Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K evidenci hnojení

16/02/07
smf

Informace ing.Jana Klíra, CSc. z VÚRV o technických záležitostech spojených s novou evidencí hnojiv.

V těchto dnech jsou na ZA-PÚ a KISy distribuovány sešity evidence hnojení (A+B). Vedle toho je část výtisků určena pro semináře a školení, které na toto téma pořádá a hodlá pořádat ÚZPI, ve spolupráci se ZA-PÚ, AK, ZS apod.
V první fázi bylo dle rozhodnutí MZe ČR vydáno 10 000 ks sešitu B (pomocný sešit) a 20 000 ks sešitu A (vlastní evidence).
Toto množství je přednostně určeno pro žadatele o dotace Agroenvi a LFA (HRDP i EAFRD), neboť u nich je evidence hnojení podmínkou obdržení dotací. Sešity jsou samozřejmě vhodné i pro ostatní, zejména malé zemědělce (do 35 nebo 70 půdních bloků). Nelze však bránit ani velkým podnikům, které je mohou využívat např. jako pracovní. Navíc, sešit B je vlastně stručnou metodikou hnojení.
V současné době se připravuje první dotisk (3 000 ks).Vše by se mělo stihnout do prvních školení o nařízeních vlády k EAFRD, plánovaných na většině ZA-PÚ v dubnu t.r.
Nyníse připravuje ke zveřejněnídigitálníverze sešitů, tedy forma .doc a.xls.
Rovněž se pracuje na elektronické evidenci hnojení (jednoduchý software). Současně probíhá spolupráce s tvůrci komerčních PC programů, ve věci aktualizace a upgrade jejich programů s ohledem na změny.
K dotazům na účinnost změn:
V současné době již prošla v OPM novela vyhlášky č. 274/1998 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv, která evidenci hnojení upravuje. Nyní je odesílána do vnějšího připomínkového řízení, s termínem doručení připomínek do 12.3. a vypořádání 16.3.2007.
K účinnosti nové evidence:
– evidence se předkládá kontrole až po ukončení kalendářního roku (toto je platný výklad MZe z loňského roku) 
– účinnost novely bude cca od dubna 2007, tedy zachytí hlavní jarní hnojení
– navíc je možné v průběhu roku vést evidenci „pracovně“, jakýmkoliv způsobem a pak to „načisto“ přepsat
– výklad původního požadavku „evidence se vede podle vzoru v příloze“ již od loňského roku není tak přísný, např. byly již uznávány i podobně uspořádané sešity nakladatelství Kurent
– nový výklad v novele již plně dává přednost obsahu před formou evidence
– příprava sešitů A a B byla průběžně konzultována s pracovníky MZe, ÚKZÚZu a SZIFu, výsledná verze jimi byla oponována 
– v nové evidenci žádné původní údaje nechybí, takže splňuje i nyní platné požadavky
– v jednom roce je vhodné vést evidenci jednotným způsobem
– v případě pastvy nebo celoročního pobytu zvířat venku se stejně uvádí přívod živin za dobu pastvy nebo za celý rok.
 Z toho tedy jednoznačně vyplývá, že celé letošní „hnojení“ je doporučeno vést již novým způsobem. Forma vydaného sešitu je přitom jen jedna z možností. Nemusí každému vyhovovat.
Podniky se zavedenou evidencí mohou klidně pokračovat i podle starých vzorů, ale někam do nich musí doplnit nově požadované údaje (hektary, datum zapravení apod.).
Ing.Jan Klír, CSc., VÚRV, v.v.i. , 13.2.2007
Tel. 603 520 684

Zařazeno v Aktuality, Poradenství