,90
Krávy
32,30
33,70
Zdroj: VÚZE, 15. 7.
 
Skot
William Taylor ze skupiny farmářů „Fairless in Europe“ (Velká Británie) uvedl, že existují důležité důkazy o nedodržování standardů a kontroly skotu v Brazílii. Kontroly jsou podle něj ubohé a „sledovatelnost“ je neověřitelná. K dalším podezřením patří nelegálním používání (růstových) hormonů.
Evropská komise v reakci na to uvedla, že nemá v úmyslu vydat další restrikce na dovoz hovězího masa z Brazílie. Maso má být sledovaní 90 dní před porážkou a dobytek musí žít minimálně 40 dní ve státě, který prokazuje jeho původ. EK si myslí, že dosavadní omezení jsou dostatečná a není třeba dělat další.
Zdroj: AK z Bruselu, in www.cschms.cz, in www.agris.cz, 25. 7.
 
Skot
Ve Velké Británii bylo zjištěno 1. a posléze i 2. ohnisko SLAK (slintavky a kulhavky). Kmen viru je přinejmenším v 1. případě shodný s tím, se kterým se pracovalo v 5 km vzdálené laboratoři. Rozšíření mohla způsobit nedávná povodeň. Britská vláda provedla rychlá opatření na zamezení šíření nákazy. Ještě dříve, než tak učinila EU, sama zakázala vývoz skotu, hovězího masa a mléka.
Zdroje: ČT, Prima; Agroweb, 6. 8.; TV, 7. 8.
 
Prasata
V Rumunsku byl zjištěn prasečí mor v chovu o 20 tis. kusech. Prasata budou poražena a chov vyčištěn. Kolem 25chovů stejné společnosti, které se v oblasti nacházejí, je zaveden sanitární koridor, aby se zabránilo šíření nemoci.
Zdroj: iHNed, in Ekomail, 6. 8.; Agroweb, 6. 8.
 
Prasata
Průměrné ceny prasat, Kč/kg JUT
Místo
Duben
Červen
EU –  průměr hlavních trhů
35,80
41,40
SRN – hlavní trhy
35,90
41,00
Zdroj: VÚZE, 15. 7.
 
Drůbež

Průměrná CZV ve SRN, Kč/kg ž. hm

Komodita Duben Červen
Kuřata 20,70 22,40

Zdroj: VÚZE, 15. 7.

Drůbež
Univerzita v Jeruzalémě vyšlechtila a 4 roky testovala kuřecí brojlery bez peří, kteří kromě jiných výhod netrpí oproti opeřeným kuřatům tolik horkem.
Zdroj: ÚZPI, in www.agris.cz, 9. 8.
 
Biopaliva
EU uzavřela s Brazílií smlouvu o spolupráci v oblasti biopaliv a jiných obnovitelných zdrojích, první setkání odborníků se má konat na podzim.
Zdroj: Zemědělec č. 32

Zdroj: www.systemex.cz

 

Zařazeno v Aktuality, ekonomika