Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Veřejnost EU silně podporuje nedávné změny v evropské zemědělské politice

04/04/07
smf

Jedním z hlavních zjištění plynoucích z nového průzkumu veřejného mínění, které zkoumalo názory občanů na zemědělství a společnou zemědělskou politiku a jehož výsledky byly dnes zveřejněny, je, že veřejnost EU silně podporuje nedávné reformy zemědělské politiky EU. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/07/433
V Bruselu dne 29. března 2007
Veřejnost EU silně podporuje nedávné změny v evropské zemědělské politice
Jedním z hlavních zjištění plynoucích z nového průzkumu veřejného mínění, které zkoumalo názory občanů na zemědělství a společnou zemědělskou politiku a jehož výsledky byly dnes zveřejněny, je, že veřejnost EU silně podporuje nedávné reformy zemědělské politiky EU. V politické oblasti, na kterou se názory často rozcházejí, ukazují výsledky převážně příznivou reakci na dva z klíčových prvků dohody o reformě SZP z roku 2003. Průzkum, který jménem Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise provedlo centrum TNS Opinion, probíhal od 17. listopadu do 19. prosince 2006. S použitím metodiky standardního průzkumu agentury Eurobarometer bylo v každém z (tehdejších) 25 členských států uskutečněno přibližně 1000 ústních pohovorů.
Převážná většina evropských občanů podporuje především princip podmíněnosti, podle něhož musí zemědělci čelit snížení plateb v případě, že nesplní normy spojené s životním prostředím, s dobrými životními podmínkami zvířat nebo s bezpečností potravin. Taková opatření podporuje přes osm z deseti lidí, přičemž 83 % až 86 % je považuje za oprávněná v závislosti na konkrétních normách.
S tím souvisí příznivá odezva veřejnosti na změny ve způsobu, jakým přijímají zemědělci podporu. Téměř pětkrát víc lidí si myslí, že poskytnutí většího množství finančních prostředků na rozvoj venkova a pomoc zemědělcům ve formě přímých plateb namísto příspěvků na jejich produkty představuje vývoj pozitivním směrem (49 %) v porovnání s těmi, kdo tento vývoj považují za negativní (11 %). Ostatní dotázaní neměli na tento problém žádný názor nebo neodpověděli.
Průzkum také poskytuje jasný důkaz o názoru veřejnosti na budoucí směřování zemědělské politiky, a to, že zemědělství a venkovské oblasti budou i nadále hrát hlavní úlohu v EU: téměř devět z každých deseti dotazovaných (88 %) uvádí, že tyto oblasti jsou pro budoucnost Evropy klíčové.
To se odráží i v názorech na část rozpočtu EU věnovanou SZP, která v současnosti představuje přibližně 40 %. Téměř šest z deseti dotázaných (58 %) si myslí, že tato část by v dalších letech měla zůstat stejná nebo by se měla zvýšit, zatímco pouze podle 17 % by se měla snížit.


Podle veřejnosti by EU v zemědělské politice měla upřednostnit konkrétně tyto prvky:
       zajistit, aby zemědělci dodávali zdravé a bezpečné potraviny (uvedlo 41 %);
       zajistit, aby jak se zemědělci (37 %), tak se spotřebiteli (35 %) bylo na trhu jednáno korektně;
       úcta k životnímu prostředí (33 %) a dobré životní podmínky hospodářských zvířat (27 %).
Podle názoru dotazované veřejnosti plní SZP v současné době svou úlohu dobře; příznivě byly hodnoceny dodávky zdravých/bezpečných potravin, úcta k životnímu prostředí a dobré životní podmínky zvířat.
Průzkum veřejného mínění se uskutečnil také v Rumunsku a Bulharsku, výsledky z těchto zemí však vzhledem ke statusu přistupujících zemí, které obě země během provádění průzkumu měly, do průměru EU nebyly zahrnuty.

Zařazeno v Aktuality, Informace z EU