Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zjednodušení společné zemědělské politiky

04/04/07
smf

Evropská komise  navrhla soubor opatření ke zlepšení a zjednodušení systému podmíněnosti, který je hlavní složkou reformy společné zemědělské politiky z roku 2003. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/07/440
V Bruselu dne 29. března 2007
Zjednodušení společné zemědělské politiky: Komise navrhuje zlepšení systému podmíněnosti
Evropská komise dnes navrhla soubor opatření ke zlepšení a zjednodušení systému podmíněnosti, který je hlavní složkou reformy společné zemědělské politiky z roku 2003. Cílem změn je mimo jiné zlepšení informací, zavedení určité míry povolené odchylky v méně závažných případech neplnění, harmonizace kontrolních měr a zavedení předběžného oznámení pro některé kontroly v zemědělských podnicích. Tento návrh neoslabuje pojem systému podmíněnosti, ale zohledňuje nabyté zkušenosti, aby systém lépe fungoval ku prospěchu zemědělců i správních orgánů. Jedná se o poslední etapu úsilí, které Komise vyvíjí ke zlepšení společné zemědělské politiky. Systém podmíněnosti zemědělcům ukládá povinnost dodržovat stanovené normy, aby se vyhnuli snížení plateb ze strany Evropské unie. Tyto normy zahrnují ochranu životního prostředí, lidského zdraví, zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu. Systém podmíněnosti si klade za cíl jednak udržitelnější zemědělství a jednak společnou hospodářskou politiku slučitelnější s očekáváním spotřebitelů a daňových poplatníků.
„Systém podmíněnosti je klíčovým prvkem naší reformované společné zemědělské politiky“, uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Veřejnost bude přímé platby považovat za přijatelné pouze pokud se ukáže, že naši zemědělci jsou odměňováni za provádění životně důležitých úkolů na venkově. Jsem si vědoma, že mnozí zemědělci nejsou se systémem podmíněnosti spokojeni. Ale tento systém je správný a nutný a je třeba ho zachovat. To však neznamená, že není třeba ho změnit pro dosažení větší účinnosti.“
Systém podmíněnosti byl hlavním prvkem reforem SPZ z roku 2003. Zahrnuje možnost úplného nebo částečného snížení přímých plateb poskytovaných zemědělcům v případě nedodržení norem. Obsahuje dvě části: „zákonné požadavky v oblasti řízení“ (ZPŘ) a „dobrý zemědělský a ekologický stav“ (DZES). ZPŘ jsou složeny z 19 právních předpisů, přičemž členské státy mají povinnost stanovit minimální požadavky pro DZES na základě rámce EU.
V roce 2005 bylo provedeno 240 898 kontrol na místě u 4,92 % zemědělců, na které se vztahuje systém podmíněnosti.U 11,9 % zemědělců, podrobených kontrole na místě, bylo použito snížení plateb. Většina případů neplnění požadavků byla zjištěna v oblasti identifikace a registrace dobytka, zatímco zbývající případy se týkaly zejména DZES a směrnice o nitrátech.
Komise od roku 2005 vydala již sedm dokumentů s pokyny, které mají napomáhat členským státům. Rovněž podpořila sdílení osvědčených postupů. Komise bude takové diskuze o výměně podporovat i v budoucnu. Pro zjednodušení fungování systému však lze navrhnout několik konkrétních praktických opatření.


Konkrétní zlepšení
       Členským státům je třeba umožnit, aby se dále nezabývaly případy neplnění požadavků, které by nemusely být důvodem pro minimální snížení. Dotčený zemědělec však obdrží varovný dopis a zajistí se následné sledování.
       Rovněž je navrženo vytvořit pravidlo de minimis V tomto případě by se měl rovněž zaslat varovný dopis a případ by měl být následně sledován. , které by umožnilo osvobození od uplatnění snížení, která spadají pod hranici 50 EUR.
       Komise chce zavést jednotnou kontrolní míru 1 % minima pro kontroly požadavků podmíněnosti na místě.
       Pokud kontroly na místě odhalí významný stupeň neplnění požadavků, zvyšuje se počet kontrol. V budoucnu by se toto zvýšení mělo zaměřit pouze na rizikové oblasti a nikoli na všechny požadavky a normy, jak je tomu v současnosti.
       Komise vytvoří možnost oznámit kontroly až 14 dní předem za předpokladu, že není ohrožen účel kontrol. Kontroly právních předpisů v oblasti krmiv a potravin, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a kontroly identifikace a registrace zvířat se nebudou ani nadále oznamovat !
       Vnitrostátní orgány musí stanovit nejvhodnější období roku, během kterého bude prováděna kontrola většiny povinností, a zajistit, aby kontrolní systém zahrnoval všechny povinnosti.
       Kontroly se mají provádět namísto celého zemědělského podniku pouze na polovině pozemku.
       Zemědělci musí obdržet zprávu o kontrole nejpozději tři měsíce po provedení kontroly.  
       Zlepší se výběr kontrolního vzorku zahrnutím prvku namátkového výběru.
       Komise objasní informace, které jsou členské státy povinné zemědělcům poskytovat.
       Navrhuje se zjednodušit takzvané „pravidlo deseti měsíců“, které ukládá zemědělcům povinnost mít po dobu 10 měsíců k dispozici pozemky, o kterých prohlásili, že se k nim váže nárok na režim jednotné platby.
        Nové členské státy, které provádí RJPP (režim jednotných plateb na plochu), musí zavést ZPŘ od roku 2009 ! Za tímto účelem se navrhuje zavést tříleté období rozfázování. Pro Bulharsko a Rumunsko toto období rozfázování začne v roce 2012.
Viz rovněž: