Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EK přijala prováděcí pravidla pro Evropský rybářský fond

30/03/07
smf

Evropská komise přijala pravidla pro provádění Evropského rybářského fondu (ERF). Zdroj: www.evropska-unie.cz
 

Komise přijala prováděcí pravidla pro Evropský rybářský fond
Evropská komise přijala pravidla pro provádění Evropského rybářského fondu (ERF). Smyslem tohoto nařízení Komise je stanovit způsob, jakým by členské státy měly provádět ERF v souladu s prioritami určenými základním nařízením, které přijala Rada v červnu 2006. Pravidla doplňují právní rámec ERF a členské státy nyní budou moci dokončit své operační programy a předložit je Komisi ke schválení. ERF je nejvýznamnější fond, jehož prostřednictvím bude Evropská unie poskytovat finanční podporu odvětví rybolovu v období let 2007-2013 (viz IP/06/793 a IP/06/1310).
„Všechny nezbytné právní předpisy již byly přijaty, a financování tak může být zahájeno. Žádám členské státy, aby Komisi co nejdříve předložily své národní strategie a operační programy, aby se zamezilo zpožděním v přidělování podpory z ERF jak celému odvětví, tak jednotlivým rybářským komunitám," uvedl Joe Borg, evropský komisař pro rybolov a námořní záležitosti.
ERF pomůže dosáhnout cíle společné rybářské politiky, jímž je zajištění udržitelného rybolovu. Bude podporovat odvětví rybolovu, neboť umožní zvyšování konkurenceschopnosti lodí a zároveň bude podporovat opatření na ochranu a zlepšení životního prostředí. Rybářským komunitám, které jsou změnami nejvíce postiženy, ERF rovněž pomůže diverzifikovat hospodářskou základnu.
Prováděcí nařízení stanoví postupy, které členské státy mají dodržovat při sestavování a provádění svých operačních programů. Obsahuje rovněž ustanovení týkající se:
  • pravidel pro provádění způsobilých opatření v rámci ERF;
  • struktury a obsahu operačních programů;
  • ustanovení pro řízení, sledování a kontrolu operačních programů;
  • propagačních a informačních opatření;
  • opatření členských států s ohledem na nesrovnalosti; a
  • nakládání s osobními údaji a ochrany soukromí.
V souladu s akčním plánem pro zjednodušení a zlepšení společné rybářské politiky z prosince 2005 je cílem tohoto nařízení zjednodušit finanční postupy této politiky. Nařízení proto slučuje všechna nezbytná právní ustanovení do jediného dokumentu. V rámci finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR), který byl předchůdcem ERF a působil v letech 2000 až 2006, byla rovnocenná ustanovení v devíti samostatných nařízeních.
Rozpočet ERF činí přibližně 3,8 miliard EUR v cenách roku 2004 (4,3 miliardy EUR v současných cenách upravených o inflaci) a finanční prostředky budou k dispozici celému odvětví rybolovu – mořskému rybolovu a vnitrozemskému rybářství, podnikům činným v oblasti akvakultury, organizacím producentů, odvětví zpracování a uvádění na trh – jakož i rybolovným oblastem.
V rámci ERF existuje pět hlavních priorit pro financování: pomoc loďstvu při přizpůsobování lovné kapacity a intenzity dostupným rybolovným zdrojům; poskytování podpory různým částem odvětví (akvakultura, zpracování, uvádění na trh); poskytování podpory na projekty podporující kolektivní zájem odvětví; podporování udržitelného rozvoje oblastí závislých na rybolovu a poskytování technické pomoci členským státům s cílem usnadnit poskytování podpory.
O způsobu přidělování finančních prostředků v rámci těchto priorit rozhodnou členské státy při přípravě svých národních operačních programů. Komise zkontroluje, zda tyto programy jsou v souladu s cíli společné rybářské politiky, a poté je schválí.
Předpokládá se, že Komise převážnou část těchto programů schválí během druhého pololetí roku 2007.
Zdroj : www.evropska-unie.cz , 28.03.2007