Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Agrární stručné informace – 30.-32. týden

09/08/07
smf

Agrární stručné informace – 30.-32. týden. Zdroj: www.systemex.cz
 

Agrární stručné informace – 30.-32. týden 
 
Průměrné ceny zemědělských výrobců
 
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Komodita
Cena
Pšenice potrav.***)
4080
Žito potravin.**)
3900
Mléko "celkem" ##)
7,79
Vejce tříď. ks***)
1,48
Pšenice potrav. *)
4160
Žito potravin. ###)
4200
Mléko tř. I. a vyšší ##)
7,80
Vejce průměr ks**
1,49
Pšenice potrav. #)
4000
Žito ##)
3740
Býci ž.hm. max.c.*+)
41,00
Vejce prům.L+M kg**
23,20
Pšenice potrav. **)
4210
Oves krmný***)
3330
Jalovice ž.hm.mx.c.*+
35,00
Idared I. jak. **)
13,20
Pšenice potrav.###
4500
Oves krmný **)
3300
Krávy ž.hm. max.c.*+
32,00
Jablka moštová***
4,20
Pšenice potrav. ##)
4130
Oves ###)
3800
Býci tř. ROP, JUT***)
69,70
Cibule 1 kg***)
5,80
Pšenice krmná***)
3380
Oves ##)
3170
Jalovice ROP, JUT***
54,80
Cibule 1 kg **)
10,10
Pšenice krmná *)
3690
Triticale ##)
3400
Krávy tř. ROP, JUT***)
47,00
Zelí bílé 1 kg***)
5,80
Pšenice krmná #)
3400
Kukuřice krmná***)
3680
Mladí býci R3 JUTs**)
72,80
Zelí bílé 1 kg **)
4,70
Pšenice krmná **)
3650
Kukuřice *)
3890
Býci R3 JUTs**)
67,20
Zelí červené 1 kg **)
7,00
Pšenice krmná###
4100
Kukuřice ###)
3700
Jalovice R3 JUTs**)
60,10
Hrách krmný***)
3650
Pšenice krmná ##)
3730
Řepka***)
6790
Krávy R3 JUTs**)
60,30
Hrách krmný *)
3510
Ječmen sladov.***)
4210
Řepka *)
7150
Prasata tř. EU JUT*** 
37,10
Řepkové výlisky #)
3600
Ječmen sladov. *)
4480
Řepka #)  
6500
Prasata E JUTs*+)
45,00
Seno 1. jakost ***)
1050
Ječmen sladov.###
5000
Řepka ###)
7400
Prasata JUTs #)
44,90
Siláž do 35 % suš.***
630
Ječmen sladov. ##)
4700
Řepka *)
7200
Prasata E JUTs**)
44,60
KS-Předv. prasat***)
5100
Ječmen krmný***)
3160
Mák***)
43,6
Prasnice ž.hm.max.c*+
24,00
KS-Prasata>65kg***)
4420
Ječmen krmný *)
3640
Mák ###)
43,0
Selata (vážící 20 kg)**
56,20
KS-Brojleři ***)
6620
Ječmen krmný **)
3630
Hořčice***)
8210
Kuřata I. ž. hm.***)  
20,30
KS-Nosnice ***)
5200
Ječmen krmný###
4100
Bramb. poz. k.***)
6,64
Kuřata A ž. hm. ##)
20,40
 
Ječmen krmný ##)
3650
Brambory **)
7,55
Kuřata tř. I. ž.hm.**
20,40
 
Žito *)
4600
Mléko Q***)
7,78
Kuřata 65 % (JUT) **
45,70
 
ČSÚ *** –průměr cen za červen. Přibližné barevné rozlišení podle aktuálnosti: nejvíce -> středně -> nejstarší.
Zdroje: * PBB – Plodinová burza Brno; ** SZIF – Státní zemědělský intervenční fond, Praha; *** ČSÚ – Český statistický úřad, celá ČR; # OBHK – Obchodní burza Hradec Králové; *+ Centroodbyt – Odbytové družstvo Centroodbyt, celá ČR; ## MZe – Ministerstvo zemědělství; ### Agroodbyt – Odbytové družstvo Agroodbyt, Pardubice; (Ovoce u SZIF – podle údajů OU; zelenina u SZIF – podle údajů ZUČM.)
Zdroje některých údajů o cenách: OBHK – in Zemědělec č. 32; Agroodbyt – in APIC-AK, 1. 8.
Měrné jednotky: Obilniny, řepka, cukrovka, slunečnice, krmiva – Kč/t bez dopravy; Mák, hořčice, chmel – tis. Kč/t; Brambory, zelenina, ovoce – Kč/kg; Mléko: Kč/l; Vejce: Kč/kus nebo Kč/kg; Skot, prasata – Kč/kg živé hmotnosti nebo Kč/kg jatečně upraveného těla za studena; Kuřata: Kč/kg živé hmotnosti nebo celá kuřata v jateční hmotnosti – takzvaná 65% kuřata.
Ceny jsou v Kč bez DPH.
Q, I, A, E, U, R, O, P – označení jakosti; L, M – velikost vajec (prům. L+M – průměr cen vajec velikostí L a M), jen „prům.“ u vajec – průměr cen všech velikostí vajec; (brambory) poz. k. – brambory pozdní konzumní; max. c. – maximální cena; hroz. m. (vinné) – hrozny moštové; KS – krmná směs (pro…); předv. prasat – předvýkrm prasat; prasata>65kg – prasata nad 65 kg.
Zkratka v textu: „in“ – z jakého média byla informace, prvotně vzniklá jinde, námi převzata.
Údaje v této i dalších částech jsou zaokrouhlovány.
 
Týdenní zprávy
Obiloviny
Postup sklizně k 30. 7. dle AK
Druh
Plocha celkem, tis. ha
Sklizeno, tis. ha
Průměrný výnos v r. 2006, t/ha
Průměrný výnos v r. 2007, t/ha
Pšenice ozimá
750
560
4,6
4,9
Pšenice jarní
60
15
3,4
3,5
Ječmen ozimý
130
125
3,8
4,9
Ječmen jarní
370
215
3,6
3,7
Žito             
40
20
3,3
4,0
Triticale a ost.
50
20
3,2
4,3
Obiloviny celkem
1460
930
4,0
4,7
Zdroj: APIC-AK, 30. 7.
 
Obiloviny
Průběh sklizně k 30. 7. dle údajů MZe
Druh
Plocha celkem, tis. ha
Sklizeno, tis. ha
Sklizeno, %
Průměrný výnos, t/ha
Pšenice ozimá
750
610
80 %
5,0
Pšenice jarní
60
15
25 %
3,5
Ječmen ozimý
130
130
100 %
4,8
Ječmen jarní
370
220
60 %
3,8
Žito                
40
25
60 %
4,6
Celkem            
1460
1030
70 %
4,6
Zdroj: MZe, 30. 7.
 
Obiloviny – kvalita
Postup žní je dobrý, s předchozími nepříznivými roky se to nedá srovnávat. Kvalita potravinářského obilí (pšenice, myšleno zřejmě i žito) je velmi dobrá. U sladovnického ječmene jsou také dosahovány potřebné parametry, např. obsah dusíkatých látek je dostatečně vysoký.
Zdroj: AK, in Zemědělský týdeník č. 31
 
Obilniny
Průměrné CZV, Kč/t
Tyto ceny od MZe (##) jsou také uvedeny i v celkové tabulce s cenami.
Komodita
Cena
Pšenice potrav.
4130
Pšenice krmná
3730
Ječmen sladov.
4700
Ječmen krmný
3650
Žito               
3740
Oves              
3170
Triticale        
3400
Pozn.: zřejmě ceny realizované během sklizně
Zdroj: MZe, 30. 7.

 

Obiloviny – ztráty suchem
AK odhaduje ztráty u obilovin způsobené suchem na 3 mld. Kč.
Míra snížení výnosů
Tis. ha
30 – 50 %
270
50 – 70 %
90
70 % a více
30
Celkem
390
Zdroj: AK, in Agroweb, 23. 7.
 
Kukuřice – GMO
Plochy geneticky modifikované Bt kukuřice
Rok
Tis. ha
2006
1,3
2007
5,0
 
Podíl GM kukuřice na celkových plochách kukuřice, %
Plodina
%
GM kukuřice
2 %
 
Počet pěstitelů GM kukuřice
Rok
Zemědělců
2005
50
2007
135
 
Greenpeace uveřejnili seznam ploch a pěstitelů Bt kukuřice, která je odolná proti bázlivci kukuřičnému a nemusí se proto tolik stříkat insekticidy, na internetu.
Zdroj: Profit č. 29; Agroweb, 12. 7.
 
Kukuřice
Výskyt bázlivce kukuřičného byl zaznamenán nejen na Moravě, ale i v okresech Příbram, Svitavy a Ústí nad Orlicí.
Zdroj: SRS, 30. 7.
 
Kukuřice – bioplyn – bývalé cukrovarné závody
Je pravděpodobné, že MZe vyhoví odvolání společnosti Eastern Sugar proti dřívějšímu rozhodnutí SZIF. SZIF nechtěl umožnit prodej 3 závodů Eastern Sugar společnosti Onivon, která v nich zamýšlí vyrábět bioplyn. Pravidla EU ale prodej bývalých cukrovarů umožňují (za předpokladu, že v nich již nebude vyráběn cukr). Od té doby p. ministr zemědělství vyměnil ředitele SZIF.
Společnost Eastern Sugar na oplátku přislíbila ukončit dřívější spory s ČR (kdy žádala kompenzaci za způsob rozdělení kvót před několika lety).
Zdroje: Business Week, in ČTK, in PK, 30. 7.; dřívější informace; Agroweb 6. 8.
 
Řepka
Průběh sklizně k 30. 7. dle údajů MZe
Plodina
Plocha celkem, tis. ha
Sklizeno, tis. ha
Sklizeno, %
Průměrný výnos, t/ha.
Sklizeno, tis. t
Řepka
340
330
98 %
3,1
1.020
Zdroj: MZe, 30. 7.

 

Řepka
Průměrné CZV, Kč/t
Komodita
Cena
Řepka
7200
Pozn.: zřejmě cena realizovaná během sklizně
Zdroj: MZe, 30. 7.
 
Řepka
Postup sklizně k 30. 7. dle AK
Plodina
Plocha celkem, tis. ha
Sklizeno, tis. ha
Průměrný výnos v r. 2006, t/ha
Průměrný výnos v r. 2007, t/ha
Řepka
340
320
3,0
3,1
Zdroj: APIC-AK, 30. 7.
 
Řepka, bionafta
Setuza plánuje u svého provozu v Olomouci zvýšit kapacitu z 200 na 400 tis. t zpracovávaného řepkového semene (na výrobu bionafty).
Kapacita výroby MEŘO, Setuza, Olomouc + Ústí n. L., tis. t
Komodita
Nyní
Cca 1. 1. 2009
Řepka
700
900
Zdroj: www.agris.cz, in APIC-AK, 27. 7.; ČTK, in PK, 25. 7.
 
Brambory
Byly zaznamenány střední výskyty plísně brambor a mandelinky bramborové, u obojího zejména na neošetřených plochách.
Zdroj: SRS, 30. 7.
 
Cukrovka
Na zasedání ministrů zemědělství členských zemí EU 16. 7. předložila ČR své nesouhlasné stanovisko se stávající podobou návrhu další reformy trhu s cukrovkou – cukrem. Své stanovisko mělo MZe předtím projednáno s příslušnými obory v ČR – pěstiteli a cukrovary.
MZe ČR navíc předtím v červnu vysvětlovalo zástupcům Evropské komise svá stanoviska na semináři, který zorganizovalo.
MZe si je na jednu stranu vědomo potřeby reformy, na druhou stranu je ale podle něj v návrhu potřeba udělat řadu změn, aby byl pro ČR přijatelný.
Zdroj: MZe, in APIC-AK, 17. 7.
 
Mléko
Vláda schválila uvolnění finančních prostředků na pokračování programu školního mléka v příštím školním roce.
Zdroj: MZe, in APIC-AK, 25. 7.
 
Mléko
Nákup mléka mlékárnami v II. čtvrtletí, mil. l
Komodita
II. 2006
II. 2007
Mléko
605
615
Zdroj: ČSÚ, in APIC-AK, 30. 7.
 
Mléko
Průměrný denní nákup, mil. l
Komodita
Květen
Červen
Mléko
6,79
6,74
 
Průměrné CZV, Kč/l
Komodita
Květen
Červen
Mléko "celkem"
7,80
7,79
Mléko tř. I a vyšší
7,81
7,80
 
Průměrné parametry mléka, %
Ukazatel
%
Tučnost
3,8 %
Bílkoviny
3,3 %
 
Zásoby, tis. t
Komodita
Květen
Červen
SOM
1,5
1,1
Máslo
1,6
1,2
Sýry přírodní
3,7
3,6
Zdroj: MZe, 27. 7.
 
Skot
Kolísání průměrných CZV v dubnu-červnu, Kč/kg ž. hm.
Druh
Rozpětí
Býci
40,30 – 41,80
Krávy
26,40 – 27,50
Zdroj: VÚZE, 15. 7.
 
Prasata
Průměrné CZV, Kč/kg ž. hm.
Komodita
Duben
Červen
Prasata
27,60
32,50
Zdroj: VÚZE, 15. 7.
 
Prasata
Vývoj průměrných CZV prasat u Centroodbytu, Kč/kg JUT za studena
Týden
Cena
č. 28
42,00
č. 29
43,00
č. 30
44,50
č. 31
45,00
OD Centroodbyt zmiňuje pokračující vývoz prasat na Slovensko, do Ruska, SRN a Rakouska. Do Ruska se vyváží i vepřové maso. S partnerem v Maďarsku jedná Centroodbyt o výši cen, k dohodě zatím nedošlo.
Drobná poznámka: Dovolujeme si zdvořile připomenout klasický sinusový vývoj cen prasat na našem trhu. Pokud cena vzroste, zvýší se zástav, poté výroba a následně cena opět klesá. V současnosti se sice celkem daří vývozy, ale to nemusí znamenat, že dojde v budoucnu k jinému než v minulosti obvyklému vývoji.
Zdroje: Odbytové družstvo Centroodbyt; vlastní poznámka – náš orientační odhad
 
Skot, prasata, drůbež – maso
Výroba masa ve 2. čtvrtletí, tis. t (jateční hmotnost, tj. "v mase")
Druh
II. 2006
II. 2007
Hovězí*)
19,6
19,6
Vepřové
84,5
84,8
Drůbež
54,1
51,5
Celkem
158,3
156,0
Pozn.: * – vč. telecího
Zdroj: ČSÚ, in APIC-AK, 30. 7.
 
Drůbež
SVS pokračuje ve vyšetřování chované drůbeže i divokých ptáků na nepřítomnost aviární influenzy. Ani u hromadného úhynu 30 divokých kachen ze slepého ramene Chrudimky (Pardubicko) nebylo zjištěno toto onemocnění, pravděpodobnou příčinou byla otrava botulinem (produkovaným anaerobními bakteriemi zvláště při vyšších teplotách v takovýchto stojatých vodách).
Zdroj: SVS, 30. 7.
 
Drůbež
Přes aktuální klid v nákazové situaci, s ohledem na reálná nebezpečí zavlečení aviární influenzy do velkochovů vybízí SVS k dodržování dokonalé prevence a hygieny. Zejména se jedná o zabránění zavlečení nemoci od (trusu) volně žijícího ptactva různými způsoby do hal.
Zdroj: SVS, 3. 8.; SVS, in denní tisk, in www.agris.cz (datum si nepamatuji)
 
Drůbež, obecné
ÚOHS uložil 7 chovatelům pokutu za kartelovou dohodu uzavřenou loni v prosinci, kterou chtěli dosáhnout u svých odběratelů zvýšení ceny kuřat na 20 Kč/kg ž. hm. Iniciátory byly (v závorkách výše pokuty):
– Agrodružstvo Jevišovice (8 mil. Kč)
– Sušárna Pohořelice (3,5 mil. Kč)
Další pokuty byly od 0,3 do 0,6 mil. Kč a dostaly je:
– Agroprodukt
– ZD Roštýn
– ZD Petřín
– (ZD?) Karlov
– ZEVA Chlístovice.
Firmy se v prosinci za zmíněným účelem sešly a svůj záměr uveřejnily (!) i v tisku.
Pokud by byly bývaly společně vytvořily odbytové družstvo, což je legální, nebylo by to v rozporu se zákony.
Zdroj: Zemědělec č. 30
 
Drůbež
Nákup drůbeže, tis. t ž. hm.
Druh
Květen
Červen
Kuřata
23,2
20,6
Drůbež celkem
24,1
21,5*)
Pozn.: * – „doodhadnut“ údaj nákupu slepic
 
Průměrné CZV, Kč/kg ž. hm.
Komodita
Květen
Červen
Kuřata
20,10
20,40
 
Zásoby nedělené drůbeže, tis. t
Druh
Květen
Červen
Kuřata
0,3
0,2
Drůbež celkem
0,8
0,5
 
Prodej nedělené drůbeže na vnitřní trh, tis. t
Druh
Květen
Červem
Kuřata
6,0
5,3
Celkem
6,2
5,6
Zdroj: MZe, 25. 7.

 

PRV – EAFRD
Byl ukončen příjem žádostí o podporu z EAFRD dle PRV v rámci 1. kola.
Označení
Zkrácený název
Počet žádostí
I.1.1.1.a
Modernizace – stavby a technologie pro ŽV
680
I.1.1.1.b
Modernizace – stavby a technologie pro RV
180
I.3.2.
Zahájení činnosti mladých zemědělců
430
III.1.1.b
Diverzifikace – bioplynové stanice
20
III.1.1.d
Diverzifikace – výroba tvarovaných paliv
15
Celkem
1330
Pozn.:
I.1.1.2 – Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) – nebyl podána žádná žádost o podporu.
III.1.1.c – Diverzifikace – výstavba … kotelen na biomasu – podána 1 žádost.
Zdroj: MZe, 1. 8.
 
LEADER
MZe vyhlásilo program LEADER pro r. 2007 určený pro existující místní akční skupiny (MAS), které z něj mohou na základě své strategie rozvoje území čerpat finanční prostředky na projekty spolupráce při rozvoji venkova.
Zdroj: MZe, 20. 7.
 
PGRLF
Podpora nákupu nestátní půdy k 25. 7.
Ukazatel
Hodnota
Žadatelů
835
– schváleno, má smlouvu
715
Podpořená výměra (schválené žádosti)
33 tis. ha
Pozn.: Sumárně za několikaletou dobu existence programu.
Zdroj: PGRLF
 
Chmel
Rostoucí spotřeba piva, zejména v Číně, vede k vyšší poptávce a vyšším cenám chmele.
Za posledních 10 let se plochy chmele ve světě snížily o 1/3, ve SRN o 20 %.
Pozn.: Firma Joh. Barth & Sohn je největším zpracovatelem chmele ve SRN.
Zdroj: Joh. Barth & Sohn (SRN), in ČTK, in PK, 19. 7.
 
Zelenina
Celková sklizeň zeleniny se odhaduje jako standardní. Neměl by jí být nadbytek, ani nedostatek. Plochy zeleniny jsou 3. rokem stabilní.
Plocha zeleniny
Kultura
Tis. ha
Zelenina
10,5
Zejména rané druhy byly poznamenány suchem. Na jaře bylo třeba zavlažovat. Tam, kde nejsou závlahy zelenina vzcházela postupně, např. nadvakrát.
Zdroj: ZUČM, in Zemědělec č. 29
 
Víno
S ohledem na negativní stanovisko řady zemí – SRN, Rakouska, Slovenska, ČR, ale i Francie – se spíše přepokládá, že pro ČR nepřijatelný návrh reformy trhu s vínem nebude v podobě předložené Evropskou komisí schválen.
Podle MZe není zejména možné některým zemím povolit přikyselování vína a na druhé straně nám a dalším zemím zakázat jeho doslazování.
Zdroje: Sdělovací prostředky; MZe, in APIC-AK, 17. 7.
 
Zahraniční obchod, leden – červen
Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, krmiva a tabák
Směr
Mld. Kč
Vývoz
44
Dovoz
62
Zdroj: Databáze ČSÚ, výsledky zadání
 
Země živitelka
Na výstavišti v Českých Budějovicích se bude od 23. 8. do 28. 8. konat výstava Země živitelka.
Zdroj: Profit č. 29
Transformační podíly – zákon
Dne 26. 7. se konalo jednání svolané p. ministrem zemědělství k připravovanému zákonu, který má dořešit zbylé nevyplacené majetkových podílů vzniklých podle zákona o transformaci družstev. Přítomni byli kromě p. ministra
AK – p. prezident Jan Veleba, viceprez. Pavel Novotný
ASZ – p. předseda Stanislav Němec
ZS – p. předseda Miroslav Jirovský
ČMSZP – p. předseda Zdeněk Zoubek
Agrární unie – p. předseda František Hrabě.
Návrh zákona obsahuje povinnost vypořádání do 5 let v měsíčních splátkách.
Ministr zemědělství přislíbil zvážení podnětů při posledním dolaďování návrhu zákona. Poté má být návrh předložen do připomínkového řízení.
 
Připomínky k zákonu je možno zaslat (např. ZS) nejpozději do 30. 8. Porada k vypořádání připomínek se uskuteční 6. 9. od 10 hod v budově MZe (místnost č. 101).
Vlastní poznámka: Jedním z nezanedbatelných důvodů předložení zákona je zřejmě hrozba prohry soudních sporů u soudu ve Štrasburku a z toho hrozící povinnost zaplacení náhrad státem.
Zdroje: dle zápisu (od MZe) zpracovala ASZ, 1. 8.; ZS ČR, 2. 8.; Zdroj textu návrhu zákona: (MZe, in) ZS ČR, 2. 8.

 

Zde může být i Váš názor. Email: systemex@email.cz
EU, zahraničí
Obilniny, řepka, cukrovka, (mléko), skot, prasata, drůbež a vejce, ekonomika
Výhled zemědělských trhů – včetně ČR
Zdroj: Evropská komise, 30. 7.
 
Obiloviny
Změna stavu zásob v EU, mil. t
Komodita/ Období
Začátek hosp. r. 2006/07
Současnost
Obiloviny vč. kukuřice
15,0
2,5
Pozn.: Většinu zásob tvoří kukuřice v Maďarsku.
Zdroj: EK, APIC-AK, 20. 6.
 
Obiloviny
Exportní cena pšenice – USA, Kč/t
Komodita
Duben
Srpen
Pšenice
3370
4940
Pozn.: zřejmě termínovaný – futures obchod
 
Ceny – SRN
Komodita
Duben
Červen
Ječmen sladovnický
5670
6080
Pšenice krmná
3840
4270
Ječmen krmný
3660
4250
Zdroj: VÚZE, 15. 7.
 
Řepka
Průměrné CZV ve SRN
Komodita
Duben
Červen
Řepka
6650
7340
 
Vývoj ceny řepky na burzách, Kč/t
Místo
Duben
Červen
Burza v Hamburku
7010
7990
Burza v Paříži
7200
8040
Zdroj: VÚZE, 15. 7.

 

Mléko
Ceny mléčných výrobků, Kč/kg
Komodita
Duben
Červen
SOM – exportní cena, západní Evr.
83
110
SOM – SRN
78
97
Máslo – SRN
76
103
Máslo – ČR
82
83
Mléko – ČR spotř. c.
14,80
15,40
Zdroj: VÚZE, 15. 7.
 
Skot
Průměrné CZV – SRN, Kč/kg ž. hm.
Druh
Duben
Červen
Býci
43,80
39,40
Jalovice
40,10
39,90
Krávy
32,30
33,70
Zdroj: VÚZE, 15. 7.
 
Skot
William Taylor ze skupiny farmářů „Fairless in Europe“ (Velká Británie) uvedl, že existují důležité důkazy o nedodržování standardů a kontroly skotu v Brazílii. Kontroly jsou podle něj ubohé a „sledovatelnost“ je neověřitelná. K dalším podezřením patří nelegálním používání (růstových) hormonů.
Evropská komise v reakci na to uvedla, že nemá v úmyslu vydat další restrikce na dovoz hovězího masa z Brazílie. Maso má být sledovaní 90 dní před porážkou a dobytek musí žít minimálně 40 dní ve státě, který prokazuje jeho původ. EK si myslí, že dosavadní omezení jsou dostatečná a není třeba dělat další.
Zdroj: AK z Bruselu, in www.cschms.cz, in www.agris.cz, 25. 7.
 
Skot
Ve Velké Británii bylo zjištěno 1. a posléze i 2. ohnisko SLAK (slintavky a kulhavky). Kmen viru je přinejmenším v 1. případě shodný s tím, se kterým se pracovalo v 5 km vzdálené laboratoři. Rozšíření mohla způsobit nedávná povodeň. Britská vláda provedla rychlá opatření na zamezení šíření nákazy. Ještě dříve, než tak učinila EU, sama zakázala vývoz skotu, hovězího masa a mléka.
Zdroje: ČT, Prima; Agroweb, 6. 8.; TV, 7. 8.
 
Prasata
V Rumunsku byl zjištěn prasečí mor v chovu o 20 tis. kusech. Prasata budou poražena a chov vyčištěn. Kolem 25chovů stejné společnosti, které se v oblasti nacházejí, je zaveden sanitární koridor, aby se zabránilo šíření nemoci.
Zdroj: iHNed, in Ekomail, 6. 8.; Agroweb, 6. 8.
 
Prasata
Průměrné ceny prasat, Kč/kg JUT
Místo
Duben
Červen
EU –  průměr hlavních trhů
35,80
41,40
SRN – hlavní trhy
35,90
41,00
Zdroj: VÚZE, 15. 7.
 
Drůbež
Průměrná CZV ve SRN, Kč/kg ž. hm
Komodita
Duben
Červen
Kuřata
20,70
22,40
Zdroj: VÚZE, 15. 7.

Zařazeno v Aktuality, ekonomika