Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Opět přibývá ekologických farem

17/02/07
smf

Po mírném úbytku ekologických zemědělců v roce 2005 se v České republice v loňském roce opět zvýšil počet farem zařazených do režimu ekologického hospodaření. Zdroj: www.mze.cz, 16.2.2007

MZE: Opět přibývá ekologických farem
Po mírném úbytku ekologických zemědělců v roce 2005 se v České republice v loňském roce opět zvýšil počet farem zařazených do režimu ekologického hospodaření. Informovala o tom dnes tisková mluvčí Ministerstva zemědělství ČR (MZe) Táňa Králová. K 31. prosinci 2006 bylo podle ní evidováno 963 ekofarem, jejich počet tak během roku stoupl o 134.
„Tento pozitivní trend pokračuje i v letošním roce. Během ledna se do ekologického zemědělství přihlásilo dalších devět farem. V blízké době by celkový počet mohl překročit jeden tisíc,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Zájem o ekologické hospodaření přičítá především zvýšení dotací, které se po sedmileté období počínaje letoškem budou vyplácet z Programu rozvoje venkova. „Ročně by na ekologické zemědělství mělo jít během sedmiletého období kolem půl miliardy korun. Své ovoce přináší také větší propagace ekologického zemědělství a biopotravin, na kterou se zaměřilo naše ministerstvo ve spolupráci s partnery,“ dodal Petr Gandalovič.
Celková výměra půdy zařazené v ekologickém zemědělství je 281 535 hektarů, oproti roku 2005 se zvýšila o 26 553 hektarů. Podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy stoupl meziročně z 5,98 na 6,61 procenta.
„Příznivé je, že se rozšiřuje výměra orné půdy a trvalých kultur,“ ocenil Petr Gandalovič. Zatímco plocha trvalých travních porostů stagnuje na úrovni roku 2003, přibylo vloni 2713 hektarů ekologicky obhospodařované orné půdy na celkových 23 479 hektarů.
V uplynulém roce se rovněž zvýšil počet výrobců biopotravin o 27 a celkově je tak 152 podniků. Z jejich strany tak roste poptávka po biosurovinách, zlepšují se také možnosti odbytu biopotravin díky stále většímu zájmu spotřebitelů. Řada výrobců biopotravin rozšiřuje sortiment o různé novinky.
Od letošního roku se zvyšují sazby dotací, které budou ekologičtí zemědělci dostávat z Programu rozvoje venkova. Zatímco v uplynulých třech letech čerpali z Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) na hektar orné půdy 3520 korun, letos obdrží 4266 korun (155 eur). U trvalých travních porostů se dotace zvyšuje z 1100 na 2449 korun na hektar (89 eur/ha), u zeleniny a speciálních bylin na orné půdě z 11 050 na 15 524 korun na hektar (564 eur/ha), u sadů a vinic z 12 235 na 23 368 korun na hektar (849 eur/ha). Uvedené zvýšení se týká těch zemědělců, kteří se letos do dotačního programu nově hlásí, a také těch, kdo převedou své závazky uzavřené v rámci HRDP do Programu rozvoje venkova. Výše letošních dotací vychází z návrhu vládního nařízení k agroenvironmentálním opatřením, kde jsou sazby uvedené v eurech. Na koruny se pro tento rok přepočítávají podle kursu 27,525 koruny za euro, tj. směnného kursu k 2. lednu zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie.
Vedle rostoucích dotací přispívá k vyššímu zájmu o ekologické hospodaření také konkurenční prostředí v oblasti kontroly a certifikace. Do konce roku 2005 fungovala pouze organizace KEZ o.p.s., během loňska ministerstvo zemědělství pověřilo touto činností další dvě společnosti, a to ABCERT GmbH (od 1. ledna) a Biokont CZ s. r.o.(od 9. srpna). Kontrolní organizace si konkurují také snižováním administrace. Zároveň byla zjednodušena legislativa.
Na propagaci ekologického zemědělství a biopotravin vydalo ministerstvo zemědělství v loňském roce ze svého rozpočtu přes čtyři miliony korun. Září bylo už podruhé vyhlášeno měsícem ekologického zemědělství.
Struktura půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR – rok 2006
Plochy
Výměra (ha)
Orná půda
23 478,57
TTP
232 189,53
Trvalé kultury
1 195,61
Ostatní plochy
24 670,97
Celkem
281 534,68
Počet podniků zařazených v EZ k 31.12.2006
Podnikatelské subjekty podle předmětu činnosti
Počet
Ekologičtí podnikatelé, žadatelé o registraci
963
Výrobci biopotravin (včetně vlastní distribuční činnosti)
152
Osoby uvádějící bioprodukty a biopotraviny do oběhu
57*
Dovozci biopotravin ze třetích zemí
13
Výrobci krmiv a osiv
10
Smluvní zpracovatelé (samostatně registrovaní)
4
Ekologický včelař
1
Celkem podniků
1 200
* V souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, nepodléhají od roku 2006 registraci maloobchodní prodejny, které pouze prodávají biopotraviny konečnému spotřebiteli ve spotřebitelském balení. Z tohoto důvodu se tyto subjekty ve statistických přehledech již nevyskytují.
Struktura zemědělského půdního fondu ekologického zemědělství v letech 2001 – 2006 (ha)
Plochy (ha)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Orná půda
19 164
19 536
19 637
19 694
20 766
23 478,57
TTP
195 633
211 924
231683
235 379
209 956
232 189,53
Trvalé kultury
963
898
928
1 170
820
1 195, 61
Ostatní plochy
2 354
2 778
2 747
7 056
23 440
24 670 ,97
Celkem
218 114
235 136
254 995
263 299
254 982
281 534,58

Zdroj: www.mze.cz, 16.02.2007

Zařazeno v Aktuality, Odkazy