Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Struktura rakouských zemědělských podniků

26/03/07
smf

V Rakousku působilo r. 2005 celkem 189 591 zemědělských podniků, z nichž 59,8 % obhospodařovalo méně než 20 ha půdy a 4,2 % více než 100 ha. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Malovýrobní charakter rakouské živočišné produkce
 

V  Rakousku působilo  r.  2005 celkem 189  591 zemědělských podniků, z  nichž   59,8 % obhospodařovalo méně než 20 ha půdy a 4,2 % více než 100 ha. Průměrná výměra se od roku 2003  zvětšila z 39,0 ha na 40,0 ha. Podniky s chovem prasat držely v průměru 70 kusů, s chovem skotu 25 kusů, z toho 11 dojnic.
 Údaje o struktuře rakouského zemědělství byly do roku 1990 získávány v desetiletých intervalech, kdy se provádělo kompletní sčítání počtu a velikosti zemědělských a lesnických podniků. Poté bylo sčítání upraveno podle norem EU, kdy se provádí census o agrární struktuře jednou za dva až čtyři roky a od roku 1993 se uskutečňuje také výběrové statistické šetření. Poslední podobné výběrové statistické zjišťování bylo provedeno v roce 2005 a pokud jde o živočišnou výrobu také v prosinci 2006.
 
Při výběrovém šetření o agrární struktuře Rakouska v roce 2005 bylo zjištěno, že v zemědělství a lesnictví působilo celkem 189 591 podniků (do tohoto počtu jsou zařazeny pouze podniky, které hospodaří nejméně na 1 ha zemědělské půdy nebo na 3 ha lesní plochy. Počet těchto podniků v roce 2005 ve srovnání s rokem 2003 (po silném poklesu mezi roky 1999 až 2003) se zvýšil o 791 (o 0,4 %). Převládající podíl podniků, jmenovitě 95,6 % z celkového počtu, jsou soukromé individuální podniky, z nichž 74 504 (41,1 %) podniků patří do kategorie s hlavní výdělečnou činností v zemědělství (Haupterwerbsberieb), 106 836 (58,9 %) do kategorie s vedlejší výdělečnou činností (Nebenerwerbsberieb). Pouze 8 251 podniků patřilo do kategorie osobních společností nebo právnických osob. Z celkového počtu bylo 72 153 (38,1 %) zařazeno do kategorie horských podniků (Bergbauernbetriebe).
Poslední census opět potvrdil, že struktura rakouského zemědělství má stejně jako v minulosti malovýrobní charakter. Velký počet podniků, jmenovitě 113 148 (59,8 %) obhospodařuje méně než 20 ha celkové plochy půdy a pouze 8 017 podniků (4,2 %) hospodařilo na výměře větší než 100 ha půdy. Také v roce 2005 však pokračoval trend zvětšování rozsahu zemědělských podniků. Průměrná výměra se od roku 2003 zvětšila z 39,0 ha na 40,0 ha.   
 
I když v posledních letech dochází k určitým změnám agrární struktury, odvětví živočišné výroby se vyznačuje dodnes převahou malovýrobních podniků. Rakouský statistický úřad uveřejnil výsledky prosincového šetření 2006, z nichž vyplývá, že zemědělské podniky zabývající se živočišnou výrobou drží v průměru 25 kusů skotu, 70 prasat, 21 ovcí a 6 koz. Podle poslední zprávy informačního centra (AIZ- Agrarisches Informationszentrum) jsou rakouští výrobci živočišných produktů vzhledem k relativně menší koncentraci chovu hospodářských zvířat ve srovnání se sousedními členskými státy EU v nevýhodě. Například ve „starých“ 15 členských státech EU připadá na jednu živočišnou farmu v průměru 60 kusů skotu a 180 prasat.
 
Zemědělské oddělení rakouského statistického úřadu (Statistik Austria – Land- und Forstwirtschaft) uveřejnilo tyto výsledky šetření z prosince 2006 v odvětví živočišné výroby o počtech hospodářských zvířat v zemi a změny proti stejnému datu 2005 v %: 3 140 000 prasat (- 1,0 %); 2 003 000 kusů skotu (- 0,4 %); 312 000 ovcí (- 4,1 %) a 53 000 koz (- 3,6 %). 
Dále statistický úřad uvádí, že v Rakousku bylo v prosinci 2006 celkem 80 161 podniků s chovem skotu, 45 036 podniků s chovem prasat, 14 857 hospodářství drželo ovce a 9 149 drželo kozy.
Ve stupni koncentrace chovu prasat jsou daleko před rakouskými zemědělci s průměrným počtem 70 prasat na farmu chovatelé v Irsku s průměrnými stavy 1 540 prasat a v Nizozemsku s průměrným počtem 1 170 prasat (je to situace v roce 2003/2004; od té doby v obou zemích koncentrace chovu pokračovala).  Rakouští výrobci vepřového masa narážejí na mezinárodních trzích na tvrdou konkurenci, protože zde v sektoru prasat neexistuje žádný systém podpory vývozu. Přesto Rakousko zvyšuje množství exportu prasat a vepřového masa, zejména do Německa. Podle AIZ je to znak vysoké kvality produktu, s nímž Rakousko vstupuje do zahraniční konkurence.
 
V odvětví chovu skotu jsou rozdíly koncentrace zvířat v jednom podniku mezi Rakouskem a dalšími státy EU menší, než je tomu v odvětví prasat. Rakouské farmy s chovem skotu drží v průměru 25 zvířat ve srovnání se 100 kusy v Nizozemsku a 90 v Dánsku. Rozdíly však jsou výraznější, pokud se berou v úvahu jen dojnice. Rakouské mléčné farmy mají v průměru 11 dojnic ve srovnání se 41 v Německu, 62 v Nizozemsku a 85 v Dánsku. Mnohem významnější však je koncentrace v sousedním Slovensku s průměrnými stavy 205 a v Česku s 242 dojnicemi (stav r. 2005). Rozdíly mezi zeměmi jsou ještě větší s ohledem na průměrné množství mléka dodávaného ročně do mlékáren. Podle Rakouské asociace zpracovatelů mléka (VÖM – Vereinigung Österreichischer Milchverarbeitung) dosáhly dodávky mléka do mlékáren připadající v průměru na jednu farmu r. 2005 v Rakousku 51 t, v Německu téměř 270 t, v Nizozemsku 447 t, v Dánsku 675 t a špičkové úrovně tohoto ukazatele dosáhli v rámci EU výrobci mléka na Slovensku (1 100 t) a v Česku (1 600 t).
I když v Rakousku se po několik let snižovaly stavy skotu, domácí poptávka po hovězím mase byla stále plně uspokojována z vnitřní produkce. Míra soběstačnosti Rakouska se nyní pohybuje kolem 140 % na rozdíl od situace v Evropské unii, která se stává jako celek čistým importérem hovězího masa.  
 
Agrární struktura rakouského zemědělství 1980 – 2008
 
1980
1990
1995 1)
1999 1)
2003 1)
2005 1)
Počet podniků celkem
318,1
281,9
239,1
217,5
180,4
189,6
– podniky s hlavní činností 2)
133,8
106,5
81,2
80,2
80,5
74,5
– podniky s vedlejší činností   3)
173,9
106,5
81,2
80,2
80,5
74,5
– podniky právnických osob 4)
10,4
9,2
8,0
7,8
7,7
8,3
Průměrná výměra podniků, ha
24,8
27,2
31,8
34,9
39,0
40,0
– podniky s hlavní činností 2)
27,0
30,6
35,3
36,5
39,0
40,3
– podniky s vedlejší činností   3)
8,7
10,2
12,9
13,6
14,3
15,8
– podniky právnických osob 4)
255,2
289,9
349,5
363,3
367,8
350,6
Pracovní síly v sektoru,1000
609,3 5)
516,9
592,9 5)
575,1 5)
496,6 5)
521,0 5)
–   rodinné podniky, 1000
228,2 5)
468,6
545,4 5)
529,9 5)
439,6 5)
437,8 5)
– cizí pracovní síly
51,1 5)
48,3
47,5
45,2
57,0 6)
83,2 6)
1) do sčítání zařazeny podnik výměře 1 ha a více zem. půdy a 3 ha a více lesní půdy; 2) Haupterwerbsbetriebwe; 3) Nebenerwerbsbetriebe; 4) Betriebe juristischer Personen und Personengemeinschaften; 5) včetně penzistů pomáhajících v podniku; 6) včetně sezonních pracovníků 
Pramen: Statistik Austria, upraveno 30. 10. 2006 http://www.statistik.at/fachbereich_landwirtschaft/tab5/shtml
  Vydáno : 23.3. 2007 ; Autor : Dr. Jena Javůrková , CSc. 
  

Zařazeno v ekonomika, Informace z EU