Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přísev a obnova TTP

23/03/07
smf

Při kontrolách SZIF se objevily případy, že při fyzické kontrole dokladů u zemědělských podniků ( došlých faktur) byly dotazy kontrolorů na faktury na nákup travní směsi a na její následné užití. Autor: ing. Radek Musil, AK Šumperk, zdroj: www.kis-olomoucky.cz
 

Krátké upozornění – Přísev TTP

Při kontrolách SZIF se objevily případy, že při fyzické kontrole dokladů u zemědělských podniků ( došlých faktur) byly dotazy kontrolorů na faktury na nákup travní směsy a na její následné užití. Následovaly dotazy kontrolora, zda uvedené travní směsi byly použity v rámci podniku.
V případě, že zástupce ze zemědělského podniku potvrdil užití travního semene pro vlastní potřebu s tím, že například byl proveden přísev na TTP z důvodu vyzimování, špatného druhového složení. aj. dohlédával SZIF, zda byla nahlášena na SZIF do 1 měsíce obnova TTP.  Pokud tomu nebylo, krátil SZIF dotaci  u podniku o 25%
 
Pro Vaši potřebu Vám zasílám informaci o publikacích, které řeší , co je přísev a co obnova TTP z důvodu výše uvedeného postupu kontrolorů SZIF:
1.   ÚZPI- Metodiky pro zemědělskou praxi  3/1998
     Obnova a přísevy travních porostů
     autor ing. Kohoutek Alois, CSc. a kol
2-  ÚZPI – Zemědělské informace 7/2002
    Pásové přísevy do travních porostů
    autor ing. Kohoutek Alois, CSc. a kol
obnova TTP obsahuje tyto pracovní operace = diskování – střední orba – smykování – vláčení – setí a válení
 
přísev do TTP = bezorebná nebo minimalizační technologie šetrného obhospodařování TTP, která se používá
 pro zavádění kulturních druhů jetelovin, popř. bylin do travních porostů, přísev se používá tam, kde obnova je problematická
podstatou přísevu je vytvoření rýhy či úzké štěrbiny v travním porostu, do které jsou uložena semena, přikryta půdou
popř.utužena přítlačným válcem,  viz. str. 21 publikace Obnova a přísevy travních porostů z roku 1998.
Autor: ing. Radek Musil , AK Šumperk

Zařazeno v Aktuality, Dotace